Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

frdydks ùrisxyf.a ùäfhdajla
fjí wvúhl

fg,skdgH rx.k Ys,ams” frdydks ùrisxy fmkSisák ùäfhdajla wiNH fjí wvúhl m,ùfï mqj;la iïnkaOfhka fï Èkj, wdkafoda,kd;aul l;d nyla we;s ù ;sfnkjd'

jeäysáhkag muKhs f,an,h hgf;a weh r.mE DVD Ñ;%mghl o¾Yk fufia wiNH ùäfhdajlg tl;= lr we;s nj hs mejfikafka'

flfia fj;;a fï ms<sn|j woyia m< lr we;s frdydks kï mjid we;af;a tu cjksldfõ ish isrer iy mdo jvd;a ksrej;ajk wdldrfhka fmkajd we;s nj hs'

;ud tu o¾Ykj,g fmkS isáfha we÷Kqïlug nj;a fufia isÿfõúhs ;ud fkdis;+ nj;a weh mjid ;sfnkjd'

tfiau fuu isoaêfhka miq kej;;a we÷Kqïlug jev fkdlrk nj hs weh jeäÿrg;a mjid we;af;a'

fuu isÿùu ms<sn|j frdydks cd;sl mqj;am;la fj; mjid ;snqfKa fujekakla'

DVD Ñ;%mgj, r.mdkak .syska frdydksg f,dl= w,l,xÑhla isoaO jqKdÆ fkao@

tal kï lsh,d jevla kE' ji ú,s,eÊcdjla jqfKa'

yß fjÉp foa mq¿jka úÈyg lshkakflda@

miq.sh ojiaj, uu DVD Ñ;%mg foll r.mEjd' tfyu r.mdkak ,enqKq Ñ;%mghl fldgila tla;rd ,sx.sl cjksld wvx.= fjí wvúhl m<fj,d ;sínd' ux ta .ek f.dvla wmaiÜ tflka bkafk'

b;sx frdydks ta DVD cjksldj, fmks isá o¾Yk oel,d ljqo uq,skau lsõfj''@

lafIa;%fha tla;rd ñ;=ßhla ug ta ,skala tl tj,d ;snqKd' tal neÆjdu uf. we.;a tlal yS;, fj,d .shd'

wehs tÉprgu wjq,ao''@

talfka lshkafk ug kï ys;d.kakj;a nE'

frdydks we;a;gu ta jf.a o¾Ykj,g fmkS ysáhfk''@

fïlfk uu ks<shla' wfkl ta cjksldfõ uf. ll=,hs YÍrhhs jeämqr ksrej;a fjkjd fmkaj,d ;sfhkjd' ljqre fïjd lrkjo ukaod' tafl jeäh fmkqfK kE'

ta wfkla wiNH o¾Ykj, rE.; lrk ;ek frdydks ysáho''@

kE lm,a tlla bkakjd ta yeu Ñ;%mgj,u r.mdk'

*s,aï tl yomq lÜáh fudlo lshkafk ta .ek'@

ta whg uu l;d l<d' taf.d,af,d lshkafk DVD tl .;a; flfkla ùäfhda tl wiNH cjksld ;sfhk fjí wvúhlg wmaf,daâ lrkak we;s lsh,d' uu;a Th DVD tfla r.mEfõ w÷kklug' b;sx Tfydu fohla fjhs lsh,d ljqo ys;=fj' 

hdÆlug jev lr,d frdydks fyd|gu uÜgq fj,do bkafk''@

Tõ' wdfhu;a hd¿lïj,g jev lrkafk kE' fï uÜgqj fyd|gu we;s'

ta wh .ek kS;suh mshjr .kafk ke;af; wehs''@

taf.d,af,d hdÆfjd ksid lsisu mshjrla .kak nEfka'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English