Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

˜‍WU,d okafk kE ux ljqo
lsh,d n,dm,a,d WU,g lrk foa˜‍
Widú N+ñfha§ Oïñl rK;=x.
udOHfõ§kag f.drjhs


wud;H w¾cqk rK;=x. uy;df.a jeäuy,a fidfydhqre Y%S ,xld jrdh wêldßfha iNdm;s Oïñl rK;=x. Bfha ^16 od& Woeik fld<U uydêlrK ixlS¾Kfha§ Y%S ,xld cd;sl rEmjdyskS ixia‌:dfõ fld<U Èia‌;%sla‌ jd¾;dlre tia‌' .=Kr;akï uy;d we;=¿ udOHfõ§kag urŒh ;¾ck t,a, lrñka neK jeÿfKah'

rla‍Is; isr Ndrfha miqjk ksYdka; rK;=x. uy;d fjkqfjka bÈßm;a jQ m%;sfYdaOk whÿïm; ms<sn| ksfhda.h Bfha fmrjrefõ fld<U wxl 7 uydêlrKfha§ ksl=;a lsÍug kshñ;j ;snQ w;r tu kvqj jd¾;d lsÍug udOHfõ§yq /ila‌ wêlrKhg meñK isáhy'
udOHfõ§ka wêlrK ixlS¾Kfha isg tu kvqj i|yd kS;s{hka yd fm;aiïldr md¾Yajfha msßi wêlrKhg meñfKk whqre ùäfhda .; lrñka isáh§ udOHfõ§ tia‌' .=Kr;akï uy;d wi,g meñ‚ Oïñl rK;=x. kue;a;d ˜‍tl tla‌flkdf.a uqyqKq ùäfhda lrkak WU,dg ljqo wjir ÿkafka' WU,g ´k úÈyg tfyu wfma uqyqKq ùäfhda lrkak mq¿jkaoehs Tyqf.ka weiqfõh'
˜‍uy;a;fhda wms lrkafka wfma rla‍Idj' talg wmsg Tn;=udf.ka wjir .kak ´fka kE' jrola‌ l<dkï Tn;=ud talg úreoaOj mshjr.kak hEhs˜‍ túg tu udOHfõ§hd Tyqg W;a;r ÿkafkah'

˜‍j,a nQrefjda WU,d okafka kE uu ljqo lsh,d' n,dm,a,d uu WU,dg lrkfoa' wms WU,d .ek n,d.kakï hEhs túg udOHfõ§kag ;¾ckd;aulj mejeiQ Oïñl rK;=x. Tyq w; ;snQ cx.u ÿrl:kfhka tys isá udOHfõ§kaf.a PdhdrEm ,nd .;af;ah'

b;d wdfõ.YS,Sj yd wixjr f,i wêlrK N+ñh ;=< yeisreKq Tyq iu. újdohg fkd.sh udOHfõ§yq urŒh ;¾ckh ms<sn| wêlrK ixlS¾Kfha wdrla‍Idj Ndrj isák fmd,sia‌ uqrmf<a ks,OdÍka oekqj;a lr kvq lghq;a; wjika jQ miq flfi,aj;a; fmd,sishg meñ‚,s lsÍug mshjr .;ay' udOHfõ§ tia‌' .=Kr;akï uy;d l< tu meñ‚,a, ikd: lrñka tu wjia‌:dfõ tys isá ;j;a udOHfõ§yq ;sfofkla‌ fmd,sishg m%ldY ,nd ÿkay'

tu isoaêfhka miqj udOHfõ§ka yuqjg meñ‚ Tyqf.a uj ish mq;%hdf.a wixjr yeisÍu ms<sn|j udOHfõ§kaf.ka iudj whEo isáhdh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY