Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

bÈß ue;sjrK ksÍlaIKhg
f*ia nqla whg wjia:djla
-uyskao foaYm‍%sh


bÈß ue;sjrK ksÍlaIK lghq;= i|yd ue;sjrK flduidßiajhdf.a úfYaI ksfhdað;hka f,i f*ia nqla yd iudc cd, fjí wvú l%shdldßlhka m;a lsÍug lghq;= lrk nj ue;sjrK flduidßia uyskao foaYm‍%sh mjihs'ta wkqj iEu Pkao .Kka lsÍfï uOHia:dkhlgu tla iudc cd,d idudðlhl= ne.ska m;a lsÍug;a" Bg wu;rj Pkaofmd< ks,Odßka f,i oekg lghq;= lrk msßig wu;rj cx.u ÿrl:k u.ska ue;sjrK flduidßiajrhd fj; yÈis oekqï§u isÿlsÍu i|yd zflá mKsúv  SMS  ksfhdað;hl=Z ne.ska m;a lsÍug wjYH lghq;= isÿlsÍug o Tyq f.a wjOdkh fhduq ù ;sfí'

uyskao foaYm‍%sh ue;sjrK flduidßiajrhd fï ;SrKhg t<eôfha iudc cd,d l%shdldßlhka iu. meje;s meh folyudrlg wdikak §¾> idlÉPdjlska miqj h'

f*ia nqla we;=¿ iudc cd, fjí wvú u.ska ue;sjrKfha úYajikSh;ajh ms<sn| mokï úrys; fpdaokd bÈßm;a lsÍu uq,afldg .ksñka ue;sjrK fomd¾;fïka;=fõ§ fï idlÉPdj meje;aúKs'

ue;sjrKh ms<sn| rfÜ ish¨ mqrejishkag ukd wjfndaOhla ;sîu b;d jeo.;a nj tys§ fmkajd ÿka ue;sjrK flduidßiajrhd ta wjfndaOh ,nd §u i|yd wjYH iEu mshjrlau .kakd nj o m‍%ldY lf<a h'

srilankamirror
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

ENGLISH

PHOTO GALLERY

VIDEO PORTAL

Help For Us