Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ta cd;sfh fmdfgda ,Sla jqfKa uf.a ú;ro@
fldÉpr ks<shkaf.a mska;+r ,Sla fj,d ;sfhkjdo@
- mshqñ yxiud,s

mshqñg yeuodu lgl;dj,ska kï wvqjla kE fkao@
Tõ" Tõ' lgl;d yeuodu me;sfrkjd' mshqñ yxiud,s yereK;a f.disma tlla yefokjd'

f.dismaj,g wu;rj Ôúf;a fudlo fjkafk@
uf.a m<uqjeks Ñ;%mgh Wohldka; j¾KiQßh uy;auhd wOHlaIKh l< ‘jiaidfka i|’ ;sr.; fjkl,a wdidfjka n,df.k bkakjd' ta jf.au jHdmdr lghq;a;la mgka .kak yßu wdidfjka bkakjd'

fudk jf.a jHdmdrhlao@
rEm,djKHd.drhla' tfyu tlla mgka .kak ug yq. ld,hl b|ka ySkhla ;snqKd'mshqñ fojeks jrg újdy fjkak hkjd lshkafka we;a;o@
fldhs tlaflkd .eko Th wykafk@ fjkqr .eko@

Tõ wr mshqñ n¾;afâ i¾m%hsia tlla ÿkak fmïj;d@
ta uf.a fmïj;d kffuhs' thd fjkqr' uf.a fyd|u hd¿jd' thdf.a Wmka Èkh ojfia uu thdj mqÿu lrjkak mdáhla iQodkï l<d' b;ska W;aijh ixúOdkh lf<a uu ksid thd flala tl lmk fj,dfõ ug;a wdrdOkd l<d thd tlalu tlg flala lmkak tkak lsh,d' tÉprhs'

fjkqr lshkafka mshqñf.a w¨‍;a hd¿fjla fkao@
Tõ tal udi yh y;l hd¿lula' uu thdg wdofrhs' thd ug wdofrhs'

fjkqrj uqK.eyqfKa fldfyduo@
ug thdj yïn jqfKa mdáhl§' idudkHfhka mdáhlg .shdu f.dvla wh uf.;a tlal fi,a*s mska;+r .kakjd' tod fjkqrg;a uf.;a tlal ‍fmdfgda tlla .kak ´ke jqKd'

we;a;gu fjkqr oekf.k b|,d kE uu ks<shla lsh,d' fudlo thd àù n,kafk keye' fjkqr ,iaik yekaâiï fld,af,la ksid uu;a wdidfjka thd tlal ‍fmdfgda tlg fmkS isáhd'

ta hd¿lu ÿrÈ. .shd@
Tõ' Bg miafia thd hd¿fjda yryd uf.a ÿrl:k wxlh fydhdf.k l;d l<d' uq,skau thd weyqfõ úkdä 5la l;d lruqo lsh,hs' úkdä 5 ;uhs ÿrÈ. .sfha' oeka yeuodu jf.a l;d lrkjd' thd uf.a Ôúf;ag i;=gla'

ñisia Y%S ,xld ;r.fhka merÿKdg miafia wdmyq rE /ðkla fjkak ys;=fõ keoao@
ta n,d‍fmdfrd;a;=j ysf;ka w;aweß,du keye' ,xldfõ meckaÜ tllg .sys,a,d Èkkak ;du;a wdidjla ;sfhkjd' bÈßfha§ wdmyq ;r.j,g bÈßm;a fjkjd' fudlo tal ug bIag lr.kak neß ySkhla kffuhs lsh,d uu okakjd'

wr ,Sla fjÉp mska;+r .ek oeka l;djla keye fkao@
wms tajd .ek l;d fkdlr buq' uf.a ú;rla ‍fkfjhsfka ta jf.a mska;+r ,Sla jqfKa' ,xldfõ fldÉpr ks<shkaf.a mska;+r ,Sla fj,d ;sfhkjdo@ ta ú;rla kffuhs lS fofkl=f.a ùäfhda mjd ,Sla fj,d ;sfhkjdo@ ta ksid uf.a mska;+rhla w,a,f.k lE.yk tl f;areula kE lsh,hs ug ysf;kafk'

mshqñ yxiud,s lshkafka f,dl= mqf;la bkak wïud flfkla fkao@
Tõ" mq;d 2 jif¾ bf.kqu ,nkjd' thd cd;Hka;r mdi,lg hkafka' bf.k .kak yß olaIhs' mq;d ;uhs uf.a Ôúf;a' wïuhs" mq;hs fndfydu i;=áka bkakjd'

Ôúf;a wdmyq iïmQ¾K lr.kak ysf;kafk keoao@
Ôúf;a yß blaukg iïmQ¾K jqKd' Bg miafia wdmyq wiïmQ¾K jqKd' miq.sh ld‍f,a fjÉp foaj,a .ek ÿla fjkafk keye' yeufoau fjkafk fyd|gfka'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us