Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

weue;slfuka whska fjkak ;rï
fudf<a wudrejla ug keye
weue;slu udre lrkjd lsh,d
;SrKhla ug oekqï §,d keye

wejka.dâ isoaêh iïnkaOfhka ;udg t,a, lrk fpdaokd mokï úrys; tajd ksid ;ud wud;H Oqrfhka b,a,d wiafkdjk nj;a ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d w;awvx.=jg .ekSug bv fkdfok nj;a wêlrK yd nqoaOYdik wud;H úchodi rdcmlaI uy;d lShhs'

tfukau ;ud wejka.dâ iud.u iuÕ lsisÿ iïnkaO;djla fkdue;s nj;a ta ms<sn| ;udg fpdaokd t,a, lsÍu fl%daOh byjyd .sh iudcjd§kaf.a udkisl Wkaudohla nj;a úchodi rdcmlaI uy;d lSh'ta ms<sn| woyia olajñka Tyq fufiao lSh'

fï iïnkaOfhka ug fpdaokd lrkak ;rï mqxÑ fya;=jlaj;a keye' uu wejka.dâ iud.u fjkqfjka ljodj;a l;d lr,d keye' uu tod md¾,sfïka;=fõ§ l;d flf<a kS;sm;s fomd¾;fïka;=j fjkqfjka' ta uu lshmq foaj,a 100]lau ksje/Èhs' uf.a wud;HdxYh hgf;a ;sfhk fomd¾;fïka;=jla jk kS;sm;s fomd¾;fïka;=j ksje/È foa lr,d ;sfhkjd kï ta rcfha ks,OdÍkag wdrlaIdj ,nd§u uf.a j.lSula' ta Woúhg úmlaIfha ñksiaiq .yk tl idudkH fohla jqK;a wdKavqfõ ñksiaiq;a ta whg .ykafka rg wrdðl lrkakhs' talg bv fokak neye' uf.a ia:djrh ljodj;a fjkia fjkafka keye'

wêlrK wud;HdxYfha lsisu mÍlaIKhla lrkafka keye' mÍlaIK lrkafka fmd,sisfhka' ta ksid uu weue;slfuka b,a,d wiafjkafka keye' miq.sh ldf,a yeg ye;a;Eodyla ur,d odmq ñkSurejkaf.a Wmfoia uu .kafka keye' ta wh fldfydu lsõj;a uu je/È lr,d ke;s ksid weue;slfuka whska fjkak ;rï fudf<a wudrejla ug keye' uu È.gu fï weue;sOqrfhau bkakjd' weue;slu udre lrkjd lsh,d ;SrKhla ug oekqï §,d keye' tfyu jqfKd;a ta .ek ta fj,djg n,d.uq'

ljqre fudkjd lsõj;a uu ksje/Èhs' ug lrk fpdaokd je/Èhs' ta yskaod ug weue;slfuka b,a,d wiafjkak lsisÿ wjYH;djla keye' ta ldf,a wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI fyd|hs' thd ;uhs rg fír.;af;a lsh,d lshmq weue;sjre ;uhs wo lshkafka f.daGdNh rdcmlaI w;awvx.=jg .kak ´k lsh,d'

ta w;awvx.=jg .kak lshkafk;a ;%ia;jdoh je<elaùfï mk; hgf;a' ;%ia;jdoh rfgka ;=rka lrkak f.daGdNh rdcmlaI kdhl;ajh ÿkakd lsh,d wms foaYmd,k fNaohlska f;drj ms<s.kak ´k' thdj ;%ia;jdÈfhla lrkak lsh,d ;uhs Th weue;s,hs" wkqr l=udr,hs lshkafka' uu talg bv fokafka keye' fudlo Tyq igka flf<a rg fjkqfjkaz hehs wêlrK yd nqoaOYdik wud;H úchodi rdcmlaI uy;d jeäÿrg;a lSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English