Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

zzjegqKg miafi;a myr ÿkakdZZ
úfrdaO;djfha§ myrlE isiqúh 
iisks ika§mkS lshhs

zzwms je/oaola lf<a keye'ta whg;a wms jf.a <uhs we;sZZ

n‍%yiam;skaod mej;s úfrdaO;djfha§ fmd,sish ;ukag kej; kej;;a myr ÿka nj;a tfia isÿfkdjQ nj mjik fcHIaG fmd,sia wêldÍ pïmsl isßj¾Ok jHdc woyia oelaùul ksr; jk nj;a udOH u.ska m‍%isoaO flreKq PdhdrEm j, isák ;reKsh jk iisks ika§mkS ^21& mjihs'

weh Wiia cd;sl .KldêlrK ämaf,daud mdGud,dfõ m<uq jir isiqúhls'
zz uf.a fldkaog jeÿKq myrj,a lsysmhla ksid uu ìug weof.k jegqKd'ta jqk;a thd,d ug .yk tl keje;ajqfõ keye'ZZ  weh lshhs'
fmd,sia ks,Orfhla wehg myr fok whqre meyeÈ,sj oelafjk PdhdrEm lsysmhlau Bfha ^30& mqj;am;ays m<j ;sìK'
kuq;a fuhg m‍%;spdr olajñka fcHIaG fmd,sia wêldÍ pïmsl isßj¾Ok uy;d udOH yuqjl§ mjid isáfha wehg myr§ula isÿfkdl< nj;a t;ek§ isÿjQfha wehj tu ia:dkfhka bj;a lsÍu muKla nj;ah'

kuq;a ;ukaj t;ekska bj;a lsÍug tu fmd,sia ks,OdÍhd lsisÿ W;aidyhla fkdoerE nj;a ta fjkqjg Tyq lf<a ;u ysig fkdkj;ajdu myr t,a, lsÍu nj;a ika§mkS mjihs'
zz lÿ¿ .Eia iy c, m‍%ydrfhka miafia wms Tlafldu jgrjqu <. ;sín c, úÈkh <.g ÿj,d .shd't;ekg fj,d uqyqK fidaod.ksñka bkakfldg tl ief¾g fmd,sishhs ler,s u¾Ok tallfha lÜáhhs lvd mek,d wmsg .ykak .;a;d'uf.a fldkaog jeÿKq myrj,a lsysmhla ksid udj ìug weof.k jegqKd'ta jqk;a thd,d ug .yk tl keje;ajqfõ keye'Bg miafia thd,d uf.a T¨jg myr ÿkakd'oeka ug T¨j fyd,jkakj;a neß ;rï fõokdjhs'ZZ weh lshhs'
zzwms je/oaola lf<a keye'ta whg;a wms jf.a <uhs we;s'ug ys;d.kak neye fldfyduo ta wh fuÉpr oreKq úÈyg wmsg myrÿkafka lsh,d'ZZ  weh mjihs'

isiqka myrlEug ,lajk whqre oelafjk PdhdrEm m‍%isoaOùu;a iu. fmd,sish yd rch uyck;djf.a oeä úfõpkhg ,lajqks'
fcHIaG fmd,sia wêldÍ isiqúhg myr fkdÿka nj;a t;ek§ isÿjQfha wehj t;ekska bj;alsÍug .;a W;aidyhla nj;a lSfõ fufia ke.=Kq úfõpkhkag ms<s;=rla f,ih'wehj ìu weo jeà ;sfnkafka fiiq isiqka yd ÈjhEfï§ njo Tyq lSfõh'

;uka fuu foaj,a mjikafka b;du j.lSfuka njo wjOdrKh lf<ah'fuu PdhdrEm m‍%isoaO lsÍfuka udOH fmd,sishg tfrysj ck;dj fkdu. hjñka isák njgo Tyq fpdaokd lf<ah'
fujka úfrdaO;djhlg tlajqkq m<uq wjia:dj fuh jk nj ika§mkS mjihs'
fõokd fok neúka ysfiys ;;a;ajh mÍlaId lr ne,Su ioyd iS'à ialEka mÍlaIKhla isÿl< hq;=hehs cd;sl frdayf,a ffjoHjreka ks¾foaY lr we;ehs weh lshhs'
;j;a isiqka lsysmfofkla frday,a .;j m‍%;sldr ,nk nj wka;¾úYajúoHd, YsIH n,uKav,h mjihs'úfrdaO;djh wdjrKh lsÍug .sh we;eï udOHfõ§kago fmd,sish myr§ we;ehs jd¾;d m<j ;sfí'

- ,xld§m


If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us