Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uu wdfh;a jev mgka .;a;d
miq.sh ldf, wmsg fyd| kele;la
;snqfK keye újdy fjkak.hdka fï ojiaj, ld¾h nyq,hs jf.a@
Tõ' ál ldf,lg miafia ;=Idß wfíisxyf.a m;a;sks jf.au wdor ovhu fg,skdgHj,;a oeka jev lrkjd' ;j jev lsysmhlg;a wdrdOkd ,eì,d ;sfhkafka'

miq.sh ldf, .hdka jeäh fmakak ysáfha kEfka''''@
2014 fjklka ug f.dvdla fg,skdgHj,g wdrdOkd ,enqKd' ta;a miafia fg,s kdgHj,g odhl jqfKa wvqfjka' talg fya;= lSmhlau ;snqKd' kshñ; uqo, ,efnkafk keye' ke;akï yß msgm;la keye' uf.a ks¾udKj, wjqreÿ 2lg wdikak ld,hla jev l< ksid wfkla jev lrkak ldf,;a uÈjqKd' ug pß;j,g wdrdOkd ,enqK;a taldldÍ ksid uu Ndr .;af; keye' ta ksid ;uhs udj fm%alaIlhkag fg,súIka tfla ld,hla olskak ke;s jqfKa'

.hdkag jev ke;s jqfKa wOHlaIjrfhla úÈhg jev l< ksid fkfjhso@

ug ysf;kjd tal;a fya;= fjkak we;s lsh,d' uu ks¾udK wOHlaIKh lrkak mgka .;a;u f.dvdla jev tk tl wvq jqKd' ta;a uu leue;shs fjk flfkla wOHlaIKh lrk ks¾udKj, jev lrkak' uu fï lafIa;%fhka w;aoelSï wrka fmdaIKh jqK flfkla' fï l,dj we;=f<uhs uu yeÿfKa' b;ska uu leue;shs fjk flfkla udj äfrlaÜ lrkjdg' ta;a uu okafk keye wehs tfyu f;aÍï lrkafka lsh,d'

oeka .hdkaf.a wOHlaIK jev kej;s,do@

keye' wOHlaIK lghq;= kej;s,d keye' wd;aud fg,s kdgHfhka miafia zzifya,sZZ lrkak f,dl= ld,hla .shd' wÆ;au fg,s kdgHla ~tlu ?fka l=re,af,da~ kñka ,nk udfi mgka .kakjd' fïl ydiH W;amdok kdgHhla' fjkiau úÈfh l;d f;audjla ;sfhkafka' ta jev kj;skafka keye'

.hdkaf.hs p;=ßldf.hs újdyh .ek;a yefudau n,ka bkakjd' wehs ;du mrlal=@
Tõ' f.dvdla wh n,ka bkakjd' iuyre wfmka wykjd ta .ek' ta;a miq.sh ldf, wmsg fyd| kele;la ;snqfK keye újdy fjkak' tal ;uhs m%Yafklg ;snqfKa' ta;a fï wjqreoafo ueo fjkfldg kï újdy fjkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

ks¾udK lghq;=j,g p;=ßldf.ka ,efnk iyfhda.h .ek lsõfjd;a''@
thd ;uhs ug äfrlaÜ lrkak lsh,d uq,skau lsõfõ' fï;rï blaukska ug ta foaj,a lrkak ,enqfK;a p;=ßldf. iydh ksihs' thd;a uf.a fg,skdgH lSmhlu jev lrkjd' uf.a jevj,g ks;ru thd Wojq fjkjd' ud;a tfyuhs'

wms ks;ru .hdka olskafk fg,skdgHj,ska' iskudjg wdrdOkd ,efnkafka keoao@
uu Ñ;%mg 5la ú;r lr,d ;sfhkjd' ta;a miq.sh ldf,a kï ug wdrdOkd ,enqfK keye' ta;a uu ta .ek miq ;efjkafkj;a ,efnkak lsh,d fndaê mQcdjka ;shkak hkafkj;a keye' ug fg,skdgH" iskudj" fõÈldj fï Tlafldu tlhs' tlu rx.khla ;sfhkafka' ug tfyu úfYaIhla keye' wdrdOkd ,enqfKd;a iskudjg tkjd' tfyu ke;s jqK;a bÈßfha§ uu Ñ;%mghla wOHlaIKh lrkak n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjd'

wmsg .hdkaj bÈßfha§ olskak ,efnk ks¾udK .ek;a lshuq@
pksl fmf¾rdf.a fg,skdgHhla rE.; lsÍï fï ojiaj, lrkjd' wdor ovhu m;a;sks lshk l;d folu fyd½o f;audjla ksid fm%alaIlfhd w;rg hhs lshk n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkjd' yßu ,iaik l;d msgm;a folla' ta jf.au ud¾;=j, Oïñl ;sfiardf.a fg,s kdgHhl jev mgka .kakjd' tal .eñ mßirhl l;d f;audjla' ta jf.a fg,s kdgH lSmhlau fm%alaIlhkag <Û§u n,d.kak mq¿jka'

Yd,sld rx.kS iurÈjdlr

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us