Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

j¾;udkfha mj;sk /,a,g
fjkia wdrl isxÿjla lsÍug
n,dfmdfrd;a;= fjkjd

ßhe,sá ix.S; jevigykla Tiafia rislhka w;r wdl¾IKhla ,enQ weh kñka l=Isks m%úkaoHdhs' ix.S;h ms<sn|j yeoEÍula ;=<ska bÈßhg hEug n,dfmdfrd;a;=jk l=Isks" wef.a l,d lghq;= ms<sn|j ms<si|r fhÿfKa fuf,isks' 

Tn .ek ye¢kaùula lf<d;a@

uf.a ku l=Isks m%úkaoHd' bkafka nKavd.ru' ix.S;h ;uhs uu lrkafka'

/lshdj ix.S;h o@

/lshdjla úÈhg fkfjhs uu ix.S;h lrkafka' ix.S;h ;ju uu bf.k .kakjd' fjk;a /lshdjla lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkafka keye uu'

lafIa;%hg tkafka fldfyduo@

uu lafIa;%hg tkafka isri iqm¾iagd¾ yryd'

ta i|yd wjia:dj ,efnkafka fldfyduo@

wïud ;uhs ta i|yd wjia:dj ,ndÿkafka' thd ;uhs fï ;r.hg b,a¨‍ïlr,d ;snqfKa' wfma f.or ix.S; wdNdih ;sfnkjd' wïudg isxÿ lshkak mq¿jka' Bg miafi ;r.h i|yd uu .syska t;ekska f;aß,d ;r.h i|yd bÈßm;a jqfKa'

oekg isxÿjla lr,d ;sfhkjdo@

oekg isxÿjla lr,d keye' isxÿjla lrkak n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjd' fyd| isxÿjla lrkakhs n,dfmdfrd;a;= fjkafka' tlmdrg t<shg odkafka ke;sj fyd| ks¾ud‍Khla lr,d t<shg odkak ;uhs n,dfmdfrd;a;= fjkafka'

Th lshkafka wo ld,fha ;sfhk ks¾udK fyd| kE lshk tlo@

kE tfyu fkfjhs' oeka hk /,a,g fkfjhs" fjkia fohla lrkakhs n,dfmdfrd;a;= fjkafka'

oeka hk /,a, lshkafka fudllao@

oeka yeu;eku ;sfhkafka úry .S;' tlu ;d,hg wefyk .S; j¾.hla ;sfhkafka' tfyu ke;sj fjkiajQ fohlska bÈßhg tkak ;uhs uu n,dfmdfrd;a;= fjkafka'

.S;hla t<solajkafka háwruqKla we;sjo@

háwruqKla keye" leu;shs isxÿjla lrkak' b;sx ta wdidj ;uhs ;sfhkafka'

ix.S;h i|yd f.oßka ,efnk iyfhda.h@

wïudg ;uhs f.dvla Wjukdj ;snqfKa udj l,dj me;af;ka biairyg f.kshkak' b;sx f,dl=u iyfhda.h fokafka wïud ;uhs'

ix.S;h ms<sn| yodrkjdo@

Tõ" uu oekg ix.S; mx;shla i|yd iyNd.Sfjñka ta ms<sn| yodrkjd'

ld,Sk jYfhka ìysjk .dhsldjla úÈhgo Th;a y÷kajkak mq¿jka fjkafka@

keye" uu leu;s fyd| ks¾udK lr,d yefudaf.au ys; Èkdf.k fï lafIa;%fha /£ isákak ;uhs uf.a wdidj'

bÈß jevlghq;= iy n,dfmdfrd;a;=@

bÈßfha§ ixpdrhla i|yd iQodkï fjkak ;sfhkjd' ;j ix.S; m%ix. i|yd odhl fjkjd' tjeks jevlghq;= ;ud ug ;sfhkafka'

ixpdrh .ek f;dr;=re lsõfjd;a@

vqndhsj,g ;uhs ixpdrh lrkak ;sfhkafka' th fndfydaúg foieïn¾ ú;r fjhs' ta ms<sn|j ;ju úia;r lshkak neye'

Woõlrmq wh we;sfka@

uq,skau wïud ;uhs u;lalrkak ´fka' thd ;uhs uf.a yeufoagu <Õskau bkafka' ;j uf.a hd¿fjda" f.or wh" whsh,d" uf.a ix.S; .=rejre ta whj wdorfhka u;la lrkjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English