Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uu lshkak ;sfhk foa uQKg lshkjd
iuyre bkaÈhdj .ek uy f,dl=jg ys;ka bkafk

ufyaIs uOqixLd

ufyaIs fï ojiaj, iEfykak ld¾hnyq,hs fkao@

Tõ' f.dvla' fï ojiaj, ysre à'ù" fu.d iagd¾ ksid iEfykak ld¾hnyq, fj,d bkafka' ta jf.au is;e;a;S iy meyeird lsh,d wÆ;au fg,s kdgH foll jev mgka.;a;d'

fu.d iagd¾ fõÈldj ksid ,efnk m%;spdr fldfyduo@

m%;spdr fyd|hs' wfma wh bkaÈhdj .ek yß f,dl=jg ys;df.kfka bkafka' thd,d ,iaikg kgkjd" ,iaikg rÛmdkjd jf.a l;d f.dvla wfma wh lshkjd' kuq;a ta wh bÈßm;a lsßul§ tl ;ek lÜ f.dvla .kakjd' wms fï fõÈldfõ jka fÜla bÈßm;a lsÍï lrkafka' b;ska m%;spdr fyd|hs'

t;fldg ufyaIs lshkafka bkaÈhdjg jvd ,xldfõ Ys,amSka biairyska bkakjd lsh,o@

Tõ' wksjd¾hfhkau' wmsg iEfykak bÈßhg hkak mq¿jka' bkaÈhdfõ jevj,g ksis f.ùula lrkjd' wfma rfÜ tfyu kEfka' wmsg;a f.ùï fyd| kï óg jvd ,iaikg jev lrkak ;snqKd' ta jf.au óg jvd id¾:l fjkak;a ;snqKd' fmkqfuka jqK;a ;j;a ,iaik fj,d fyd|g bkak ;snqKd'

oeka fu.d iagd¾ fõÈldfõ jeäu m%;spdr ,efnkafka ufyaIsgo@

ug tfyuu lshkak neye' idfmalaIj ug;a fyd| m%;spdr ,efnkjd' wms y;afokdu tl mjq,la jf.a bkafka' yefudau yqÛla uykais fj,d jev lrkjd' ta ksid lsisu m%Yakhla kE' y;afokdgu tl jf.au fyd| m%;spdr ,efnkjd'

rx.kh" .dhkh iy k¾;kh lshk ;r. jgj,ska ufyaIs jeäfhkau leue;s fudk wxYhgo@

uu k¾;khg f.dvla leue;shs' úfYaI yeoEÍula lr,d keye' isá T*a vdkaia ;r.fha ysáhd' ta wefrkak k¾;kh .ek fjku w;aoelSula keye'

tl pek,a tll jevlg ysr jqKdu wfkla pek,aj, jevigykaj,g wdrdOkd ,efnkafka kE lshkafka we;a;o@

fufyuhs' ld,hla tlg jev l<du ta pek,a tflau bkak fjkjd' fï ojiaj, Hiru mega star ksid wms bkafku ysre tfla' iuyr fj,djg mÈxÑ fj,d bkakjd jf.a' b;ska tfyu jqKdu wfkla pek,aj,ska l;d l<;a hkak fjkafka kE'

myq.sh ldf,a fkdfyd| fkdalaldvqfjka ysgmq rejx.shs" ufyaIshs oeka hd¿hs lshkafka we;a;o@

tal fufyuhs' wms w;f¾ lsisu ;ryla kE' kuq;a wms l;d lf<a keye' tfyu jqKdu ñksiaiq ys;=fõ wms ;ry fj,d lsh,d' b;ska thd,d lf<a wms fokakj fome;af;a b|ka wjqiaimq tl' wms kï tfyu weúiais,d m%isoaêfha .yurdf.k kE'

we;a;gu tfyu l;d fkdlr bkak úfYaI fya;=jla ;snqfKu keoao@

kE' wms b;ska jevl§ yïn jqfKa keye' ta ksid fjkak we;s l;d fkdlf<a' ,Ôúf;a ,iaikhs, tflka miafia tlg rÛmd,;a kE' ug fldfydu;a tfyu úfYaI hd¿fjd;a keye' uu yefudagu tl jf.a i,lkjd'

l;dny fkdlrmq ufyaIshs" rejx.shs l;dny lrkak .;af;;a fu.d iagd¾ ksido@

fm%da.%Eï tl ksid l;dny l<d fkfjhs' we;a;gu wms w;r m%Yakhla kE'

t;fldg ufyaIs miq.sh ldf,a udOH yryd rejx.sg foys lemqjd lshkafka fndrejlao@

tajd b;ska lÜáh lshk l;d' uu ´k flkl=g lshkak ;sfhk foa uQKgu lshkjd' uu fmdÿfõ lshmq foaj,a f.disma ihsÜj,ska uy f,dl= lr,d oeïud' thd,g ´k thd,f.a uV{UM jeä lr.kakfka' ñksiaiqkag ´jd f;afrkafka kE' thd,d ys;kafka we;a; lsh,d'

ufyaIsg ks;r fmakak jqjukdjla ;sfhkjo@

keye' ´kjg jvd fmakak ysáhu lsisu w.hla kE' ñksiaiqkag jqK;a oel,d oel,d tmd fjkjd' rÛmdk ldf,È jqK;a uu tl È.gu rÛmd,d fmdä úrduhla .kakjd'
f.disma99

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us