Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

lúkaoHd oekg fmïj;shlao@

lúkaoHd fï ojiaj, fudkjo lrkafka'fï ojiaj, w¨‍;a ks¾udKhla l<d' talg ùäfhdajl=;a l<d' tal bÈßfha§ t<solSú' Bg wu;rj uu flan,a àù kd,sldjl ksIamdoljßhla iy ksfõÈldjla f,i jev lrkjd' tajd ;ud isoaO fjkafka'

ksfõokh .dhkh wereKu rÕmdkak wdrdOkd ,eì,d keoao@

rÕmdkak fmf¾o;a wdrdOkdjla ,enqKd' Bg l,skq;a f.dvla ,eì,d ;sfhkjd' rx.khg uf.a ta ;rï leue;a;la ke;s ksid uu talg leu;s kE'

fyd| ks¾udKhla ,enqfKd;a''@

ta;a rÕmEu lshkafka uu leu;s fohla fkfuhs' fyd| ks¾udKhla ,enqK;a uu ljodj;a talg fhduq fjkafka kï kE'

.dhkhgo ksfõokhgo jeämqru leu;s'@

.dhkhg

lafIa;%fha <Õskau weiqre lrkafka ljqo@

<Õskau weiqre lrkafka uf.a wïñj' ta wefrkak wks;a yefudaju uu hd¿fjd úÈyg <Õska weiqre lrkjd'

lúkaoHdg ;ry hkjo@

lúkaoHd lshk flkd ;ry .kafka ke;s flfkla' yßu wysxil flfkla' yenehs lúkaoHdj ;ry .eiaiqfjd;a thdg f.dvla ;ry hkjd' ;du kï ljqrej;a ta úÈyg ;ryd .iai,d kE'

oekg lúkaoHd rgj,a lShl ixpdrh lr,d ;sfhkjo@

.shmq rgj,a .dK kï .Kka lrkakj;a neß ;rï' wïñf.a nfâ boaÈ;a uu rgj,a f.dvlg .syska ;sfhkjd' bmÿKdg miafi;a f.dvla .syska ;sfhkjd'

myq.sh ld,fha wdrxÑhla ;snqKd lúkaoHd rg yer hkjd lsh,d' tal we;a;lao@

ta jf.a wdrxÑhla ,enqfKa fldfyduo lshkak kï uu okafka kE' uu ta jf.a l;djla lsh,d kï kE' uu tfyu hkjd kï hkafka wïñhs u,a,shs tlal ú;rhs'

ljodyß ojil msgrgl mÈxÑ fjkak woyila ;sfhkjo@

uu tfyu ;SrKhla .kafk;a wïñhs u,a,shs tlal ú;rhs'

;d;a; tlal hq. .S;hla .dhkd lrkak ,enqfKd;a .dhkd lrkjo@

;d;a; leu;s kï uu leu;shs'

wïuhs ;d;a;hs .dhkd lrmq .S;j,ska lúkaoHd leu;su fudk .S;ho@

uu jeäfhkau leu;s i| ;re u,a .S;hg' ta jf.au wïñhs ;d;a;hs u,a,sg fidaka.a tlla lr,d ;sfhkjd i| iquqÿhs lsh,d' fojekshg uu jeäfhkau leu;s ta iskaÿjg'

lúkaoHd oekg fmïj;shlao@

;du kE"

fudkjf.a flfklago leu;s@

oekg kï tfyu woyila kE' bÈßfha§ uu lshkakïfld'

wïuf.hs ;d;a;f.hs Ôú;j,g isoaO fjÉp foaj,a ÿfjla úÈyg olskafka fldfyduo@

uu úfYaIfhkau olsk foa ;ud ta wh ta m%Yakj,g uqyqK §mq úÈy' thd,d ljodj;a ta f.d,a,kaf.a orejkag ta ÿl oefkkak ÿkafka kE' ta f.d,a,kaf.a m%Yak ksid uu ljodj;a ÿlg m;a jqfKa kE' thd,d fyd¢ka ta m%Yakj,g uqyqK §,d ;sfhkjd'

wïud jf.a foaj,a ord .kak Yla;sh lúkaoHdg;a ;sfhkjo@

uu ys;ka kE wïñ ;rugu foaj,a ord.kak yhshla ug ;sfhkjd lsh,d' yenehs wïñ ;rugu ke;;a Bg álla yß wvqfjka ug;a foaj,a ord.kak mq¿jka'

wkd.; n,dfmdfrd;a;= fudkjo@

uu f.dvla f,dl=jg wkd.; n,dfmdfrd;a;= ;shdf.k ðj;a fjk flfkla fkfuhs' fyg .ek ys;,d fyg lrkak ;sfhk foa i;=áka lrkak n,dfmdfrd;a;=fjka bkak flfkla uu'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us