Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

idßhg iy /lshdjg wlue;s
kdúl fmïj;d w;ska
fjäld uereKq ud;r Yñ,d


ud;r jejyuka¥j m‍%foaYfha ksjil§ Bfha rd;‍%sfha kdúl yuqod idudðlfhla ish fmïj;shg fjä ;nd Tyq o fjä ;ndf.k Èú ydks lrf.k ;sfnkjd' 

fmd,sia udOH m‍%ldYl iyldr fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr uy;d mejiqfõ fuu fjä ;eîu isÿlr we;af;a ;x.,a, kdúl yuqod l|jqrg wkqhqla; wfhla njhs

ud;r" jejyuka¥j m%foaYfha§ kdúl fin<d à 56 .sks wúhlska fjä ;nd fmïj;sh >d;kh lr we;s nj i|ykah'

wk;=rej tu fjä;eîu isÿl< mqoa.,hdo fjä ;ndf.k ishÈú ydkslrf.k we;s nj fmd,Sish mjihs'
>d;khg ,laj we;af;a ud;r" jejyuka¥j m%foaYfha mÈxÑ 26 yeúßÈ ;reKshls'

à 56 .sks wúh iy WKav 43la iys; ue.iska folla fmd,Sish Ndrhg f.k ;sfí'

fï isÿúu ms<sno uQ,sl f;dr;=re fï jk úg fy<sfjñka ;sfnkjd'

ielldr kdúl fin<d iu. fma%u iïnkaohla mj;ajd w;ru. th kj;d oeóug fuu ;reKsh lghq;= lr we;af;a idß we£u iy /lshdjg hdu hk lreKqj, § fuu fin<d úreoaO ùu njhs mejfikafka'

tfukau ;reKsh okakd y÷kk whl= iu. l;d ny lsÍu iïnkaOfhkao Tyq oeä f,i úfrdaOh m< lr ;sfnkjd' fma%u iïnkaoh k;r lsÍfuka miq ks;r Tyq úiska ;¾ck lsÍu ksid ielldr kdúl fin<d miq.sh ckjdß udifha § w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lr ßudkaâ Ndrhg o m;a lr ;snqKd'

;x.,a, kdúl l|jqf¾ wdrlaIdfõ rdcldßfha fhdojd isáh § kdúl fin<d ks, weÿï msáka rdcldß .sks wúho w;e;sj wehf.a ksjig meñK fmïj;shf.a ksjfia bÈßmi fodrg fjä ;ndf.k we;=¿ ù we;s njhs fï jk úg fy<sù we;af;a' bka miqj Yñ,d m%idÈkS keu;s 26 yeúßÈ ;reKsh isá ldurh f.dia fjä jreidjla t,a, lr we;s w;r fjä WKav 14 la wef.a YÍrhg je§ ;sfnkjd'

Yñ,d m%idÈkS bka fíÍug YS;lrK msgqmig o hdug W;aiy ord we;s njo mÍlaIKj, § fy<sù ;sfnkjd' fjä ;eîu isÿ jQ ia:dkfha ;sî T 56 j¾.fha .sks wúhla yd WKav 43 la fmd,sish úiska fidhd .kq ,enqjd'

óg fmro fuu fin<d ;reKsh >d;kh lsßug W;aiyd ord we;s w;r ta ms<sn|j fmd,sisfha meñKs,s oeuqjo tajdg kS;sh ksishdldrfhka l%shd;aul fkdùu fya;=fjka ;u fidfydhqßhg fuf,i wld,fha ðús;fhka iuq .eksug isÿ jq njhs ;reKshf.a fidfydhqrd m%ldY lr we;af;a'
fk;a
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English