Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

,sx.sl o¾Yk we;=<;a jQ zzb.sf,k ud¿fjdaZZ
Ñ;%mgfha rÛmEfõ ´kEu pß;hla
ndr.kak k¿fjla ksido


tlu pß;hla w,a,f.k wehs ug pß; iy;sl fokak hkafka
-iïm;a chùriïm;a chùr lshkafka ienE Ôúf;a fudkjf.a flfklao@
b;du ir, fndfydu ieye,aÆfjka Ôj;afjk idudkH ukqiaifhla' ta jf.au ´kEu pß;hla ndr.kakd" pß;dx. k¿fjla'

m%isoaO ,sx.sl o¾Yk we;=<;a jQ ‘b.sf,k ud¿fjda’ Ñ;%mgfha rÛmEfõ ´kEu pß;hla ndr.kak k¿fjla ksido@
Tn Th wymq m%Yakh ksidu uu ;ju;a fkdfhl=;a wmyiq;d w;aú¢kjd' ta;a uu ta yeu fohlau wu;l lr,hs bkafka' fudlo uu lf<a pß;hla' ta jf.au rÛmEula' msgm;g wOHlaIlg wjYH foa ;uhs uu lf<a' oeka ‘b.sf,k ud¿fjda” bjrhs' Bg miafia uu lrmq ks¾udK .ek wehs l;d fkdlrkafka' ud l< tlu pß;hla w,a,f.k wehs ug pß; iy;sl fokak hkafka'
´kEu pß;hla ndr.kakjd hehs lsõjg bÈßfha§;a ‘b.sf,k ud¿fjda” jf.a pß;hla i|yd werhqï ,enqfKd;a Tn th ndr.kakjdo@
msgm;g tlÛfjkak mq¿jka kï" iSudjkq;a n,,d wOHlaIjrhd tlal l;d lr,d pß;h ndr .kakjd' fudlo pß;h ndr.kakjdo keoao lsh,d ;SrKh lrkafka ud ksid' tal uf.a iajdëk whs;shla' f.or whf.kaj;a hd¿jkaf.kaj;a uu ta .ek woyia úuikak hkafka keye'

.dñ” b.sf,k ud¿fjda" wiks j¾Id" uqre.ikaksh jeks ks¾udKj,g odhl jQ Tn oeka úlg k¿fjla fj,d lsh,d ysf;kafka keoao@
iuyre tfyu ys;kjd kï tal ta whf.a nqoaê uÜgfï m%Yakhla' yeu fj,dfju l¿ pß;u lrkak neye' t;fldg ug fma%laIlhka Èkd.kak neßfjkjd'

fuäiskd ksid fï ojiaj, Tng ,efnk m%;spdr fudk jf.ao@
iuyre ug u.f;dfܧ;a fvdlag¾ kdrïmkdj lsh,d l;d lrkjd' kuq;a fvdlag¾ kdrïmkdjhs iïm;a chùr lshkafkhs fokafkla lsh,d wksjd¾hfhkau lshkak ´fka' fvdlag¾ kdrïmkdj yskdfõf.ku bkakjd lsh,d u.f;dfܧ;a iïm;a chùr ta jf.au bkak lsh,d kshuhla kEfka'

Tn bÈßfha f,dl= jevlg w;.ykak hkjd lsh,;a wdrxÑhs''
Tõ bÈßfha§ iïm;a chùrj Ñ;%mg wOHlaIjrhl= f,i;a Tng uqK .efiaú' fï jkúg;a Ñ;%mghg wod< msgm; ilia lrñka isákjd'

Tfí mjq‍f,a f;dr;=re .ek lsõfjd;a'''@
uf.a fmïj;sh ;uhs uf.a wdor”h ìß|' weh .=jka úÿ,s lafIa;%fha jev lrkafka' wfma wdorh wÆ;a lf<a wfma mjq,g wdmq mqxÑ mq;d' thd fï jk úg m%d:ñl wOHdmkh ,nkjd' ta ;uhs uf.a r;a;rx mqxÑ mjq,'

iukau,S ke,s.u

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us