Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

hidrd wfíkdhl;a w;awvx.=jg

kS;s úfrdaë .kq foKq isÿjQ nj mejfik CSN kd,sldfõ by< ;k;=rla fynjQ hidrd wfíkdhl w;awvx.=jg .ekSfï iQodkula mj;sk nj wdrxÑ ud¾. mjihs' uQ,H wmrdO úu¾IK tallh tu lghq;= ms<sn| ;j ÿrg;a fidhd n,k nj mejfihs' 

ld,agka iafmdaÜia fkÜj¾la fyj;a CSN wdh;kfha wdrïNl m%d.aOkh f,i kS;Hdkql+, fkdjk ud¾.j,ska Wmhd.;a weußldkq fvd,¾ ñ,shk 2'3 la úfoaYSh rgl isg tjd we;s nj ;yjqre ù we;ehs rch mjikjd'

isoaêhg wod< úu¾Ykfha§ fï nj ;yjqrejQ nj kS;sh yd iduh olaIsK ixj¾Ok wud;H id., r;akdhl ksfõokhla ksl=;a lrñka m%ldY l<d'

fuu .KqfoKqjg mdol ù we;af;a Y%S ,xldfõ oekg l%shd;aul jk úfoaYSh iud.ul wdfhdackhla u; isÿflfrk jHdmD;shla njhs wkdjrK ù we;af;a'

tfukau tu uqo,a CSN wdh;khg ,enqKq nj lshk wdldrh i;H fkdjk nj o tu oelafjkjd'

fuys wdrïNl m%d.aOkh f,i fhojQ uqo,a úYqoaêlrKh ;=<ska ,nd .;a uqo,a njg ks.ukh lsÍu i|yd ffk;sl iy isoaêuh mokula mj;sk njhs id., r;akdhl wud;Hjrhd olafjkafka'

fuu wdh;kfha m%Odk úOdhl ks,Odßjrhd f,i ksYdka; rK;=x. lghq;= lr we;s w;r .KqfoKqj,g wod< úoHq;a ;eme,a mKsjqv wOHhkh lsÍfï§ wkdjrK ù we;af;a kdúl yuqod ¨;skka fhdaIs; rdcmlaI - iud.fï iNdm;sjrhd f,i iy ;SrK .kakd m%Odkshd f,i lghq;= lr we;s njhs'

uQ,H úYqoaêlrKh lsÍfï jro isÿlr we;s njg isoaêh iïnkaOfhka w;awvx.=jg f.k we;s mqoa.,hkaf.ka isÿl< m%Yak lsÍïj,§ Tjqkaf.a ks¾fodaISNdjh wkdjrK ù fkdue;s nj;a wud;H id., r;akdhl mjihs'

isoaêh iïnkaOfhka w;awvx.=jg f.k we;s iellrejka l+G f,aLk ms<sfh, lsÍu" idmrdê úYajdih lv lsÍu" idmrdê idjoH mßyrKh" f¾.= mK;g .efkk jerÈ isÿlsÍu iy iud.ï mk; W,a,x>kh lsÍu o isÿlr we;s njhs kS;sh yd iduh wud;Hjrhd ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkafka'

fhdaIs; rdcmlaI" frdydka je,súg" fl!Idka Èidkdhl" rúkd;a m%kdkaÿ iy ksYdka; rK;=x. fï jkúg w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' hidrd wfíkdhl úfoia.;j we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY