BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන නමින් පවත්වාගෙන යන මහනුවර සිසුන් බිලිගන්නා ගණිකා ජාවාරමේ ඇත්ත කතාව

iïndyk uOHia:dk kñka mj;ajdf.k hk
uykqjr isiqka ì,s.kakd
.Ksld cdjdrfï we;a; l;dj

iïndyk uOHia:dk je‍g,Su w;Sidrhg wuqv .ikakdla fuka hehs wjfndaO jkafka w;awvx.=jg ,la jQ tu msßia fukau jeg,Sug ,la jQ ia:dk h<s h<s;a ta whqßkau fyda thg;a tyd hñka Yla;su;aj mj;ajdf.k hk ksidfjkskS;Hdhehs mejfik fndaâ ,E,a, u;=msgg fmkajñka wNHka;rh mqrdjg iudc úfrdaë cdjdrïj,ska msreKq jHdmdr wo jk úg furg jHdmdr lafIa;%h y;= msfmkakdla fuka wdl%uKh lrñka isà'
u;= msgg mdg mdg whsiska ;ejrE we;=<; mqrdu l=Kq crdfjka msrjQ ke;akï mqia ;enQ flala f.ä fuka jQ fuu cdjdrï wo iudcfha nyq, fjoa§ndysrj;a wNHka;rj;a kS;Hdkql+,;ajfhka msreKq iudc M,odhS jHdmdr hg hñka ;sfí'foaYSh ffjoH l%uh fukau wdhq¾fõo ffjoH l%uh jir oyia .Kkla me/Ks b;du M,odhS fiajdjla' ffjoH l%uhla jqj;a wo jk úg tho y;=msfmkakdla fuka wdl%uKh lrñka ;sfnkafka mdg mdg whsiska ;ejrE l=Kq crdfjka msreKq iudc úfrdaë jHdmdr /,a, úisks'mxpl¾u" YsfrdaOdr" wdhq¾fõo iïndyk" wdhq¾fõo m%;sldr we;=¿ iqjodhS m%;sldr isÿ flfrk fjof.j,a" fjo ueÿre" fjo ukaÈr f,iska u;=msgg wdl¾I”h fndaâ ,E,s fmkajñka l%shd;aul jk fujeks iudc úfrdaë jHdmdßl uOHia:dk fï jk furg fojk w. k.rh fõ.fhka wdl%uKh lrhs' fjof.j,a" fjo ueÿre uqjdfjka mj;ajdf.k hk fuu uOHia:dk ish,a,f.au mdfya isÿ jkafka .Ksld cdjdru" ,sx.sl iQrd lEu" wmpdr" jeks w;s Nhdkl iudc úfrdaë l%shdjka fukau kS;s úfrdaë l%shdjkah' tu uOHia:dk i|yd bka fiajdj ,nd .ekSu msKsi hk msßia fï ;;a;ajh fnd‍fyda fihskau oekqj;a jqj;awe ;uqka ta fjkqfjkau Nhdkl f,i weíneys ù ;sîuo iudÔh jYfhka nrm;< fÄojdpChls' úúO wxY fukau tallhkays fmd,sia ks,OdÍka bka iuyrla úúO wjia:djkays jg,kq ,enQjo th w;Sidrhg wuqv .ikakdla fuka hehs wjfndaO jkafka w;awvx.=jg ,la jQ tu msßia fukau jeg,Sug ,la jQ uOHia:dk h<s h<s;a ta whqßkau fyda thg;a tyd hñka Yla;su;aj mj;ajdf.khk ksidfjks'


furg fojk w.k.rh f,iska y÷kajk uykqjr lshfjkafka o<od mqrjrh ke;a;ï mQckSh k.rh tfia;a ke;akï f,dal Wreu k.rh f,isks' wo jk úg fuu k.rh wjdikdjka; f,i by; cdjdrï cd,fha f.dÿrla njg m;aj ;sfí' uykqjr k.rh yd ta wjg foish mKylg wêl fujeks uOHia:dkj,ska wo k.rh jg ù we;' we;eï ud¾. yd udj;a ta i|ydu kï ord ;sfí' fuh uykqjr wdl%uKh lsÍug;a jvd wo jk úg Nhdklu fÄojdplhla ù we;af;a uykqjr k.rfha m%Odk fmf<a mdie,a /ilg hdnoj fïjd mj;ajdf.k hduhs'

uykqjr k.rfha ;sfnk mdie,a fndfyduhla m%Odk fmf<a mdie,a ke;fyd;a iqmsß hehs lshk mdie,ah' tfia;a ke;skï cd;Hka;r mdie,ah' fuu mdie,a fndfyduhlg hdnoj mj;ajdf.k hk iïndyk uOHia:dk ms<sn|j mdi,a orejka oeä f,i úuis,su;a fj;s' uykqjr" fmardfoKsh ud¾.h" lgq.iaf;dg ud¾.h fukau ;ekafkal=Uqr È.k ud¾.fha mj;ajd‍‍f.k hkq ,nk fuu uOHia:dk fndfyduhla msßñ mdie,a hdnojh ke;skï wdikakfhah' we;eï tajd nd,sld mdie,a wdikakfhao mj;ajdf.k hkq ,nhs' ;dreKHh n,dfmdfrd;a;=fjka isák" fndfyda foaj,a ms<sn|j úuis,su;a fukau w;ayod n,k jhfia isák we;eï isiqka fuu uOHia:dk lrd fydrryfia msh k.kafka tajdfha we;=<; isákakkaf.a yd ;e/õlrejkaf.a iyfhks' tla;rd m%Odk fmf<a mdie,l l%slÜ l%Svlhl= l%Svd mqyqKqfõ§ yÈis wk;=rlg ,laj m%;sldr i|yd hehs is;d ñ;=rka lsysm fofkl= iuÛ fuu ia:dkhg f.dia we;s w;r miqj tys isá ldka;djla iq¿ m%;sldrhla lsßfuka miq tu isiqjd È.ska È.gu ñ;=rka iuÛ iïndyk uOHia:dkh fj; fhduq lrjdf.k we;s w;r wk;=rej thg Tjqka weíneysùu fya;=fjka bka uqod .ekSug foudmshkag .=rejrekg úYd, mßY%uhla oeÍug isÿúh'

uOHu m<d;a wdhq¾fõo flduidßia Oïñl wfí.=Kj¾Ok uy;d fmkajd fok wdldrhg“kS;Hdkql+, wdhq¾fõo m%;sldr uOHia:dkhla wdrïN lsÍu oejeka; l%shdj,shls' th t;rï myiq ;;a;ajhl=;a fkdfõ' ta i|yd fidhd ne,Sula fukau oeä wOHhkhlao l< hq;=hs' tjeks kS;Hdkql+, m%;sldr ia:dk iïndyk uOHia:dk f,iska ye¢kaùu je/Èhs' kuq;a wo tjeks kS;Hdkql+, uOHia:dk ke;a;gu ke;s ;rïh' jißka jir fïjdfha n,m;% wÆ;ska ,nd .; hq;= jqj;a fï jif¾§ tjeks lsisÿ jd¾Isl n,m;%hla ,nd §fkdue;' tjeks uOHia:dkhla weröug fmr ta i|yd wod< m%foaYfha m<d;a md,k wdh;kfhka ta fjkqfjka jk fjf<| n,m;%hlg b,a,Sula l<hq;=h' wk;=rej th m<d;a wdhq¾fõo flduidßia fj; fhduq lsÍfuka wjYH ks¾foaY ,nd.; hq;=h' mÍlaId lsÍulska miq ysñjk tjeks ks¾foaY u;fjf<| n,m;%h ,nd .; hq;= fjkjd' miqj m%foaYfha m%dfoaYSh f,alïjrhd uÛska jHdmdr kdu ,shdmÈxÑhla ,nd .;hq;= jqj;a tys§o m<d;awdhq¾fõo flduidßiajrhdf.a ks¾foaY ,nd .efkkjd' tu ks¾foaY u; ,shdmÈxÑh ysñ fjkjd' wk;=rej wdh;kh mj;ajdf.k hdu i|ydwdhq¾fõo fomd¾;fïka;=fõ Ys,amSh wxYfhka ,shdmÈxÑ n,m;%h ,nd .; hq;=h' ta i|yd o oeä fidhd ne,Sula l< hq;=h'

fujeks uOHia:dk ;=< wksjd¾hfhkau ,shdmÈxÑ wdhq¾fõo ffjoHjrhl= isáh hq;=h' ta jf.au tu ia:dkhg fyd¢ka jd;dY%h we;=¿jk msg jk fukau wdf,dalh we;=¿jk ;;a;ajhla ;sìh hq;= fjkjd' tfukau m%;sldr imhk wh ukd mqyqKqjla ,nd ;sìh hq;= jk w;r m%;sldr isÿ lrkia:dk újD;j ;eìh hq;=h' fï i|yd wdhq¾fõo T!IO Ndú;d l< hq;=hs' tfukau m%;sldr ,nd fok úg frda.h yd m%;sldr T!IO ;=Kavqjl meyeÈ,sj i|yka l< hq;=h' fuys§ úfYaIfhkau m%;sldr lrkq ,nk ia:dkfha fodr cfk,a jid m%;sldr fkdl< hq;= fjkjd'

kuq;a wo fujeks kS;Hdkql+, l%shdj,shla l%shd;aul jkafkau ke;s ;rïh' uykqjr k.rfha lsysmhla yereKq úg wka ish,a,u mdfya kS;Hdkql+, fkdjk uOHia:dkhkah' idudkHfhka msßñka i|yd msßñka úiskao ldka;djka i|yd ldka;djkao fïjdfha m%;sldr l< hq;= jqj;a tjeks ;;a;ajhla fuu uOHia:dkhkays ke;a;gu ke;s ;rïh' tjeks uOHia:dk tlla folla muKla yereKq úg w fkla ish,a,f.au mdfya isákafka ldka;djkah' fndfyda tajdfha isákafka wjqreÿ 16 ) 30 w;r jhiaj, ldka;djka jqj;a bka nd, jeäuy¿ ldka;djka o fïjdfha oel .; yelsh'


uykqjr k.rfha l%shd;aul fujeks uOHia:dk w;s nyq;rhla mj;ajdf.k hkq ,nkafka mqoa.,hka mia yh fofkl= úiskah' Tjqkag tjeks uOHia:dk úYd, m%udKhla ;sfí' iuyr uoHia:dk tlu mqoa.,hl=f.a jqjo tajdg ;sfnkafka fjkia fjkia kïh' fndfydaúg tajd i|ydwdl¾I”h kï ;eîug tajd mj;ajdf.k hk msßia W;aidy or;s' tfukau tu ia:dk i|yd msßñkaf.a wdl¾IKh Èkd.; yels wdldrfha mshlre fukau ta wdldrfhka yeisfrk fudâ jqK ;reKshka ldka;djka fhduq lsÍug fïjd mj;ajdf.k hk wh lghq;= lrk w;r Tjqkag fhdod we;af;ao ngysr mkakhg .e,fmk kïh' gdkshd" u,als" ßIS" iaúà" YdkS" YIsks" p;+ jeks wdrEV kïj,ska fï wh fmkS isà' tfy;a Tjqkaf.ka w;s nyq;rhla ÿIalr" uykqjrg wE; m%foaYj, whh' we;af;kau fï whg we;af;a fï kï fkdjqK;afï ia:dkj,g meñKs miq Tjqka y÷kajkafka tjeks kï j,sks'

iïndykh uqjdfjka fïjdfha isÿjkafka .Ksld jHdmdrhls' b|ysg fmd,Sish tjeks ia:dk jg,;s' ta iEu wjia:djlu ysñlrejka yiq fkdfõ' l<ukdldß;ajhg mj;ajdf.k hdug fndfydaúg yiqjkafka uqo,g fiajh lrk ;reKhl= ke;akï ueÈúfha wfhl=h' jeg,Sï j,§ yiqjk ;reKshka" ldka;djka fnd‍fydaúg lsysm jrla yiq jQ wh h' uq,a jrg yiqjk wfhl= bkafka l,d;=rlsks' fï wh wêlrKh i|yd bÈßm;a lrkafkafurg ixfYdaOkh fkdl< me/Ks;u wd{d mk;la jk mdog wd{d mk;sks' tys ovh remsh,a oyfha isg ishh olajdh'

uykqjr l%shd;aul jk iïndyk uOHia:dk i|yd we;=¿ùug remsh,a 1300 isg uqo,a wh flf¾' tajdfha fiajh lrk ldka;djka yg bka fldñia uqo,la ,efí' Tjqkag uQ,sl jegqmla fkdue;' thg wu;rj fiajdj ,nd .kakd whf.ka fuu ;reKshka ldka;djka ixf;daIï uqo,a wh flf¾'

ixf;daIï idudkHfhka ixf;daIhg leue;s uqo,la ,nd §u jqj;a fï ldka;djka wju ixf;daIï uqo, lshd isà' fndfyda úg th remsh,a oyils' bka tyd jeä uqo,a fokafka kï fiajdj jeäfhka ,nd fok nj fudjqyq lsh;s' idudkHfhka Èklg wju jYfhka mia yh fofkl= fyda fudjqkaf.ka fiajdj ,nd .ekSug meñfKk w;r ta wkqj wvqu jYfhka Èklg fuu ldka;djka ixf;daIïj,ska muKla remsh,a mka yh oyila Wmhk nj lsh;s' uilg Èk 25la jev l<fyd;a fï wh remsh,a 125'000 muK bka Wmhd .kS' kuq;a iuyre thg jvd fndfyda f,i uqo,a Wmhd .kakd neõ wkdjrKh fõ' ta jf.au iuyre úúO ÿla .ekú,s lshñka we;eï msßñkaf.a /lshdj j;a fmdfydi;alï wkqj úáka úg uqo,a .id lk wjia:do ;sfí' tla me;a;lska fïjd mj;ajd.k hk wh ,sx.sl iQrd lEï isÿ lrk úg fuys ldka;djka tajdg meñfKk msßñka iQrd lEu isÿ fõ'

uykqjr uQ,ia:dk fmd,sishg wu;rj lgq.iaf;dg" fmardfoKsh" m,af,alef<a fmd,sia ia:dk yd uOHu Èid ksfhdacH fmd,siam;s ld¾hd,hg fukau uykqjr fldÜGdi fmd,sia wêldÍ ld¾hd,hg wkqhqla; tall úáka úg fuu ia:dk jegÆjo tu uOHia:dk lsisÿ ìhla iella fkdue;sj .crdfug mj;ajdf.k hkq ,nhs' thg fya;= jkafka fmd,Sish tla me;a;lska fuu ia:dk jegÆjo tajd mj;ajdf.k hk wh úúO uÜgfï n,OdÍka iómj weiqre lsÍuhs' wfkla me;af;ka wêlrK fidaÈis jfrka;= ,nd .ekSu jeks ÿIalr ;;a;ajhka Tiafia fïjd jeg,Sug isÿùuhs' ;j;a me;a;lska ;e/õlrejka" mKsjqvlrejka" fïjd jgd ksrka;rfhka isà' tksid uykqjr k.rh ;=< fuu uOHia:dk jefikjdg jvd wefrk m%udKh ojiska oji jeäfõ'

fïjdfha fiajh lrk ldka;djkaf.ka weiqfjd;a tys ishÆ fokd mdfya Èlalido ùh' ke;akï ieñhd ñhf.dia we;' tfia;a ke;akï ieñhd yeroud meñK ;sfí' fïjd Tjqkaf.a i;H l;do ke;akï msßñka jeä jYfhka Tjqkag ióm ler .ekSug lshkq ,nk l;doehs úYajdi l< fkdyel' kuq;a fujeks ia:dk mj;ajdf.k hk lsysm fofkl=f.kau m%ldY jQfha tajdfha isák ldka;djka w;s nyq;rhla újdy ù isáho Tjqka iuÛ in|;djla fkdue;s ;rï njh' fndfyda wh wE; m%foaYj,g ta wh ksfjiaj,g lshd we;af;a rEm,djkHd.dr" pek,ska fikag¾" ixpdrl fydag,a" fyo fiajh" jeks ia:dkj, /lshd lrk njh' fï ksidu fï wh ljqreka fiajh ,nd .ekSu i|yd meñKsho ldur j,ska tlajr t<shg fkdmeñfKa' we;=f<ys isg fidaÈis ler t<shg meñfKa'

fïjdfha" ;reKshka ldka;djka b;d flál,la fïjdfha fiajh ler úYd, uqo,la tu flá ld,h ;=< Wmhd .ksñka tu /lshdjg iuq§ hdug uq,ajljdkqfõ§ wfmalaId lrhs' bkamiq wE; m%foaYhl hym;a fukau w. ysÛ ke;s Ôú;hla .; lsÍug wfmalaId lrhs' kuq;a tf,i ñka ñ§ug fï whgfïjdfhka yelshdjla ke;' tla me;a;lska fï wh fïjdfhka fld;rï uqo,a bmhqj;a Tjqkag tys uqo,a wdYdj ksula fkdue;s ùuhs' ta jf.au tf,iis;ska is;k wjia:djkays tajdfhka bj;aùug fïjd lrk whg wjia:dj fkd§uhs' iuyr wjia:dj, tawhTjqkaisrlerf.k isà' ;j;a me;a;lskafïjdg tk iuyr ;reKshka l,la .;jk úg Tjqka ;ksju fjk;a wE; m%foaYhl fujeks uOHia:dkhla wrUhs' fuu uOHia:dkhl fiajh lrk;reKshl fmkajdÿkafka ;uka fudKrd., m%foaYfha mÈxÑldßhl njh' jhi wjqreÿ úis y;la jk ;udgújdyfhka wjqreÿ ;=kl ÈhKshl isáknj h' fï jk úg újdyfhka fjkaù isák ;uka uqo,a wjYH;dj u;u fï /lshdfõ ksr; jk njh' fï jk úg weh fuu /lshdj lrk w;r;=r
rEm,djkH mdGud,djla yodrK nj;a ;j ál l,lska fï /lshdjg iuq § ;udf.au rEm,djkHd.drhla wdrïN lrk nj;a lshd isà' “wms fïjdfha isáhfyd;a iudcfha wmsg .Ksld f,an,h w,jkjduhs' iuyr fj,djg fmd,Sish fndrejg wmsj w,a,,d Widú odkjd' fïjdfha bkak yefudau krl jev lrkafka keye' wms t<shg .shyu fï jf.a jegqmla ,efnk lsisu fcdí tlla fï rfÜ keye' iuyr fj,djg msgrg .syskaj;a fï jf.auqo,la fydhkak neye'

fuu uOHia:kj, fiajh lrk ffjoHjre hehs mjik whg Èklg remsh,a oyila wju jYfhka f.jkq ,efí' tfy;a bka iuyre wdhq¾fõo ffjoHjrhl= <Û fnfy;a fldgdj;a ke;' iuyre ngysr ffjoHjre wdhq¾fõo ffjoHjre hkafka fjkij;a fkdokakd whhs' m%ñ;shla fkdue;s kS;s úfrdaë" iudc úfrdaë fuu uOHia:dk lrd meñK fiajdj ,nd .ksñka isá msßñka tajd ;=<u hï hï yÈis frda.dndOj,g ,laj ñh.sh wjia:do miq.sh ld,fha jd¾;d ù we;' uOHu m<d;a wdhq¾fõo flduidßiajrhd mjik wdldrhg fujeks ia:dk jeg,sh yelafla wdhq¾fõo fomd¾;fïka;=fõ kS;Hdkql+, n,m;%hla iys; ia:dkjk fujeks wdldrfha kS;s úfrdaë l%shdjka jkafka kï muKs' tfy;a fï jk úg uykqjr k.rfha ;sfnk w;s nyq;rhla ia:dkj,g tjekskS;Hdkql+,;djla fkdue;' we;eï tajd wdhq¾fõo fomd¾;fïka;=fõ úúO ,sms n,m;% jHdc whqßka uqo%Kh ler ilid .ksñka fukau we;eï tajd ;e/õlrejka uÛska jHdc ,sms f,aLk Tiafia ilia lr.;a tajdh'


flfia fj;;a wo uykqjr fj,df.k we;s fuu wdl%uKsl cdjdru i|yd úi÷ï fiúh hq;=h' úfYaIfhka k.rfha mdie,a wi,g wdl%uKh ler we;s fuu cdjdru fyg ojfia wkd.; orejka fkdu.g fhduqlrk m%n,;u .uka ud¾.hla jkq we;' we;eïúg .uka ud¾.h orejka w÷re;u
wd.dOhlg f.k hk .uka udj;l úh yel' fuu cdjdrug iïnkaO msßia yd ldka;djka ygo mdie,a úfha orejka isákjd úh yelsh'

kuq;a Tjqka fuu cdjdrfuys uqo,aj,g wiSñ; .scqlula olajk ksid ta wd.dOh Tjqkag fkdfmfkkjd úh yel' kS;Hdkql+, hehs fndaâ ,E,s .id .ksñka we;=<: l=Kq jkq whsiska flala ‍f.ähla nÿ fuu cdjdrïys fndaâ ,E,s muKla fkdfõ cdjdruu .,jd oud w;S; mdrïmßl foaYSh ffjoH l%uh;a" wdhq¾fõo ffjoH l%uh;a wvx.= ksis m%;sldr l%u ;j ;j;a ia:dms; lrñka cd;Hka;r jYfhka furg úYaóh fjolfï m%;sldr jHdma; lsÍug mshjr .; hq;=h'
« PREV
NEXT »
Loading...

Facebook Comments APPID