Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

,kavka f.or úl=Kd
uyskaodkkao ;uqkag u whshd fjhs

uyskaodkkao mÜgm,a flnrh
idlaIs iys;j fukak

Y%S ,xld md¾,sfïka;=fjys bkakd ;rula zzlïnd fydrekaf.aZZ wyskla jk taldnoaO úmlaIfha bÈßfm< uka;%S uyskaodkkao wÆ;a.uf.a úiska tx.,ka;fha ,kavka kqjßka n%s;dkH mjqï 320"000lg ñ, § f.k ;snqKq ksji úl=Kd oeóu ms<sn|j mqj;a miq.sh Èk j, § udOH jd¾;d lr ;sìKs'

fï ms<sn|j md¾,sfïka;=fõ§ uyskaodkkao úiska mjid ;snqfKa ;ukaf.a fidhqfrla cmdkfha isák nj;a Tyq tx.,ka;fhka ksjila ñ,§ f.k we;s nj;ah' tfy;a zz,xld ksõia fjíZZ fj; ,eî we;s wod, foamf<ys Tmamq ,shú,s j, i|ykaj we;af;a uyskaodkkao wÆ;a.uf.a f.a kuh' fï wkqj tlaflda uyskaodkkaof.a fidhqrdf.a ku;a uyskaodkkao u úh hq;= w;r fkdue;s kï uyskaodkkao ;ukag u whshd ù isáh hq;=h' 

miq.sh 07 jkod md¾,sfïka;=fõ§ rkacka rdukdhl ksfhdacH weu;sjrhd l< m%ldYhlg ms<s;=re foñka mjid ;snqfKa ,cmdkfha bkakjd uf. fidfydhqfrla" úchdkkao wÆ;a.uf.a' Tyq tx.,ka;fha ksjila wrka ;sfhkjd, hkqfjks' kuq;a wm fj; ,eî we;s ,sÅ; idlaIs wkqj Flat 4" Blyton House" 19-23 Sydenham Hill" London ,smskfhys msysá foam< whs;sj ;sî we;af;a wU.yfmd,f.a wdYd úchka;s wÆ;a.uf.a iy ó;,dfõ uyskaodkkao wÆ;a.uf.a hk fom<lgh' cmdkfha isák úchdkkao wÆ;a.uf.a tx.,ka;hg tk úg úchka;s wÆ;a.uf.a jQjdo fkdtfia kï úchdkkao wÆ;a.uf.a tx.,ka;hg tk úg uyskaodkkao wÆ;a.uf.a f,i ku udre l<doehs wm okafka ke;' flfia fj;;a ú,s,eÊcd ke;slu byg;a by<ska msysá uyskaodkkao fï rjgkafka rfÜ kS;s iïmdokh lrkd W;a;Í;r wdh;kh f,i ie,flk Y%S ,xld md¾,sfïka;=jh'

md¾,sfïka;= uka;%Sjreka i;=j jrm%ido iuQyhla ;sfí' tajdg uqjd fjñka fl<skd ;rula fl<so ;sfí' tfy;a md¾,sfïka;=jg wi;H m%ldY lsÍu hkq nrm;< jrols' fndrefjka u Ôj;a ù" fndrefjka u foaYmd,kh lr" fndrefjka u yïnlr.;a uyskaodkkao,dg md¾,sfïka;=j fkduÛ heùu uy lÊcla fkdjkakg mq¿jk' tfy;a .eg¿j fujka .,a mef,kd flnr fl<sk lnrhka ld,hla mqrd rfÜ weu;sjreka ù isàu;a kej;;a weu;s iem fiùu i|yd j<slEu;ah' B<Û .eg¿j ,kavka kqjßka mjqï 320"000lg f.j,a ñ,§ .kakg ;rï uyskaodkkao uqo,a fiõfõ flfiao hkakh' Bg;a miq tk .eg¿j uyskaodkkao,d ;j;a kS;shg yiq fkdù ksoe,af,a isákafka flfiao hkakh' 

fydrlï ljqreka l<;a fy<sorõ úh hq;=h' tfy;a j;auka wdKavqfõ ¥IK fpdaokd fmkajñka Top 10 kdv.u uyskaodkkao jeks flnr.uf.a flfkla kgkd úg t;ek we;sjkafka Tlaldrhla muKh' remsh,a 2"500l jegqmlg o *skEkaia iud.fuka jD;a;Sh Ôú;h wrUd wjik weu;sjrfhlaj ,kavka k.rfhka ksjdi .kakg ;rï uyskaodkkao ÈhqKq jQ wdldrh rg u oek.ekSu jeo.;ah' uyck foam< ysf;a yeáhg W,d lE rdcmlaI ¥Is; md,kh h<s msysgqùu i|yd uyskaodkkao,d we;=¿ taldnoaO úmlaI wgïmyqf¾ kdïnka fï ;rï oÛ,kafka ukao hkak ta yryd ukdj fy<sorõ jkq we;' 

uyskaodkkaof.a ,kavka foam< ysgmq ìß| úl=K,dLNW

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us