Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

yeuodu;a wysixl fmïj;shla fjkak wdihs
ÿfIaks ñhqrx.s

fï Èkj, Tnj wms wÆ;a fg,shl olskjd@

2017)01)12)ent)63Tõ" bf¾Ia f,dl=nKavdr wOHlaIKh l< ,ksi, i| Tn, fg,s kdgHh ;=<ska' ud uq,ska rÛmE ,wdorh .skaorla, fg,s kdgHh ksIamdokh l< Wmq,a chisxy uy;d we;=¿ ,ks,aj,d, lKavdhu ;uhs ,ksi, i| Tn, fg,s kdgHhg;a iïnkaO fj,d jev lrkafka' fï fg,s kdgHh ckjdß 20 jeksod isg ysre rEmjdysks kd,sldj ;=< úldYh fjkjd'

wÆ;a fg,sfha Tfí pß;h È. yefrkafka@


fï Èkj, fuys m%pdrl mghla úldYh fjkjd' tys ud oñ< ;reKshla fiau fl<sf,d,a oÛldr ;reKshla f,i oaú;aj pß; ksrEmKh lrñka rx.kfha fhfokjd' fma%laIlhdg l=;=y,h msKsi ;uhs tu m%pdrl mgh ks¾udKh lr,d ;sfhkafka' kuq;a iEne f,iu ,ksi, i| Tn, fg,s kdgHfha ud rx.kfha fhfokafka ,mxp,s, lshk fl<sf,d,a oÛldr ;reKsh úÈyghs'

yeuodu;a wysixl fmïj;sh fjkako n,dfmdfrd;a;=j@

oekg kï woyi ;sfhkafka wysixl fmïj;sh úÈygu rislhka w;rg hkak' fndfyda wdrdOkd ,enqKd úúO pß;j,g odhl fjkak' kuq;a" ;ju;a uu wysixl fmïj;shf.a pß;hg iSudfj,d jev lrkak leu;shs' WfmalaId pß;h yd wÆ;a fg,sfha mxp,S lshk pß;h .;af;d;a th tlsfklg fjkia' uu leu;shs wysixl fmïj;sh pß;h ;=< hï fjkila lrkak'


WfmalaId lshk pß;hg ;ju;a m%;spdr kï wvqfj,d keye fkao@

keye' ;ju;a fndfyda fofkl= udj w÷kajkafka ,WfmalaId, úÈyg' uu olsk úÈyg tjeks pß;hla yryd uq,skau rÛmdkak ,enqK tl uf.a l,d Ôúf;a ud ,enQ f,dl=u jdikdjla lsh,d ug ysf;kjd' úldYh fjkak kshñ; ksi, i| Tn lshk fg,s kdgHfha mxp,S lshk pß;hg;a tjeks by< risl m%;spdr ,efnhs lsh,d ud úYajdi lrkjd'

ÿfIaksg Ñ;%mghlg;a iïnkaO fjkak wjia:dj ,eì,d ;sfhkjd fkao@

Tõ" miq.shod fuys uqyqr;a Wf,< meje;ajqKd' kuq;a" ;ju;a Ñ;%mgfha rEm.; lsÍï lghq;= wdrïN lr,d keye' ta yskaod ta iïnkaOj jeä úia;r bÈßfhaÈ lshkakï'

,ksi, i| Tn, fg,sfhka miafia@

;j;a fg,s kdgHh lsysmhla i|yd wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd' ta iïnkaOj f;dr;=re ;ju ug úia;rd;aulj meyeÈ,s lrkak neye' ,ksi, i| Tn, fg,sfh;a ;ju;a rEm.; lsÍï lr,d ;sfhkafka fldgia 15la ú;rhs' bÈßfha§ fï ,enqK wdrdOk;a tlal álla ú;r ld¾hnyq, fjkak fjhs lsh,d ys;kjd'

fï jev lghq;=;a tlal wOHdmk lghq;= uÛyefrhso@

oekg uu jHdmdr l<ukdlrKh ms<sn|j yodrkjd' miq.sh ld,fha kï wOHdmk lghq;= álla ú;r uÛ yereKd' kuq;a" oeka wdfh;a ta jevj,g jeä odhl;ajhla ,nd§,d ;sfhkjd' fldfydu jqK;a" fï f.ú,d hkafka uf.a wOHdmk lghq;=j, wjika wÈhrh'

WodjQ wÆ;a wjqreoafoa ÿfIaksf.a n,dfmdfrd;a;=@

f.dvla ;sfhkjd' tlla ;uhs uf.a m<uq Ñ;%mghg odhl fjk tl' Bg wu;rj ,meckÜ, tlla i|yd odhl fjkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' oekg;a wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd úfoia rgl ;sfhk ,meckaÜ, tlla i|yd bÈßm;a fjkak' ta tlalu l,d ks¾udKj,g;a fï WodjqK kj jif¾§ jeä ld,hla fhduq lrkak woyia lrñka bkakjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us