BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

යාචකයින් අතේ සිටින දරුවන් සෑම මොහොතක ම නිදා සිටින ‌හේතුව සමග ඇග හිරිවැටෙන හෙළිදරවුව මෙන්න | Gossip 99

hdplhska wf;a isák orejka iEu fudfyd;l
u ksod isák ‌fya;=j iu.
we. ysßjefgk fy<sorjqj fukak

fuu l;dfõ i;Hh;dj ldïfndach iy nexfldla ys fjfik ys;j;=kaf.ka iy;sl lr we; fuys uq,a l;D ljqreoehs wm lsisfjl= yßyeá fkdokS ^uf;õ fidaf,da&' mqÿu ysf;k lreKla kï Tjqkaf.a b,a,Su jkafka “hdplhkag lEu yd c,h muKla imhkak"uqo,a §fuka j<lskak' fï ienE lreKls' tfy;a Tn fï i|yd jeämqr úhoï fkdlsÍug j. n,d .kak' ukao fï ysÛuka we§fï l¾udka;hhs' ldgo Woõ l< hq;af;a" flfiao Woõ l< hq;af;a Tn kqjKe;sj is;d lghq;= lrkak' mj;sk ;;ajh u; fyd¢ka oefkk Tfí ;SrKh .kak”'

ldka;djla meñK Metro ÿïßh kej;=ï m, wi, wiqka.kshs' wehf.a wmsßisÿ fldKavh wjq,a ù" uqyqK fYdalfhka nß; ù we;' wehf.a nE.h l=Kq ;ejreK ìu u; mfilska ;nd we;' wmsßisÿ ìu u; we;s tu nE.h fj; md .ukska hk ñksiqka úiska uqo,a úis lrkq,§' ldka;djf.a oE; u; wmsßisÿ ysia jeiqulska yd wmsßiqÿ we÷ulska ieriqKq jir 2la muK jk ksok orefjla úh'
orejd iu. Madona hk wkaj¾: kdufhka fuu ldka;dj fj; fndfyda u.ska uqo,a mß;Hd. lrhs'wms orejd iu. oelSfuka lK.dgqjla Wm§' fojrla fkdis;d Tjqka fj; wka;su we÷u"wka;su i;h olajd §ug iQodkïh'Woõ lsÍu fyd| jevla f,i oelaúhyel'

uu uila mqrd fuu hdplhd miqlr .sfhah' ysÛkakkaf.a ud¾.fhka uqo,a tl;= lrk lKavdhul l%shdjla nj ud okakd ksid uqo,a §fuka je<lS isáfhñ'Tjqka yg fndfyda iqfLdamfNda.S foam, iy jdyk we;'ysÛkakd yg fjdâld fnda;,hla" Dona kebab jeks fohla yuqfjkq we;'Èkla hdplhd miqlrf.k hk úg ug tljru hula isyshg k.sK'


uu ld¾hnyq, mÈl udrej l isg orejd foi n,d isáfhah'yeuodu fuu orejd wmsßisÿ we÷ñka irijd isáfhah' orejd iEu úgu kskafoa miqúh' flÈklj;a lsisu yඬla fkd kxjhs'iEuúgu Tjqkaf.a uQK wehf.a welh u; fydjd f.k isá' wmsßiqÿ Wux ud¾.h wi, WoEik isg ijia ld,h olajd fuf,i orejl= isàu ksid ug hula jer§ we;s nj jegyqKs'

wdor”h mdGlhsks Tng orejka isà o@ Tjqka wjqreÿ 1"2 fyda 3 ld, j,§ fldmuK ld,hla ksod .kafka o@mehla folla Wmßu jqk;a th;a läka lv fkdjkafkao@ ikaOHd Nd.fha flá kskaolska miq Tjqkaf.a yeisÍu flfiao@Tjqka l%shdYS,S wkaoñka tjeks fj,djg yeisfrk wkaou Tn oel ;sfío@ iEu uilu iEu Èklu uu Wux ÿïßh ia:dkh fj; weúo .sfhah'orejd wjÈfhka isák lsis Èkla uu fkdÿgqfjñ'fuu tlu l%shdj oelSfuka ud f.a ielh tkak tkak j¾Okh úh'Èkla orejd foi n,df.k isg “yeuodu orejd ksod f.k tkafka wehs@” oehs weiqfõh'

ysÛkakd ug weyqïlka fkdÿkafka h' wef.a fofk; yd uqyqK Èrd.h we÷fï fld,rhg uqjd lr .;af;ah'uu kej; kej;;a m%Yak lf<ah' ldka;dj kej; neÆfõh'wef.a oEia uf.ka msgqmi ysia wjldYh fj; fhduq lr.;a ú,iu isáfhah'wef.a fmkqu w;aNQ; Ôúhl=f.a ne,au yd iudk úh'wiïu; jpkhla wef.a fof;d,ska msg úh'wehs Tyq ksÈ uu kej; jrla úuiSh'

tljru ug msgqmiska hfula uf.a Wrysi u; w; ;eìh' uu yeÍ n,k úg uf.a l%shdj wkqu; fkdlrk ne,au;a iys;j Tyq ysÛkakd foi n,d isáfhah'

wehf.ka Tng wjYH l=ulao@wehf.a Ôú;h fl;rï r¿ o lshd Tng fkdfmfkao@

;udf.a idlal=fjka .;a ldis lSmhla w;g f.k ysÛkakdf.a nE.h foig Tyq úis lf<a h'ysÛkakd o th ,ndf.k há iajrEmh fkdfmfkk f,i uqyqfKka b;d hgy;a my;a iajNdjhla biau;= lr .;af;ah'mmqj u; l=reish m%o¾YKh lr Nla;sh m%o¾Ykh lf<ah'Tyq uf.a Wrysi u; w; ;nd f.k Tyq;a iu. Wux ÿïßh mf<ka bj;g le|jd f.k wdfõh'Tyq ksjig f.dia ÿmam;a wirK ldka;djla wOu ñksiafil=f.ka fírd .;a wdldrh fufkys lrkq we;'

B<Û Èkfha udf.a hd¿fjl= le|úh' T,sõ weia we;s Tyq úfkdaoldó whl= úh' ;jo Tyq frdfïkshdkq cd;slhl= úh'Tyqf.a wOHdmkh ,nd we;af;a wjqreÿ ;=k yudrl ld,hla muKs' tfy;a wvq wOHdmkh Tyqf.a iudch flfrys oelaug ndOdjla fkdùh'ug ysÛuka fh§fï jHdmdßl lghq;a; .ek §¾> wjfndaOhla ,ndÿkafkah'jHdc iajrEmh fjkia fldg wjHdc fmkqula ysÛkakka yg ,nd§ we;' th ukdj ixúOdkh lr we;' fï i|yd ixúOdkd;aul wmrdO lKavdhï úiska wjOdkh fhduqlr l%shdjka wëlaIKh lrkafkah' fï i|yd fhdod .kakd orejka fínÿ mjq,a j,ska l=,S moku u; fyda fidrlï lsÍu u.ska,ndf.k we;'

“iEu fudfyd;luorejka ksod isákafka wehs@” hk uf.a m%Yakhg ms,S;=rla wjYH úh' wjidkfha th wêl lïmkhla iu. yuq úh' uf.a ñ;=rd th ldreKsl ikaiqka yäka meyeÈ,s lf<ah' ug th oekqfka .s.=reï,k j¾Idjla f,ihs'” Tjqka fyfrdhska fyda fjdâld j,ska u;a j isà”'


lïmkhg ,lajQ uu fufia weiSh' “fyfrdhska fyda fjdâld j,skau;a j isákafka ljqrekao@” Tyq È.gu l;dj lrf.k .sfhah' “orejd tu ksid lE fudr fokafka ke;' orefjl= iuÛldka;djla fuf,i jdäù isàfï§fjfyig m;ajk whqre is;d n,kak'”

orejdf.a kskao i|yd Èkh mqrd fyfrdhska fyda fjdâld fmdïm lrhs' tjeks wêl ud;%djla ord.ekSug orejkaf.a weÛ ks¾udKh ù fkdue;' orejka fndfydaúg ñhhhs' oreKq;u foa jkafka iuyr jev lrk fõ,djka j,§ isÿjk orejkaf.a urKhs' jHdc uj úiska Èkh wjika jk;=re ñh.sh orejd jvdf.k isá' fïjd u jHdmdrhg wod< kS;s Í;s fõ' u,a,g uqo,la oud ;kshu isák ujf.a wd;au úYajdih jHdmdßlhska úiska f.dvkxjhs'

B<Û Èk Wux ÿïßh ud¾.h wi, weúÈñka isáfhah' uu udOHfõÈfhl= f,i wd;au úYajdih f.dvk.df.k nrm;< ixjdohla i|yd iQodkïj isáfha h' kuq;a ixjdofhka ksis f,i l%shd;aul l< fkdyels úh' laIKslj fjk;a wdldrhlg l%shd;aul jkakg úh' ldka;dj ìu ys|f.k fjk;a orefjl= jvdf.k isáhdh'orejdf.a wkkH;dj ms<sn|j uu úuiqfjñ' jeo.;au foh kï Bfha isá orejd fldfyo lshd úuid isàu hs' weh udj fkdi,ld yeßh' tfy;a t;ek miq lrkakka úiska udf.a m%Yakh fkdi,ld fkdyeßh' th uf.a ukiska bj;a j f.dia ;sìKs' wjidfkÈ ud wmlS¾;shg m;a úh' b;sßj ;snqKq tlu foh fmd,sish le|ùuhs' fmd,sish meñfKk úg orejd iu. hdplhd w;=reoyka j isáfha h' wjidkfha ud yg yeÛS .sfha ‘iq<Û iu. igkl kshq;= jq njhs'

Tn Wux ud¾. j," ù:sj, weúo hk úg orejka iuÛ ysÛduka hÈkakka olsk úg Tjqkag wdOdr §ug fmr fojrla is;kak' Tfí w;ska ,efnk ish oyia .Kkla uqo,a j,ska fuu jHdmdrh jeä ÈhqKq fõ';j ;j;a orejka ñh hkq we;'
tu ksid ksodisák orejd foi ldreKsl oEfika fkdn,kak' tys we;s .eUqre Nhdkl h;d¾:h olskakg fm<fUkak'

fï ,smsh lshùfuka “isÛkakka w; isák orejka ksod isákafka wehs oehs@”oeka Tn okakjd we;'

 lk.zone
« PREV
NEXT »
Loading...

Facebook Comments APPID