Latest Gossip News

Advertisements

Video Gossip

Advertisement

Follow by Email

fidaud,s uqyqÿ fld,a,lrejka
Y%S ,dxlslhka 8 fofkl= iu. 
meyer .;a kej uqod yef¾ 

kefõ lms;dka ,la rchg ;=;s mqohs

lms;dkajrhd we;=¨ uq¿ukskau Y%S ,dxlsl ld¾h uKav,hla iu. fidaud,s uqyqÿ fld,a,lrejka meyer .;a taßia - 13 bkaOk fk!ldj Bfha ^16& rd;%sfha uqod yer ;sfnkjd'

Y%S ,dxlslhska 8 fofkl= fuu fk!ldfõ ld¾h uKav,h f,i isá w;r Tjqka ish¨fokd lmamï .ekSulska f;drj fk!ldj iu. uqod yeÍu úfYaI;ajhla'

2012 jifrka miq fuf,i fidaud,s uqyqÿ fld,a,lrejka meyer .;a fk!ldjla idlÉPd ud¾.fhka uqod .;a m%:u wjia:dj fuhhs'fï jkúg uqod .;a fk!ldj iu.ska Y%S ,dxlslhska 8 fokd fidaud,shdfõ fndidfida jrdh fj; /f.k hñka isákjd'tys isák fojk ks,Odß È,Sm ksYdka wkqrx. lshd isáfha ;uka fk!ldj ysñ iud.u fj; Ndr§u ioyd tys§ lghq;= lrkq we;s njhs'

fidaud,s uqyqÿ fld,a,lrejka w;g m;a jQ fk!ldj iy tys ld¾h uKav,h ksremo%s;j uqod .ekSu ioyd ,la rch oelajQ iyh ms,snoj tys lms;dkajrhd fjkqfjka fojk ks,Odß È,Sm ksYdka wkqrx. fuf,i ;=;s mqo l<d'

;uka ms<s.ekSu ioyd fidaud,s n,Odßka W;aijhla o ixúOdk lr we;s njhs Tyq jeäÿrg;a lshd isáfha'

wod< fk!ldj fidaud,shdfõ w¾O md,k rdcHhla jk mqkaÜ,kaÙ ys w¨,d jrdh k.rhg tmsáka kex.=rï ,d ;snqKd'

meyer .;a fk!ldfõ fidaud,s uqyqÿ fld,a,lrejka 70 lg wdikak msßila isá nj tys lms;dka ksl,ia weka;kS  Bfha m%ldY l,d'

tneúka fk!ldj jgd fhdod we;s fidaud,shdkq wdrlaIl wxY bj;a lsÍug mshjr .kakd f,i ;uka fidaud,shdkq rcfhka b,a,Sula lrk njhs lms;dkajrhd woyia olajñka jeäÿrg;a b,a,Sï lr isáhd'

tu wjia:dfõ§ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiakf.a ueÈy;aùfuka fidaud,shdkq rch iu. idlÉPd lr läkï mshjr .ekSug o lghq;= lrkq ,enqjd'

ckdêm;sjrhd" kdúl yuqodm;sjrhd wu;d ta ioyd lghq;= lrk f,i oekqï§ ;snQ w;r" nyf¾kays msysá taldnoaO kdúl n,ldh fidaud,s uqyqÿ fmd,sish wu;d fk!ldj foig fjä ;eîu k;r lrk f,i okajd ;sfnkjd'

bkaOk fk!ldjla jQ taÍia 13 fj; fjä ;eîfuka ;ukaf.a Ôú; wjodkulg ,lajk njhs fk!ldfõ ld¾h uKav,h m%ldY lr ;snqfKa'flfia kuq;a fuu rdcH ;dka;%sl m%h;akfhka wk;=rej uqyqÿ fld,a,lrejka" kdúl n,ldh iy fidaud,s m%dfoaYSh rdcHfha ueÈy;alrejka fk!ldj uqod .ekSu ioyd idlÉPd wdrïN l<d'

ðnqá rdcHfha isg fidaud,shdj fj; bkaOk /f.k hñka isáh§ fuu fk!ldj fld,a,lrejkaf.a .%yKhg ,lajQfha miq.sh iÿodhs'

gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip _____________________________________________________________________________________
© 2020 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_____________________________________________________________________________________

Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisement

Politics

Advertisements

Corona Virus - Situation Updates

Facebook