Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

fõÈldfõ b|ka wdof¾
m%ldY lroaÈ uu mqÿu jqKd
-ksudYd

yx. yx. ysgmq fmï l;dj yefudau oek .;a;d fkao@

Tõfka' wfma wdof¾ t<sjqKdfka'

mqnqÿ;a tlal ;sín fmï l;dj ksudId ld,hla jyka l<d' wehs ta@

uu fm!oa.,sl;ajhg leue;shs' mqnqÿ whshhs uuhs tlg hoa§ f.dvla wh ys;kafka wms fokakd whshhs kx.shs lsh,d' wfma uqyqKqjr tl jf.a lsh,d ;uhs f.dvla wh lshkafka' uu;a ta úÈygu ys;kak ÿkakd'

mqnqÿ rhs.ï fg,s iïudk fõÈldfõ§ yefudau bÈßfha wdorh m%ldY lroa§ fudlo ys;=fKa@thd ta jf.a jpk álla fõÈldfõ§ lshhs lsh,d uu ys;=fõj;a kE' t;ekÈ wdof¾ m%ldY lroaÈ uu mqÿu jqKd' ta fj,dfõ ug;a ys;d .kak neß ;rï i;=gla oekqfKa'


mqnqÿf.a iïudkh .ek ksudId f.dvla n,dfmdfrd;a;= ;shdf.k ysáhd lsh,d wdrxÑhs@

fyd|u k¿jdg ysñ iïudkhg ola‍Ihka msßila ;uhs ks¾foaY fj,d ysáfha' yenehs mqnqÿ whshd rÛmdmq One Way fg,s kdgH uu uq, b|,u neÆjd' whshd ta fjkqfjka lrmq lem lsÍu uu oelald' ta ksid uu wdYdfjka ysáfha whshdg ta iïudkh ,efnkjdg' yenehs whshd ug lsõfõ wms hkafka iïudk .kak fkfuhs' iïudk Wf<, n,kak lsh,d' wms fokakd tlg b|ka iïudk Wf<,la neÆfõ tod ;uhs' whshg iïudkh ,efnoa§;a ug f.dvdla i;=gq ys;=Kd'

mqnqÿf.hs Thdf.hs wdor l;dj mgka .;af;a fldfyduo lsh,d oeka lshuq fkao@

wms fokakd tlu ialSï tfla f,aka foll bkafka' yenehs uu thdj oel,d ;snqfKa keye' wfma mdif,a neÊ mdá tlg wdrdê;fhla úÈyg whshd wdjd' tod ;uhs uu mqnqÿ whshj we;a;g oelafla' tod wfma mdif,a <uhs mqnqÿ whsh;a tlal f*dfgdaia .;a;d' ug;a thd tlal tl f*dfgda tlla .kak ,enqKd' tod ñia laùka lsre< ug me,ekaÿfj;a whshd' Bg miafia wms l;d ny l<d' whshd mska wf;a jev lrkjd' wms;a ta lKavdhula tlal jev l<d' Th w;f¾§ ;uhs wfma wdorh;a m%ldY fjkafka'

uq,skau wdof¾ m%ldY lf<a mqnqÿo@

Tõ' tal;a ug mqÿu lsÍula' wms l¿;r fndaêhg mQcdjla ;sínd' uu;a wfma f.or wh tlal ta mQcdjg .sfha' t;ek§ whshd udj l¿;r fndaêh <Ûg tlal .syska ug leue;shs lsh,d lsõjd' uu tlmdr .,a jqKd jf.a bo,d uql=;a fkdlshd t;ekska .shd'

yenehs ksudIdf.a ysf;a mqnqÿ .ek leue;a;la ;sfhkak we;sfka@

Tõ' thdg wleue;s fjkak fya;=jla ;snqfKa keye'

mqnqÿ k¿fjla lshk foa Th leue;a;g n,mEjo@

mqnqÿ whshd k¿fjla lsh,d ys;,d uu hd¿ jqfKa keye' thd mqoa.,fhla úÈyg f.dvla fyd| flfkla' ´k fohla .ek thdg fyd| oekqula ;sfhkjd' ta ksid ´k fohla f;areï .ekSfï yelshdj thdg ;sfhkjd'

ksudIdg rx.khg wdrdOkd ,eì,d keoao@

uu mqxÑ ldf,a b|ka fjf<| oekaùïj,g iïnkaO jqKd' rx.khg;a wdrdOkd ,enqKd' uf.a Wmdêfha wOHhk lghq;= ksid rx.kh fjkqfjka ld,h fjka lrkak wmyiq jqKd' ta ksid ta wdrdOkd w;yer,d oeïud'

rx.k lghq;= w;yeßfha mqnqÿ ksid fkfuhso@

uu rx.khg iïnkaO fjkjg thdf.a wleue;a;la keye' uu leue;shs mqnqÿ whsh;a tlal Ñ;%mghlg iïnkaO fjkak' wjia:djla ,enqfKd;a" iskud ks¾udKhlg iïnkaO fjkak leue;shs' oeka fyd| .=rejrfhl=;a ug bkakjfka' thd ug rx.kh lshdfohs'

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us