Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

u¾úka is,ajd põ põ fjhs
b;ska ux l,djg;a leue;s flfkla
-u¾úka is,ajd


f oaYmd,k pß;hla jqK u¾úka is,ajdg zzfodia;r fyd| ys;ZZ kdgHfhka fõÈldjg tkak ys;=fKa wehs@

ug fõÈldj wÆ;a ;ekla fkfjhs' l,dj;a ug wÆ;a fohla fkfjhs' uu biafldaf, hk ldf, b|kau fõÈld kdgH l<d' ùr fld,a,d" hqla;s.rel yd rEmh idmh lshk kdgH ;=ku uf.a ks¾udK' biafldaf,È uu ke;s fõÈld kdgHhla ke;s ;rï' ta ksid fï kdgH ug wÆ;a w;aoelSula fkfjhs'

ta lshkafka mdi,a ldf,;a fõÈldfj Tn lemS fmfkk pß;hla@


Tõ' ùr fld,a,d lshk fõÈld kdgH uf.a ks¾udKhla jf.au m%Odk pß;h jqfK;a uu' ta fõÈld kdgH f.dvla ckm%sh jqKd' lsysm jrlau .fï lsysm ;eklu ta kdgH fmkakqjd' mdif,a§ fï l,d lghq;=j,g .=rejreka iyfhda.h ÿkakd' fldfydu;a foaYmd,kh jf.au l,dj;a fmdä ldf, b|kau uf.a wefÛa ;snqKd'

foaYmd,kfhka bj;a fj,do l,djg ld,h fjka lrkak ys;=fõ@

whska jqfKa keye' foaYmd,khg;a uq,mqrkafka mdi,a ldf,Èuhs' fn,sw;af;a uu mdi,a hoaÈ mfya mka;sfhÈ ú;r /iaùïj,g fldä jk, ;sfhkjd' fï úÈhg foaYmd,kh jf.au l,dj;a ug yqremqreÿhs' Ñ;%má 3l;a uu rÛmEjd' úch l=udr;=x. tlal jf.au ,õ bka nexfldla Ñ;%mgfh;a rÛmEjd' ta ksid ug l,dj kï wÆ;a fohla fkfjhs'

fï jf.a pß;hlg Tng wdrdOkd ,efnkafka fldfyduo@

fï kdgH ksIamdokh yd wOHlaIKh lrkafka ffjoH wix. úchr;ak' Tyq ;uhs ug fï kdgHhg wdrdOkd lf<a' uu ta pß; lrkak leue;s jqKd' fï kdgHfhka ,efnk uqo,aj,ska ÿmam;a orejkag YsIH;aj fokak ;uhs uu ;SrKh lf<a' ffjoH wix. úchr;ak;a uu;a wmsg ,efnk uqo,a orejkag l%Svd YsIH;aj ,nd fokak fjka lrkjd'

‍fodia;r fyd| ys; fõÈld kdgHfha Tn põ põf.a pß;hfka ksrEmKh lrkafka' Tng .e<fmku pß;h ,eì,d ;sfhkjd lsh,d iuyre lshkak mq¿jka fkao@

fufyuhs' l,djg flfkla wdju ;ukag ,efnk pß;hg wkq.; fj,d ;uhs rÛmdkafka' .dñ” f*dkafiald ~pKaähd~" úch l=udrK;=x. ~urejd iuÛ jdih~ Ñ;%mgj, m%pKav pß; rÛmEjd' fï wh iskudfõ m%ùKfhda' ta whf.a fm!oa.,sl pß;hhs Ñ;%mg pß;hs folla' fï fol mg,jd.kak tmd' uf.ka ta pß;fhÈ n,dfmdfrd;a;= fjk fohg uu lemfj,d rÛmdkak ´k'

l,dj fm!oa.,sl Ôú;h;a tlal mg,jd.kak tmd' wïnmd,sf.a pß;h;a úúO wh l<d' le,Ks md,u fõÈld kdgHfha .S;d l=udrisxy;a rÛmEjd' fï úÈhg wmsg pß; w,a,f.k wmydi lrkafka wmsg úreoaO wh' ux tajd .Kka .kafka keye'

Tn m%isoaO foaYmd,k pß;hla ksid fï jf.a pß;hla lroaÈ úfõpk" wmydi t,a, fjkak mq¿jka' Tn talg iQodkïo@

uu lrk foaj,a .ek ;SrK .kafka uu' wfkla tl uu ljqre;a lshk ksid fohla w;wßk flfkla fkfjhs' uu lrk foaj,a .ek wfkla whg ;sfhk wudrej fudllao@ tajd uu .Kka .kafka keye' thd,d uf.a Ôúf;a fldgila fkfõfka' wfkla tl úfõpk lrk whg ux ia;=;s lrkjd' uu tajdg leue;shs'

Tn ks;r úfoia.; fjkjd' jevigykaj,g iyNd.s fjkjd' fï ld¾hnyq,;ajh ksid fï kduHhg Tng idOdrKhla lrkak mq¿jkao@

Tõ' md,lfhla jqKdu ñksiaiqkaf.a wjYH;d y÷kdf.k jev lrkak yelshdj ;sfhkak ´k' ;ukaf.a tÈfkod jev lrkak ld,igykla ;shd.kak ´k' t;fldg Ôúf;a ´ku jevla ms<sfj<g lrkak mq¿jka' b;ska ux l,djg;a leue;s flfkla' ta foaj,aj,g ux lemùfuka jev lrkjd' ta ksid ug ta pß;hg idOdrKhla lrkak mq¿jka'

oeka wmsg Tfí fï rx.khka oel .kak ,efnkafka ljodo@

fodia;r fyd|ys; fõÈld kdgHfha ux., o¾Ykh cqks udfi ÆïìKs rÛyf,a fmkajkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' oekgu;a fï kdgHhg o¾Yk jdr /ilgu wdrdOkd ,eì,d ;sfhkafka' fï kdgHh fm%alaIlhkag;a fjkia w;aoelSula fjhs'

Yd,sld rx.ks

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us