Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

Y%S,kalka .=jka lms;dkaf.a
jev ksid .=jka .uka
meh 15la mud flf¾

iQ¾ù isá lms;kaf.a jev ;ykï

c¾uksfha *%Ekala*¾Ü .=jkaf;dgqm<ska miq.sh isl=rdod ^19& miajre 3'20g Y%S ,xldj n,d mshdir lsÍug ;sìh§ meh 15la m%udo jQ Y%S,kalka .=jka fiajhg wh;a .=jka hdkfha m%udohg fya;= jQ tu wjia:dfõ§ ld¾hfha kshq;= .=jka kshuq m%OdkS lms;dka Wfmakaø rKùr uy;df.a jev ;ykï lr ;sfí'

hQ't,a' 554 ork ta 330 j¾.fha .=jka hdkh fufia m%udo jQ w;r lms;dkajrhd yÈisfha weojeàfuka fuu m%udoh isÿjQ neúka *%Ekala*¾Üys§ Tyq úfYaI ffjoH mÍlaIdjlg ,la lr we;'


tys§ lms;dkajrhdf.a YÍrfha we,afldfyd,a YÍr.; ù we;s nj ikd: ùu ksid Tyqf.a jev ;ykï l< nj Y%S,kalka .=jka fiajh i|yka lrhs'

flfia fj;;a u.Skag f.ùug kshu ù we;s jkaÈ uqo,g wu;rj" .=jka hdkh *%Ekla*¾Ü .=jkaf;dgqmf<a§ wod< ld,h mqrd kj;d ;eìu iïnkaOfhka Y%S,kalka .=jka fiajhg ov uqo,a f.ùug isÿj we;ehs jd¾;d fõ'

u.Ska 259la yd ld¾h uKav,fha 14 fokl= iu. fuu .=jka hdkh bl=;a 19 jeksod isl=rdod iji 3'20g *%Ekala*¾Ü .=jka f;dgqm<ska kslau fmf¾od ^20& w¨‍hu 4'50g lgqkdhl .=jka f;dgqm<g meñŒug kshñ;j ;snq‚'

weojegqK lms;dkajrhdf.a isoaêh;a iu. we;s jQ m%udofhka miqj rd;%S ld,fha *%Ekala*¾Ü .=jkaf;dgqm< jid ouk ksid fuu m%udoh isÿj ;sfí'

weo jegqKq lms;dkajrhd fikiqrdod rd;%sfha meñ‚ .=jka hdkfhka fkdmeñ‚ w;r Tyq miqj meñfKk njg f;dr;=re fy<s ù ;sfí'

Y%S,kalka .=jka fiajh fï iïnkaOfhka ksfõokhla ksl=;a lrñka mejiqfõ hQ't,a' 554 ork .=jka hdkh m%udoùfuka .=jka u.Skag isÿjQ wmyiq;dj ms<sn|j lk.dgqj m< lrk njhs'

m%udo ld,iSudj ;=< u.Skag myiqlï ie,iSug mshjr .;a nj;a hqfrdamd ix.ufha .=jka kS;sÍ;s wkqj u.Skag jkaÈ f.ùug mshjr .kakd nj;a tu wdh;kh jeäÿrg;a i|yka lrhs'

hqfrdamd ix.ufha kS;sÍ;s wkqj meh ;=klg wêl ld,hla m%udoù lsf,daóg¾ 8087l .=jka wjldYhla mshdir lsÍug isÿjQ .=jka u.shl=g hqfrda 600la tkï Y%S ,xld uqo,ska remsh,a 96"960la jkaÈ ,nd .ekSug ysñlï we;'

fï wkqj fuu .=jka u.Ska 259 fokdg jkaÈ jYfhka Tjqka b,a¨‍ï l<fyd;a remsh,a fldaá folyudrl muK uqo,la jkaÈ jYfhka ,nd§ug Y%S,xlka .=jka iud.ug isÿjkq we;'

m%udo ù lgqkdhl .=jka f;dgqm<g meñ‚ fuu .=jka hdkfha Y%S ,dxlsl u.Ska yd úfoaYSh ixpdrlhska o isáhy'

Tjqka i|yka lf<a *%Ekala*¾Ü .=jka f;dgqmf<a§ Y%S,xlka .=jka iud.u úiska wjia:d lsysmhl§u fuu m%udoh .ek lsysm j;djlau oekqï ÿka nj;a .=jka ld¾h uKav,fha lms;dkajrhl= yÈisfha wikSm ù weojeàu tu m%udohg m%Odk fya;=j nj;a ;ukag hqfrda 20 ne.ska tla .=jka u.shl=g úhoï jYfhka ,nd § ;remfya fydag,hl kjd;eka wdydr we;=¿ myiqlï ie,iQ nj;a .=jka hdkfhka meñ‚ .=jka u.Ska lsysm fofkl=u .=jka f;dgqmf<a§ mejiQy'

tfukau fuu isoaêfha§ wod< .=jka kshuq lms;dkajrhdf.a jev ;ykï lrñka wdh;khla f,i .=jka u.Skag idOdrKh bgq lsÍug Y%S,kalka .=jka iud.u l< ueÈy;aùu w.h lrk nj tu .=jka hdkfha meñ‚ u.sfhla i|yka lf<ah'
rxð;a *¾äkekavia - .=jkaf;dgqm<


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us