Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ys; .sh wh b|,d ;sfhkjd
uu f.disma le/lag¾
tlla fkfjhs- Okxð

Okxð ld¾hnyq,hs jf.a@

Tõ' fï ojiaj, f.dvla ld¾hnyq,hs'

TÉpru ld¾hnyq, fjkafka rx.k lghq;= ksido@

ßhe,sá jevigyk ksid f.dvdla ld¾hnyq,hs' ta jf.au rx.k lghq;= ksid;a ld¾hnyq,hs' fudlo fg,s kdgH iy fõÈld kdgH lsysmhlg iïnkaO fj,d bkakjd'

fõÈldj me;a;g fhduq fjkak ys;=fõ olaI ks<shla lshk miqìu yod .kako@

uu mdi,a ldf,a fõÈld kdgHj,g iïnkaO jqKd' ta;a mdif,ka t<shg weú;a fjf<| oekaùïj,g" ksrEmK lghq;=j,g" fg,s kdgHj,g iïnkaO fjoaÈ fõÈldjg fhduq fjkak ld,h wvq jqKd' uq,skau wms wfma ;ek yodf.k bkak ´fkfka' b;ska myq.sh ldf,a ta ;ek yod .kak uykais jqKd' uu fõÈld kdgH lrkak wdihs' b;ska oeka wdfhu fõÈld kdgH lrk tl fyd|hs lsh,d ys;=jd' fõÈldfjkq;a olaIlu fmkajkak mq¿jkafk'

yod .kak uykais jqKd lshmq ;ek oeka yeÈ,o ;sfhkafka@

uu fjf<| oekaùï" ksrEmK lghq;=" fg,s kdgH rx.k lghq;= jf.a fï yeu me;af;kau foaj,a lr,d ;sfhkjd' uu oeka la‍fIa;%hg weú;a wjqreÿ yhla fjkjd' uu hï ;eklg wdjd kï ta ;ek wudrefjka yod.;af;a'

la‍fIa;%hg weú;a ld,hla .sh;a Okxðj m%Odk pß;hlska olskak ,enqfKa kE fkao@


uu m%Odk pß;h lrmq kdgH ;=kla bÈßhg tkak ;sfhkjd' m%Odku pß;u fkdjqK;a lrk yeu pß;hlau m%Odk pß;hla lsh,d ys;df.k uu r.mdkafka'

m%Odk pß;j,skau fmakak Okxðg jqjukdjla keoao@

m%Odk pß;j,skau fmakak jqjukdjla keye' ug m%Odk pß;hla ,enqfKd;a tmd lshkafka keye' ta jf.au ug fjk pß;hla ,enqK;a ta pß;h fyd|hs kï ta pß;h ;=< ug fohla lrkak mq¿jkakï uu ta foa lrkjd'

la‍fIa;%hg weú;a ld,hla fjkjd' yenehs Okxð .ek f.disma ke;af;a wehs@

tal ;uhs m%Yakh' f.dvla wh ;uka leue;s wh .ek fydhkak leue;shsfka' yenehs ux .ek f.disma keye lsh,d ug leue;s wh lshkjd' uu fyd| mska wf;a foaj,a lrkjd' yenehs tajg m%pdrhla ȧ lrkafka kE' uu krl foaj,a lrkafka ke;s ksid ux f.disma la/lag¾ tlla fkfjhs'

f.disma pß;hla fjkak leue;af;kao bkafka@

keye' ug f.disma pß;hla fjkak ´k keye' krl f.disma yod.kake;s fjkak ;uka mßiaiï fjkak ´kE'

Okxð ta úÈyg mßiaiï fjkjo@

uu ;ekg iqÿiq úÈhg fudf<a l,amkd lr,d jev lrkjd' tfyu ;uhs uu mßiaiï fjkafka'

rx.k la‍fIa;%h .ek ieflkao bkafka@

fmdâvlaj;a ielhla kE' ;uka lrk foa wjfndaOfhka lrk tl fyd|hsfka'

wïuj hk hk ;ek tlal hkafka la‍fIa;%h .ek nhla" ielhla ;sfhk ksid fkfjhso@

keye' wïud ud;a tlal tkafka wdorh iy wdrlaIdjg' wïuhs udhs hd¿fjda jf.a' thd ke;sj ug nE' b;ska wïud ud;a tlal hk ;ekaj,g tkafka ta ksid'

la‍fIa;%fha hd¿ ñ;%lï ;shd.kak wudrehsÆ' Okxðg la‍fIa;%fha úfYaI hd¿fjda bkakjo@

uu yefudau wdY%h lrkjd' lsisu flfkla tlal ;ryla keye' yenehs fyd|gu ys;j;a wh;a keye' fm!oa.,sl foaj,a lshk úYajdijka;u hd¿fjda fokafkla ;=kafofkla bkakjd'

<.u ysgmq whf.ka lems,s" flá,s weú;a keoao@

tfyu keye' yenehs fmdä fmdä m%Yak we;sfj,d ;sfhkjd' tajd uy f,dl= m%Yak fkfjhs' ta m%Yakj,g rKavq irej,a fj,;a keye'

yx.kafka ke;sj Okxð fmïj;shlao lsh,d lshuq fkao@

;du fmï;shla fkfjhs'

fmïjf;la ysáh;a f.dvla ks<sfhda fokafka Th W;a;rhu ;uhs@

we;a;u lshkafka ;du uu fmïj;shla fkfjhs'

fmïj;shla fjkak m%udo wehs@ ;du ys;.sh flfkla keoao@

ys;.sh wh b|,d ;sfhkjd' yenehs rx.k la‍fIa;%fha jev .ek ys;k ksid fmïj;shla fjkak ;du ysf;kafka keye' ta .ek ys;kak ;j l,a ;sfhkjd'

bÈßh .ek Okxðg;a n,dfmdfrd;a;= we;s@

uu iïnkaO jqKq Ñ;%mg folla tkak ;sfhkjd' tlla ~iSud kE wdldfia~" wfkla Ñ;%mgh ~í,ela fï,a~' b;ska ta .ek n,dfmdfrd;a;= ;shdf.k bkakjd'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us