Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

lsisu foalg wef,kafk;a
kE .efgkafk;a kE
-Wuhx.kd-


rx.k Ys,amskshla f,i lafIa;%hg msúfikafka@

2003- 2004 lshk jir j,È fõÈldfõ fmdä fmdä jevuq¿ lsysmhlg iïnkaO jqKd' kuq;a rx.k Ys,amskshla f,i uq,skau mqxÑ ;srhg msúfikafka ‘lgq bUq, ‘ lshk m%didx.sl kdgHfha ‘fldhska ue‚fla‘ hk pß;fhka'


lafIa;%fha Tng lshk fjk;a kï@

úfYaI kï keye' iuyre Wñ lsh,d kï lshkjd'

fma%laIl m%;spdr jeäfhka ,enqKq pß;h@

‘Ôúf;a ,iaikhs ‘ fg,s kdgHfha Okxckd iy ‘b;ska Bg miafia‘ yS foaÿkq f,i fndfyda fofkla udj y÷kd .;a;d'

fuf;la l< pß; w;=frka jvd;a Tn is;a .;a pß;h@

2013 fyd|u ks<sh i|yd ks¾foaY jQKq zmshúz fg,s kdgHfha ffjoH bka§ iy ‘f*kaIqhs f.or‘ fidau,;d ug ,enqKq fjkia pß; folla ksid ta pß; ug úfYaIhs'

rx.kh ms<sn| Tng ,enqKq wu;l fkdjk Tjok@

úfYaI hula keye' yefudagu wdOqksl ld,hla ;sfhkjd' b;ska tod isg wo olajdu uu m%ùKhkaf.ka ug ,enqKq .=reyrelï ms<s.ksñka tajd ukdj wjfndaO lr.ksñka uf.a yelshdj Tmj;a lr.kakjd'

Tng yuqjq fyd|u wOHlaIjrhd@

rx.k Ys,amskshla jYfhka fuf;la jev l< yeu wOHlaI jrfhlau fyd|hs' úfYaIfhka m%ikak chfldä" nQä ls¾;sfiak wOHlaIKh l< fjf<o oekaùï lsysmhlg uu iïnkaO jqKd' tjeks wOHlaIjre hgf;a tjeks ks¾udKhlska fyda iïnkaO ùu .ek uu i;=gq fjkjd'fuf;la iïnkaO fkdjqKq kuq;a Tjqka yd jev lrkak leue;s lsysm fofkl=;a bkakjd'

fuf;la fkd,enqKq kuq;a rx.kfha fhfokak leue;s pß;h@

uu ljodj;a ys;,d keye ug fï fï jf.a pß; ,enqKd kï fyd|hs lsh,d' uu fydhkafka pß; fkfuhs' uu fjfyfikafka ug ,efnk pß;h fudlla jqK;a Bg hï fjkila lrñka ta pß;hg idOdrKhla bIaG lrkakhs'

rx.k ðú;fha wu;lu fkdjk isÿùu@

tfyu oeks,d ke;s ksid wu;l fkdjk isÿùula we;a;gu u;lfha keye'

iïudk ms<sn| Tfí woyi@

wfma yelshdj we.hSulg ,la lsßuhs bka fjkafka' iïudk §u ms<sn| oeka úúO woyia ;sfnk ksid id¾:l we.hSulg ,la fjñka idOdrK f,i iïudkhla ,eîu jdikdjla f,ihs ug ysf;kafka'

rx.k Ys,amskshla jYfhka l,lsßug m;a jQ fudfyd;la@

l,lsÍula we;s úh hq;= isÿùï ;snqK;a uu lsisu fohlg wef,k .efgk flfkla fkdfjk ksid uf.a rx.k Ôú;fha tjeks l,lsßula keye'

lafIa;%fha yuqjq fyd|u ñ;=re ñ;=ßhka@

tlaflfkla lsh,d keye' jeäysá mrïmrdfõ isg w¨‍;a mrïmrdj olajdu f.dv fofkla bkakjd'

;srfha yuq jQ fyd|u fmïj;d@

;srfha uf.a uq,au fmïj;d jqfKa md,s; is,ajd' Bg miq fndfyda fofkla tlal ux jev lr,d ;sfhkjd' ta yefudaf.kau fyd| iydhla ,enqKd'

rx.k Ys,amskshla f,i Tn whs;s l=,lh@

m%ùK;ajh lshk foa fld;kska iSud fjkjo lshkak ux okafka keye' ug ysf;k úÈyg m%ùK l=,lhg whs;s fjkak hï úYd, ld, mrdihla ;sfhkak ´fka' ckm%sh;ajh lshk foa;a fjkia fjñka ìys jk kj ks¾udK iu.u ldf,ka ldf,g fjkia fjkjd' ta ksid uf.a rx.k l=i,;dj TmuÜgï lrf.k rx.k Ys,amskshla jYfhka yels ;dla ÿr hkakhs uf.a wruqK'

rx.k Ys,amskshla fkdjqKd kï@

Wiia fm<ska miq T!IOfõÈkshla f,i fi!LH wud;HxYfha udj f;dard f.k ;snqKd' kuq;a rx.kh fjkqfjka ta /lshdj ux w;yeßhd' b;ska rx.k Ys,amskshla fkdjqKd kï wksjd¾fhkau uu T!IOfõÈkshla fõú'

Tfnka miq ìys jQ mrmqr .ek Tfí woyi@

fï lafIa;%hg msúiSfïÈ yelshdj iy olaI;dj muKla uÈ' ñksiaiq tlal .kqfokq lsÍug nqoaêhla iy wjfndaOhla ;sìh hq;=hs' tksid fï lafIa;%hg msúfioaÈ ta .ek wjfndaOhla fkd;sfnkak mq¿jka' kuq;a fï lafIa;%hg msúiqKdg miqj fyda ta ms<sn| wOHhkhla lrkjd kï fyd|hs lsh,d ux ys;kjd' t;fldg iEu fohla .eku ukd wjfndaOhlska .kq fokq lrkak mq¿jka' tfyu jqfKd;a id¾:l .ukla hkak mq¿jks'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us