Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

wdKavq l=uka;%Kfha uy fud<lre fukak

Tlaf;dan¾ 26 jHjia:d úfrdaë wdKavq l=uka;%Kh Èh;alsÍfï uyfud<lre f,i lghq;= lr we;af;a fiajd ,xld mokfï iNdm;s y¾I l=udr kjr;ak nj úYajdijka; wdrxÑud¾. ;yjqrelr isáhs'

Tyq hymd,k wdKavqj iuÛ noaO ffjrhla we;slrf.k ;sfnkafka tu wdKavq iufha uyd mßudK Kh uqo,la .ekSug iyh b,a,d th m%;slafIamùu yuqfõh'


wk;=rej Tyq kd,l l=udr kï ckdêm;s u;ao%jH újdrK ckdêm;s ld¾h idOl n,ldfha iy fmd,sishg T;a;= imhñka Ôj;ajQ mqoa.,hd yuqj ;sfí' t;eka isg ckdêm;s >d;k l=uka;%Khla mj;sk nj i|yka lrñka È.yereKq kdglh msgqmi isg fufyhjd we;af;ao fï y¾I l=udr kjr;akh'

tia'î f.a <Ûu ñ;=rd • ;s,x.j;a f.dvod,d `

fuu mqoa.,hd md¾,sfïka;= uka;%S tia'î'Èidkdhlf.a <Ûu iy È.=ld,Sk ñ;=frl= jk w;r fuu wdKavq fmr<sh i|yd ckdêm;sjrhd tlÛlr f.k we;af;ao tu iïnkaO;dj fhdodf.kh' tfiau miqj fuu wdKavq fmr<s l=uka;%Kh i|yd ;s,x. iqu;smd, uka;%Sjrhdo tlalr .kakg fudjqka lghq;= lr ;sfí'

kvq fmkajd rdcmlaI mjq,u nh lr,d `

wk;=rej y¾I l=udr kjr;ak fuu wdKavq fmr<s l=uka;%K fhdackdj iuÛ uyskao rdcmlaI iy Ysrka;s rdcmlaI yuqù idlÉPd mj;ajd we;' tys§ uyskao rdcmlaIf.a m%cd whs;sh wfydaisùfï wjdOdku" Ysrka;s rdcmlaI ;dcqãka >d;kh iïnkaOj w;awvx.=jg m;aùfï wjOdku" isß,sh .sKqu ksid uq,H jxpd fpdaokd yuqfõ w;aúh yels brKu .ek fmkajd§ tu mjq,o l=uka;%Khg odhl lr.kakg lghq;= lr ;sfí' tmuKla fkdj kdu,a rdcmlaI" fhdaIs; rdcmlaI fukau frdays; rdcmlaI we;=¿ msßig we;s kvq j, ;;a;ajh fukau bÈßfha bÈßm;a úhyels fpdaokd iïnkaOjo §¾> f,i meyeÈ<s lr we;'

tu idlÉPd i|yd iyNd.Sj we;af;a uyskao rdcmlaI" Ysrka;s rdcmlaI" kdu,a rdcmlaI iy fhdaIs; rdcmlaI muKla jk w;r tu md¾Yjh iy ckdêm;s isßfiak w;r mej;s idlÉPd tlÛ;djlska wjika jk ;=re fï ish¿ ldrkd iïnkaOj neis,a rdcmlaI we;=¿ rdcmlaI mjqf,a wfkla idudðlhkaf.ka jix lrf.k isg we;s njo jd¾;d fjhs'

iskud mghla n÷ ckdêm;s >d;k l=uka;%K l;dj uq, isg fï fudfyd; olajdu kdu,a l=udr fj; msgm; imhkafkao fï y¾I l=udr kjr;ak jk w;r Tyq ,id.r c,h uÈ yeඬqjd, kï Ñ;%mgfha ksIamdoljrhdo fjhs'

Newstub


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook