Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

uu Èlalidoùfuka miq wkjYH fhdackd wdjd
uka;%Sj/ka f.ka ysßyerhs
mndf.ka fkdlS l;djla t<shg odhs

md¾,sfïka;=j ;=<§ ,sx.sl;ajh mokï lr.ksñka md¾,sfïka;= uka;%Sjßhka we;eï uka;%Sjrekaf.a ysßyerhg ,lajk nj ysgmq uka;%Sks WfmalaId iaj¾Kud,s ^mnd& mjikakSh'

ysgmq uka;%Sjßh tu m%ldYh lf<a f,dalh mqrd uka;%Sjßhka we;eï uka;%Sjrekaf.a ,sx.sl iy fjk;a ysßyerhg f.dÿrejk nj mejfik wka;¾ md¾,sfïka;= ix.ufha ^IPU& kj jd¾;dj iïnkaOfhkaid lÉPdjlg tlafjñks'

md¾,sfïka;= uka;%Sjßhka we;eï uka;%Sjrekaf.a wksis n,mEïj,g f.dÿrefjk kuq;a b;d Wiia uÜgñka lghq;= lrk uyck ksfhdað;hka Tjqka w;r isák nj;a ysgmq uka;%Sks WfmalaId iaj¾Kud,s mjikakSh'

˜‍fï .eg¨‍j yefudaf.kau t,a, fjkafka keye' ta jf.a udkisl;ajfhka hqla; w;f,diaila muKhs md¾,sfïka;=fõ bkafka' yenehs" ta w;f,diai lrk foa m%udKj;a"˜‍ ysgmq uka;%Sjßh fmkajd fokakSh'

uyck ksfhdað;hka yeáhg uka;%Sjßhkag fjk;a foaYmd,k{hka iuÕ lghq;= lsÍug isÿjk w;r" tjeks wjia:djkays § we;eï foaYmd,k{hkaf.ka ldka;djka ùu ksidu ;ukag wkjYH n,mEï t,a, jQ nj weh i|yka l<dh'

˜‍ug fm!oa.,sl w;aoelSula ;sfhkjd' uu foaYmd,khg tkafka újdy fj,d' ta wjia:dfõ ug ;snqK ms<s.ekSu iy uu Èlalidoùfuka miq ,enqK ms<s.ekSu yd;amiskau fjkia' bka miafia ug wkjYH fhdackd - fma%u iïnkaO;d f.dvk.d .ekSu i|yd jQ fhdackd wdÈh bÈßm;a jqkd' tjeks fhdackd bÈßm;a l< mqoa.,hka ug Woõ lrk nj mjiñka Tjqkaf.a ld¾hd,j,g tk fuka ug wdrdOkd l<d"˜‍ ysgmq uka;%Sjßh weh uqyqKÿka w;aoelSï úia;r l<dh'

˜‍msgrg ixpdr hdu i|yd we;eï foaYmd,k{hka ug wdrdOkd l<d' msgrg .shdu Tjqka yuqùug fg,sfmdaka lrkak lshkjd' ta jf.a w;aoelSï ug ;sfhkjd˜‍ ysgmq uka;%Sks WfmalaId iaj¾Kud,s jeäÿrg;a m%ldY l<dh'

weh fmkajd fok mßÈ fuu ;;a;ajh Y%S ,xldj ;=< oreKq fÄojdplhls'

iuia;hla jYfhka fjf<| oekaúï we;=¿j fndfyda udOH jevigyka ;=< mjd hï uÜgñka ldka;d ysxikhla isÿjk nj weh fmkajd fokakSh'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English