Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

.Ekq yßhg jhska jf.a
ld,h;a tlal ri jeähs
- ìmdId ndiQ

fnd,sjqvfha ird.Su rx.k Ys,amskshkaf.a kï ,ehsia;=j fm< .eiajqjfyd;a —ìmdId ndiq˜ lshkafka ta kï fmf<ys by<skau we;s kula' ìmdId iu. bkaÈhd gqfâ iÕrdj lr ;snqKq iïuqL idlÉPdjl isxy, wkqjdohhs fï'

Tn Tfí rx.k Ôú;fha .uk .ek i;=gqo@

i;=gq fjkak mq¿jka foaj,a uu lr,d keye' uE;l uf.ka tla;rd udOHfõÈfhla m%Yakhla weyqjd Ôú;fha ljod fyda Tnj u;l ;nd .; hq;af;a fldhs whqßkao lsh,d' uu Tyqg;a lSfõ Tn lsisjl=g;a udj u;l ysák tlla keye lsh,hs' fudlo u;l ysák jevla uu ;ju lr,d keye'

ìlsks o¾Yk .ek Tn fudlo lshkafka@

yßu úfkdao iïmkak m%Yakhla' fnd,sjqvhg ìlsks m%Yakh yßu wd.ka;=l tlla' ug;a biair tal yß wd.ka;=lhs' fnd,sjqvh fï ld,fha jeämqru l;d lrkafka ìlskshg jeämqru yev lõo lshk tl iy B<Õg ìlsksh w¢kafka lõo lshk tl fjkak ´k'

leurdjla bÈßmsg Tn uq,ajrg ìlskshlska fmkS ysáfh ljoo@

tal yß wmQre l;djla' fndkS lmQ¾ iy wks,a lmQ¾ ojilaod weú;a udj uqK.eyqKd' thd,f.a ó<Õ *s,aï tfla ug iudc Yd,d kdáldx.kdjlf.a pß;hla bÈßm;a lrkak lSjd' uu tlÕ fjkfldg thd,d lSjd fïl yßu ird.S iy wdl¾IŒh pß;hla' ìlsks o¾Yk f.dvla ;sfhkjd lsh,d' we;a;gu uu ta fj,dfõ fndkS lmQ¾f.a uQK ne¨‍fõ yßhg —Thdg msiaiqo˜ lsh,d wykak jf.a' weÕ ksrdjrKh lrkak nhla ug ;snqfKa' thd,d ug wjqreoaol ld,hla ÿkakd flÜgqfj,d wd;au úYajdih yod.kak' uu m<uqjrg ìlskshlska fmkS ysáfha bka wk;=rejhs'

Tn m<uqjrg fmïj;shla jqfKa ljodo@

wjqreÿ 15 mgka uu tl È.gu fmïj;shla fj,d ysáhd" ldf.a yß'

Tfí Ôjk oelau fudllao@

Ôú;h ,iaikhs lshk tl'

Tn jvd;au i;=gq lrk rx.k Ys,amshd lõo@

w,a miSfkda…

wdorh .ek fudlo ysf;kafka@

uu wdorŒh ukqiaifhla' wdof¾ lshkafka uf.a uq¿ Ôú;huhs'

,sx.sl;ajh@

b;du jeo.;a fohla'

ksoyi@

yeuflkl=gu w;HjYHhs'

Tn jvd;au nh fudkjgo@

fyd,auka iy wj;drj,g

fnd,sjqvfha fyd,auka /ðk yeáhg Tng mgne÷Kq ku .ek fudlo ys;kafka@

ug i;=gqhs' we;a;gu uu ;uhs ta kfï whs;sldrhd' Tng kula mgnefËkafka Tn lsishï fohla yßhgu lrkjd kï ;uhs' fyd,auka pß; uu yßhgu lrmq nj ;uhs taflka lshefjkafka' WodyrKhla yeáhg bïrdka yIañj —fnd,sjqvfha ism.kakd˜ yeáhg ye¢kakqfõ Tyq ta ld¾hh yßu ukrï úÈhg isoaO lrmq ksidfka'

fnd,sjqvfha isák Tnj jvd;au jYSlrkd msßñhd lõo@

fufya tfyu wh kE' n%eâmsÜ fnd,sjqâ k¿fjla jqKd kï uu lshkafka W;a;f¾ yeáhg Tyqf.a ku'

Tnj ye¢kajQfha —rd.sl;ajfha Wm;˜ lsh,hs' jhi;a tlal ta ku fjkia fj,do@

rd.sl;ajh iy jhi w;r lsisu ine¢hdjla uu olskafka keye' ird.S fjkak fyda ird.S f,i fmkS bkak jhi n,mdkafka kE' b;du jhig .sys,a,;a fndfydu wmQrejg ta fmkqu kv;a;= lrk wh ´k ;rï bkakjd'

Bg fyd|u WodyrKh la,skaÜ BiaÜjqâ" wjqreÿ 25 l fld,af,l=g jvd Tyqf.a fmkqu yßu ird.Shs' .eyekq yßhg jhska jf.a' l,a .;fjkfldg jvd;a rij;a' tlu foa jhi;a tlal md,kh fj,d bkak .eyekq mqreÿ fjkjd' tafl;a jrola lshkak nE'

i|ud,s j¾KiQßh

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us