BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

වසර තුනක අනියම් පෙම කාලි මෑණියන් ඉදිරියේ අවසන් වූ හැටි

jir ;=kl wkshï fmu ld,s
uEKshka bÈßfha wjika jQ yeá

thd ug lsõjd óg l,ska ;j;a wh tlal;a b|,d ;shkjd lsh,d 

f.kdmq ìh¾ fol;a ìõjd" wUqieñhka úÈyg;a ysáhd 
ta bl=;a 15 jeksod' kula .ula fkdlS mqoa.fhl= 119 yÈis weu;=ï tallh wu;d lSfõ fjf,a fndaêh wi, we;s j;=r j<l ldka;djlf.a u< isrerla we;s njhs' 

isoaêh jyd uq,af,aßhdj fmd,Sish fj; oekqï fokq ,enqjd' uq,af,aßhdj fmd,sia ia:dkdêm;s m%ikak we;=¿ lKavdhula isoaêh jQ ia:dkhg .sfha bka miqjhs' 


uq,af,aßhdj le,Ksuq,a, .Û winv ud¾.fha fjf,a fndaêh wi< we;s wef<a uqkska w;g ;snQ ldka;d u<isrer fmd,Sish úiska fidhd .;a;d' 

miqj isoaêh jQ ia:dkhg fmd,sia wdrlaIdj fh¥ ia:dkdêm;sjrhd wÆ;a lfâ wêlrKhg lrKq jd¾; l<d' 

isoaêh jQ ia:dkh ksÍlaIKhg ufyaia;%d;ajrhd meñKsfha bka wk;=rejhs' ufyaia;%d;a mÍlaIKfhka miq u<isrer uD; YÍrd.drfha ;ekam;a lsrug ufyaia;%d;ajrhd kshu l<d' ta wef.a isrer y÷kd .ekSug lsisfjl=g fkdyels ùu ksihs' miqj mYapd;a urK mÍlaIKh meje;aùug ;SrKh flreKd' isoaêh ù Èk folla .; fjklka lsisu f;dr;=rla ,enqfKa keye' weh ljqo@ fldfyao@ urd oeuqfõ ljqreka úiskao@ fï .egÆjg ms<s;=re fidhk tl fmd,Sishg f,ais myiq jqfKa keye' isoaêh ù Èk follska miafia ñßydk fmd,sia tallfha fldia;dm,a uOQYxLg lsishï f;dr;=rla ,enqKd'

iellrej w,a,d .ekSug lKavdhï lsysmhla msg;a jqfKa bka wk;=rejhs' miqj ñßydk fmd,Sish fj; f.k wd iellref.ka §¾> f,i m%Yak lsÍfuka wk;=rej ldka;dj >d;kh lf<a ;uka úiska hehs Tyq ms<s.;a;d' fmd,Sish Tyqf.ka ;j;a lreKq ldrKd úuiqjd' 

‘‘ljqo ta .Ekq flkdf.a ku@ thd fldfya flfklao@‘‘ 

‘‘thdf.a ku ;udrd È,dks' bkafka fõryer mems,sj, me;af;a'''‘‘ 

“;uqkag fldfyduo Th .Ekq flkd yïnqfKa'''@‘‘ 

‘‘uf.a hdÆfjla ÿkak f*daka kïn¾ tlg l;d lr,d i¾'''‘‘ 

‘‘fudloao ;uqfiaf.a riaidj'''@‘‘ 

‘‘f,dßhl v%ehsúka lrkjd i¾''‘‘ 

f;dr;=re wkqj fy<s jQfha ñh f.dia we;af;a ;udrd È,dks kï jQ 42 yeúßÈ ldka;djla njhs' weh Èlalido jQ ;eke;a;shla' wehg orejka fofofkla isáhd' 

isú,a wdrlaIl ks,Odßfhl= yd újdy ùfuka Tyqg odj ,enq tu orefjda Wia uy;aj fjk;a m%foaY j, mÈxÑj isákjd' 

frdaIdka keue;s iellre ore fofofkl=f.a msfhla' yxje,a, mÈxÑ Tyq ;udrd iuÛ jir 3l ld,hla ;siafia wkshï iïnkaOlula mj;ajdf.k f.dia ;sfnkjd' tfy;a jßka jr fofokd w;r u; .egqï we;s ù we;s w;r jrla iellre úiska wehg myr § wef.a ysi flia o lmd oud ;snqKd' 

;j;a jfrl wehg ukakhlskao myr § ;snqKd' flfia fj;;a iellre mjikafka wehf.ka fífrkakg fkdyels ;ek weh urd oeuQ njhs' 

frdaIdka jD;a;sfhka ßhÿfrla' tfukau Tyqg ifydaoßhka fofofklao isákjd' fidfydhqrkao fofokla isákjd' mjqf,a nd,hd jqfKa frdaIdka' jir folla muK kekaodg wh;a lvfha jev l< Tyq bka miqj ish jeäu,a fidfydhqrd úiska mj;ajdf.k .sh fílßhl;a fiajh l<d' 

ál l,la tys fiajh l< Tyq bka bj;aj Lksc f;,a ixia:dfõ ßhÿfrl= f,i o /lshdj l<d' wiañhd Tyq oek y÷k.kafka t;k§' ta oek y÷kd .ekSu fl<jr jkafka Tyq weh yd tlaùfuka wk;=rejhs' ta 2009 jif¾ tla;rd Èkhl§' 

wiañhd yd újdy jqK;a th ks;HdkQl=, újdyhla jqfKa keye' bka wk;=rej kj.uqj m%foaYfha ldurhl Ôj;a jQ wiañhdg frdaIkag odj ¥jre fofofkl=;a ,enqKd' ta;a ta §.h jeäl,a ;snqfKa keye' tys m%:sm,h jqfKa weh ore fofokd tlal ksjiska msgj hduhs' 

orejka fofokd fkdoel neßjqKq frdaIdka jßka jr ìß|g l;d lrñka orejkaf.a whs;sh b,aÆjd' f,dl= mq;d frdaIdka Ndrhg ìß| úiska m;a lrkafka bka wk;=rejhs' tu orejd my;a.u mdi,l ;=kajk jif¾ b.ekqu ,nk nj i|yka' ld,h .; fjoaÈ frdaIdkag ìß|lf.a wvqj ;Èkau oefkkakg jqKd' 

/lshdfõ lghq;a;la i|yd wkqrdOmqrhg .sh Tyqg ñ;=frla ÿrl:k wxlhla ,shd ÿkakd' 

‘‘uu okak w÷kk .Ekq flfkla bkakjd' talsf.a fkdïuf¾ ux <Û ;shkjd' talsj ´k ;eklg f.akak mq¿jka' WUg fkdïnf¾ fokako'''‘‘ 

i;=gg m;a jqKQ frdaIdka ;j;a m%udo fkdù ñ;=rdf.ka ,enqKq wxlhg weu;=ula .;a;d' 

‘‘ug ñksfyla bkakjd' Thd wdfh;a ug .kak tmd''‘‘ frdaIdkag jeä hula fkdlshdu weh ÿrl:kh úikaê lrkjd' 

ta;a frdaIdka W;aiyh w; yßkafka keye' Èk fol ;=klg miq Tyq kej;;a wehg l;d l<d' túg Tyqg id¾:l m%;spdrhla ,enqKd' l%u l%ufhka fofokd w;r iïnkaOhla f.dv keÛqKd' 

‘‘uu lid| ne|,d ysáfha' taflka uu äfjdaia jqKd' oeka uu ;kshu f.or bkafka'''‘‘ 

ta oek we÷kqu u; fofokd uqK .eyqKd' jhi 42la jQ ;udrdg orefjda fokafkla ysáhd' ;udrdf.a uj ñh f.dia isá w;r mshd hdno ksjil mÈxÑj isáhd' ta ksid ;udrd isákafka ;ksjuhs' ta ksid frdaIdkag ndOdjla ;snqfKa keye' ks;r ks;r frdaIdka tu ksjig .shd' weh iuÛ wUq ieñhka úÈyg yeisreKd' 

‘‘Th bkak w;f¾ wms fokakd wms fokakf.a f;dr;=re;a l;d l<d' ta fj,djl§ thd ug lsõjd óg l,ska thd ;j;a wh tlal;a b|,d ;shkjd lsh,d' Bg miafia uu thdj uÛ wßkak ys;=jd' ál ojila uu thdj uqK .efykak .sfha kE' ojila thd ug l;d lr,d lsõjd uf.ka thdg nfnla yïn fjkak bkakjd lsh,d' ta ksid th;a tlal bkak tfya tkak lsh,d' miafia ud;a tfya .shd' ojila foajdf,ag .syska thd ug fudkjo l<d' tod b|,d ug thdj wu;l lrkak neßjqKd''‘‘ 

frdaIdka wef.a f.or hkjd jf.au ;udrdo Tyqf.a fndaäug ks;r ks;r tkak mqreÿ fj,d ysáhd' frdaIdkaf.a há is; ks;ru lSfõ ;udrd Tyqg lsishï .=relula lr we;s njhs' ta ksidu ks;r Tjqka w;r wdrjq,a we;sjqKd' fï tla wdrjq,la fl<jr jqfKa Tyq wehg ukakfhka myr §fuka' isoaêh fmd,Sish olajd ÿr È. .sh w;r fï ksidu frdaIdkag nkaOkd.dr .; fjkak;a isÿ jqKd' 

wem ,nd ksoyiaj wd Tyqg ;udrdf.ka kej;;a ÿrl:k weu;=ula ,enqKd' 

‘‘ug Thd ´ks' Thd tkak wfma f.or''‘‘ 

wef.a b,a,Su bj; fkdoeuQ frdaIdka h< weh fidhd f.or .shd' tod mgka Tjqka wUq ieñhka f,i yeisreKd' fydag,a ldurj,g;a .shd' fkdoel bkak;a neßjqKQ Tjqka ta Èkj, ðj;a jqfKa fndfydau i;=áka' ta bl=;a oy;=ka jeksod' ;udrdd frdaIdkag l;d l<d' 

‘‘ug Thd yïfnkak ´ks' uu yxje,a,g tkakï'''‘‘ frdaIdka Bg tlÛ jqfKa keye' 

‘‘wo neye fyg tkak'''‘‘ 

ta wkqj 14 jeksod Èk WoEik f,dßhl jev l< Tyq iji folg ú;r kj.uqfõ fndaäug meñK Èh kd we| me<| ish h;=re meÈfhka ;udrd yuqùug .sh;a Tyq i;=j ;j;a fy,aughla ;snqfKa keye' 

‘‘kj.uqj foajd,h <Û ;sfhk m<;=re lvhl uu w÷kk u,a,s flfkla bkakjd' uu thdf.ka fy,auÜ tll=;a b,a,f.k yxje,a, gjqug .shd'‘‘ 

‘‘ta tk .uka ;udrdg flda,a tlla .;a;d' ta;a thd tal wdkai¾ lf<a keye' miafia thd ug lsõjd" thd yxje,a,g tk .uka fldfyaj;a hkak tmd gjqfïu bkak lsh,d''‘‘ 

‘‘uu lsõjd gjqka tfla im;a;= lfâ <Û ;sfhk ly br <Û bkafka t;kg tkak lsh,d' ál fj,djlska thd t;kg wdjd' uu f.kdmq l¿mdg fy,auÜ tl thdg §,d nhsla tfla k.a.f.k ud,fíg weú;a ìh¾ fIdma tflka ìh¾ fnda;,a folla .;a;d' tal;a ;udrdf.a nE.a tlg odf.k uq,af,aßhdfõ ;sfhk fydag,hlg wdjd ? tfya kj;skak ys;df.k''‘‘ 

‘‘wms tod ? tfya kej;=Kd' f.kdmq ìh¾ fol;a ìõjd" wUqieñhka úÈyg;a ysáhd' myqfjksod Wfoa ke.sg,d uQK fydaof.k yhhs ;syg ú;r fydagf,ka t<shg wdjd' ta weú;a uu fndrejg ;udrg lsõjd uf.a hdÆfjla bkakjd iuka;f.a je,s f;dgqmf<a fmdâvla .syska thdj yïfn,d tuq lsh,d' ta tkfldg uu ? îmq ysia ìh¾ fnda;,hla thdg fydfrka l,siï idlal=jg od.;a;d' miafia uu ;udrdj;a odf.k ta yßhg wdjd' Bg tyd me;af;a foajd,hl=;a ;shkjd' iuyrodg uu f,dßfhka Th f;dgqm<g je,s ndk ksid uu ta yßh álla okakjd'‘‘ 

‘‘miafia uu t;ek nhsla tl k;r lr,d ;udrdg lsõjd foajd,hg .syska je|,d tuq lsh,d' bka miafia thd t;ek ;sfhk ld,s uEKshkaf.a foaj rEmh ;sfhk ;ekg .shd' thd ld,s uEKshkag je|,d ke.sákfldgu uu idlal=fõ ;snqKq ìh¾ fnda;f,ka thdf.a T¿jg .eyqjd' ;udrdf.a TÆfjka f,a .,kak .;a;d' thd ta tlalu ìu jdäjqKd' thd lE .ykak yeÿjd' uu lg w;ska ;o lr,d w,a,f.k ysáhd' ta ksid thd yqiau .;af;a wudrefjka' miafia thd oeÛÆjd''‘‘ 

îr fnda;,h l=vq fjkakg .eyqj;a ;udrd ñh .sfha keye' weh fõokdfjka lE .eyqjd' frdaIdka ta nj fyd¢ka ÿgqjd' weh fkduerefKd;a ;ud fmd,Sishg fldgq jk nj;a frdaIdka oekf.k ysáhd' ta ksidu jegqKq ;udrdj Tyq h<s ke.sgjd .;a;d' 

‘‘Bg miafia uu thdj ke.sÜgj,d thdj weof.k .syska fldaú,g msámiafia ;sfhk j;=r j,g .syska thdf.a T<Qj j;=f¾ Tndf.k ysáhd' ál fj,djla hkfldg thd oÛ,kafka ke;=j .shd'''‘‘ 

frdaIdka weh tfia urd j;=f¾ .s,ajd oeuqfõ wef,a bkakd lsUq,kag ld oeóu i|ydhs' túg m%Yakh wjika jkq we;ehs Tyq is;=jd'

‘‘wehs WU tfyu fohla lf<a'''@‘‘ 

‘‘uu thdj urkak ys;df.k tfyu lf<a i¾'''‘‘ 

frdaIdka bka wk;=rej idlaIs jika lsÍu i|yd ;ud we| isá foaj,a mjd j.=re ìug úis lr oud ;snqKd' 

fmd,Sishg Ndr fjk f,i ;u uj úiska ;udg lS nj;a" ìh ksid fmd,Sish uÛ yer isá nj;a frdaIdka fmd,Sishg lshd isáhd' 

‘‘ug ;udrdf.ka fíreula ke;sjqKd' ta ksihs urkak ys;=fõ''‘‘ 

miqj iellref.a uÛ fmkaùfuka j.=re ìul j< oud ;snQ isoaêhg wh;a idlaIs ish,a,u;a" Tyqf.a h;=re meÈh;a fmd,Sish úiska ;u Ndrhg f.k ;snqKd'
« PREV
NEXT »
Loading...

Facebook Comments APPID