BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

header-ad -->

නළුවෙකුත් සමග ඒකතුවී කැනඩා සිහින පෙන්වා කෝටි ගණනකට විද්ද ඩිලානි අක්කා

k¿fjl=;a iu. tal;=ù
lekvd isysk fmkajd
fldaá .Kklg úoao ä,dks wlald

lido;a fol ;=kla lrf.k
óg l,skq;a ysf¾ b|,d

wm iudch ;=< fldf;l=;a jxpdldrhka" lmáka" fidreka isák nj wid we;af;uq' ta jxpdldrhkag yiq ù ;u foam< ñ, uqo,a wysñlr.;a ñksiqka ms<sn|j o wm fldf;l=;a wid we;af;uq'

wm w;r jxpdldrhka lmá fflrdálhka isák njg fldf;l=;a oekqj;a ù isáh o Tjqkaf.a jxpdjkag yiq ù wirK jk ñksiqkaf.a wvqjla ke;'

ilaú;s kñka m‍%lgj isá mqoa.,hl= miq.sh ld,fha rfÜ wysxil mqrjeishka ish oyia .Kklf.a uqo,a jxpd lrñka iqr iem úkafoah' ilaú;s f,dal fydrl= nj oek .kakd úg m‍%udo jeäh' fï m,a fydrdf.a jxpdjkag yiq ù wirK jQjkag wo jk;=re;a irKla ke;'

miq.sh ld, iSudj mqrd jeämqru wirK jQfha rg /lshd ,nd .ekSug uqo,a fhdojd jxpdldrhkag wiq jQ mqoa.,hka h' rg /lshd isysk ienE lr .ekSug uqo,a fhdojd wirK jQjka ms<sn|j Èkm;du udOH Tiafia oekqj;a lsÍï l< o Bg yiqjk mqoa.,hkaf.a wvqjla ke;'

kanada2óg i;s lSmhlg Wv§ wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j ^iS'whsü& h fj; fujeks jxpdjka isÿ lrk fyrla ms<sn|j meñKs,s ,eìKs'

ä,ks o is,ajd kñka y÷kajk fï fyr wysxil ñksiqka /jgqfõ Tjqkag lekvdfõ /lshd ,nd fok njg fmdfrdkaÿ fjñka h' tla mqoa.,hl= fofokl= fkdj mkiafofokl=u fï fyrf.a jxpdjg yiq ù wirK ù isáhy'

fudjqka ish¨ fokd miq.sh Èkl wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j fj; wdfõ ;ukag isÿ ù we;s wmrdOhg lsishï irKla m;df.kh'

ä,dks o is,ajdg tfrysj we;s meñKs,s ish,a, Ndr.;a wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j ish úu¾Yk lghq;= wdrïN lf<a wirK jQjkag lsishï iykhla ,nd fok wáfhka h'

w;=re.sßh ynrlv m‍%foaYfha msysá tla;rd ksjils' fï ksjfia ysñlre jQfha uyskao mqIaml=udr we,md;h' Tyqf.a wdor”h ìß| È,aydks fmf¾rd fkdfyd;a jreKsh' we,md; mjq,g orejka ;sfofkls' yßyuka /lshdjla fkdl< we,md; w;g yiqjk ´kEu iq¿ jHdmdrhla lrñka uqo,a bmehSug mqreÿj isáfhah'

we,md;f.a ksjfia ldur lsysmhla l=,shg ,nd § ;snqfKa h' ta ldur l=,sfhka hka;ug Ôú;h .eg .y.;a we,md; mjq, .;lf<a ;rul l¾lY Ôú;hls'

ä,dks o is,ajd kue;a;sh we,md;f.a ksjfia ldurhla l=,shg .kafka fï w;r;=r§h' ne¨ ne,aug ä,dks o is,ajd fndfydu Okj;a jeo.;a ldka;djla nj fmkS .sh ksid we,md; ;u ksjfia bia;rïu ldurh wehg l=,S moku u; ,nd ÿkafkah'

remsh,a y;awg odyg l=,shg ,nd ÿka ldurhg ä,dks o is,ajd remsh,a y;<siaoyil uqo,la f.ùug fmdfrdkaÿ jQfha we,md; mjq, mqÿuhg m;a lrñka h'

‘‘fï jf.a .dKla f.jkj kï fï lduf¾ ú;rla fkfjhs uq¿ f.au ñia mdúÉÑ lrkak' wksl fï f.a ñiaf.u f.a lsh,d ys;df.k Ôú; ldf,u jqK;a bkak'’’

ldurh fjkqfjka remsh,a y;<sia oyil udisl l=,shla f.ùug fmdfrdkaÿ ùu ksid úu;shg m;a jQ we,md; ä,dks is,ajdg uq¿ ksjiu fyda ,nd §ug fmdrdkaÿ jQfõh'

‘‘uf.a yiankaÙ ;uhs ;s,la chùr lshkafka' thd welag¾ flfkla' thd Y‍%S ,xld fndä ì,av¾ fj,d ysáhd ld,hla'

;u ieñhd ;s,la chùr nj lshñka we,md;g y÷kajd ÿka ä,dks ta ksjfia mÈxÑhg wdjdh' tod isg we,md; mjq,g ä,dks o is,ajd fmkqfKa ish¨ is;=ï me;=ï bgqlr §ug ;u ksjig meñKs fojÛkla f,i h'

ksjig meñK jeä ld,hla .; jkakg fmr ä,dks we,md; mjq, iuÛ fnfyúka l=¿m. jQjdh' wef.a ieñhd f,i ye¢kajQ ;s,la chùr o ks;r ks;r we,md;f.a ksjfia kjd;eka .;af;ah'

fï f.a ldf,lska l,¾ fjdIa lr,d keyefka' uu úhoï lrkakï' ñiag¾ we,md; fï f.a fmakaÜ lrkak ,Eia;s lrkak'

ä,dksf.a úhoñka we,md;f.a ksji mska;dre flßKs' ta jk úg we,md; mjq,g ä,dks fojÛkls' we,md; ksjfia ish¨ lghq;= flrefKa ä,dksf.a leue;a; wleue;a; wkqjh'

‘‘n,kakflda fï f.or *¾ksp¾ fiaru mrK fj,d' fïj oeka mdúÉÑ lrkak;a neye' uu 

f.org ´fk lrk *¾ksp¾ ál wrf.k fokakï'

ä,dks we,md;f.a ksjig wjYH lrk ish¨ .Dy WmlrK ñ,§ f.k §ug ;rï ldreKsl jQjdh' /lshdjla fkdlrk ä,dks fï ;rï uqo,a lkaordjla w; È.yer úhoï lrkafka flfia oehs we,md;g is;=Kq jdr wkka;h'

‘‘;ry fjkak tmd ñia fufyu wykjg' ñiag fldfykao fï ;rïu úhoï lrkak i,a,s'''’’ Èkla we,md; ä,dksf.ka úuiqfõh'

‘‘uf.a wlald bkafka lekvdfj' thd tfy 

rc mjq,l flfkla ne|,d bkafka' ug we;sfjkak i,a,s tjkjd' uu;a ld,hla lekvdfõ ysáfh' ug tfy Ôúf;a w,a,kafk keye' ta ksihs uu ,xldjg wdfõ'’’

ä,dks lekvdfõ isák ;u fidfydhqßhla .ek mqrdf–re lSjdh'

wlaldg lekvdfõ ´fku fohla lrkak mq¿jka' uf.a yeu kEoEfhlau uu lekvdjg weßhd' ta f.d,af,d oeka fyd| riaidj,a lrf.k tfy ,iaikg Ôj;a fjkjd'''’’

ä,dks lshQ ish¨ foa we,md; fukau Tyqf.a mjqf,a idudðlhka ysia uqÿkska ms<s.;ay' lekvdj .ek uejQ iqkaor isysk yuqfõ j,au;a ù isá we,md; mjq, Y‍%S ,xldj w;yer hEug ie,iqï l<y'

‘‘ä,dks ñia wmsj lekvdjg wßkak' fï rfÜ b|,d jevla keye' orejkag wkd.f;al=;a kEfka' wms fï foaj,a fiaru úl=K,d lekvd hkak ,Eia;s fjkakï'’’

we,md; mjq, ä,dks bÈßfha wdhdpkd lrkakg jQy'

‘‘wfmda tal iq¿ fohla' ug Y; mylaj;a tmd' uu ´f.d,af,d yefudau lekvdjg hjkakï' ta jefå yß .shd lsh,d ys;d.kakfld'’’ we,md; mjq, fkdñ,fhau lekvdjg heùug ä,dks fmdfrdkaÿ jQjdh'

‘‘ñiag¾ we,md; Thdf. ;j hd¿fjda" kEoEfhd bkakj kï lshkak uu ta yefudau lekvdjg hjkakï'’’ we,md;f.a y;auq;= mrïmrdju lekvdjg heùug ä,dks fmdfrdkaÿ jQjdh'

‘‘ä,dks ñia uf.a hd¿fjda iEfyk fofkla bkakjd lekvd hkak leue;s' Wkaj kslka lekvd wßkak ´fk kEfk' wms .dKla wrf.k jefå lr,d fouq'’’

we,md; fhdackd lf<a ä,dksf.a fhdackdj ;ukaf.a wdodhï ud¾.hla njg m;a lr .ekSfï woyiska h'

‘‘wfka ukaod ñiag¾ we,md; leue;s fohla lrkak' uu lekvdfõ riaidj,a wrf.k fok jefå lr,d fokakï'''’’

ä,dks we,md;f.a fhdackdjg leue;a; m< l<dh' we,md; ;u okakd y÷kk yeu fokdgu ä,dks .ek mqrdf–re jhkakg jQfõh' ä,dks .; lrk iqfLdamfNda.S Ôú;h .ek fukau wef.a ieñhd uq¿ rgu ms<s.;a mqoa.,hl= ùu ksid ljqre;a weh úYajdi lrkakg jQy'

we,md; iy Tyqf.a ìß| y;r È.aNd.fhau lrla .iñka lekvd heùug mqoa.,hka fidhkakg jQy' jeä ojila .; jkakg fmr mqoa.,hka ishhlg wdikak msßila fidhd .kakg we,md; mjq,g wmyiq jQfKa ke;'

lekvdfõ /lshd ,nd .kakd n,dfmdfrd;a;=fjka je, fkdleü we,md;f.a ksji fj; úúO mqoa.,hka meñfKkakg jQy'

‘‘fïl wms ìiakia tlla úÈyg lrkj fkdfjhs' ñiag¾ we,md;f.a b,a,Sug ;uhs uu fï Woõj lrkafka' ug i,a,s wjYH keye' uf.a wlal ug ´fk ;rï i,a,s tjkj' fldákau ug ta i,a,s úhoï lrkak fj,djla keye'’’

ä,dksf.a lshqï flreï ish,a, lekvd /lshd ,nd .ekSug meñK isá ish¨ fokd úYajdi l<y'

‘‘uf.a f.a yo,d ÿkafk;a ä,dks ñia' ta ú;rlao f.g ´k lrk ,S nvq" bf,laá‍%la nvq fiaru wrf.k ÿkakd' wfma jdikdjg fï jf.a flfkla yïn jqfKa' ;j jeä ojila hkak biair wms fiaru lekvd hkjd''’’

we,md; mjq, lekvd /lshd ,nd .ekSug meñKs iEu mqoa.,hl=gu ä,dksf.a mqrdf–rej lSfõh'

‘‘ ´f.d,af,d mdiafmda¾Ü yod.kak nEkala tljqkaÜ tlla wßkak ´fk rcfha nexl=jl' fudlo wjYH jqfKd;a wmg tljqkaÜ tfla i,a,s lShla yß fmkajkak ´k' ta jev ál lrf.k ùid j,g wema,hs lrkak ,Eia;s fjkak' udihla hkak biair lekvd hkak mq¿jka' uu fï yefudau .ek lekvdfj wlalg lsh,d ;sfhkafka''''’’

ä,dks lshQ foa weiSfuka ish¨ fokd oeä f,i m‍%S;s m‍%fudaohg m;a jQy' lekvdfõ /lshd ,nd .ekSug isysk uejQjka ä,dks lshQ wdldrhg uq,skau úfoaY .uka n,m;‍%hla iQodkï lr .;ay'

miqj rcfha nexl=jl ;ukaf.a kñka .sKqula újD; lr Bg remsh,a ,la‍I y;r myl uqo,la ;ekam;a l<y' újD; l< .sKqu i|yd ta' à' tï' nexl= ldÙm;a o ,nd .;ay'

‘‘ä,dks ñia .ek lsisu ielhla ys;kak neyefka' fjk wh fï jf.a jevla lsõfjd;a uq,skau lshkafka i,s,a .ek' ä,dks ñia kslugj;a i,a,s .ek wykafk keye' thd lsõfj wmg wfma kñkau nEkala tljqkaÜ tlla ´mka lr,d i,a,s od.kak lsh,d'’’ ä,dksf.a úksúo Ndjh ms<sn|j ish¨ fokd l;d lf<a meye§fukah'

lekvdfõ /lshd ,nd .ekSug isysk ujñka mkia fofokl= Bg wjYH lghq;= iQodkï lrf.k isáhy'

fï mkia fofokd wjia:d lSmhl§u we,md;f.a ksjig meñKs w;r" Tjqkag foaYk lSmhla o meje;aúKs' ùid n,m;‍% ilia lrkq ,enqfõ o ta w;r;=r§ h'

‘‘,nk iqudfk wms lekvd tïnishg hkjd' t;k§ ´f.d,a,kaf.ka m‍%Yak lSmhla wykak mq¿jka' lsis foalg nhfjkak tmd' m‍%Yak wykfldg uf.a .ek lshkak' t;fldg fudl=;a m‍%Yakhla fjkafk keye'’’

ä,dks lekvd /lshd wfmala‍Ilhkag wjjdo ÿkakdh'

‘‘ta jf.au fyg tkfldg mdiafmda¾Ü tlhs" nexl= fmd;hs" ta'à'tï' ld¾Ù tlhs ryiH wxlhhs ùid f*dfgda álhs wrf.k tkak' wmg tajd tïnishg hjkak ´fk'''’’

ä,dks lekvd /lshd wfmala‍Ilhkag lSjdh'

ä,dks ms<sn|j Wmßu úYajdifhka isá lekvd /lshd wfmala‍Ilhka ;u úfoaY .uka n,m;‍%h nexl= fmd; we;=¿ wfkl=;a ish¨ l<ukd we,md; fj; f.keú;a ÿkay'

Èk lSmhla .; úh' 

/lshd wfmala‍Ilhkaf.a nexl= .sKqfuka jßkajr uqo,a ,nd .kakd njg flá mKsúv Tjqkaf.a cx.u ÿrl:k fj; ,efnkakg jQy' lSmfokl= fï ms<sn|j we,md;f.ka úuiQy'


ùid .kak jevj,g i,a,s ´fk lrkjfk' wksl tïnisfh whg;a .dkla fokak ´fk' ä,dks fkdakd tajg ;uhs i,a,s .kakj we;af;a'

we,md; lSfõh' lsisfjl=g;a ielhla ke;' /lshd wfmala‍Idfjka isá ish¨ fokd lekvd ;dkdm;s ld¾hd,h fj; hEug iQodkï jQy' ;dkdm;s ld¾hd,h fj; hoa§ jeo.;a mqoa,hka f,i meñfKk f,i ä,dks l,ska Wmfoia § ;snqKdh' ta ksidu we;euqka w¨;a we÷ï mjd ñ,§ f.k ;dkdm;s ld¾hd,hg heug iQodkï jQy' miq.sh 14 jeksod iji 2'00 g ish¨ fokd lekvd ;dkdm;s ld¾hd,h fj; hkafka ;j;a fkdfnda Èklska lekvdfõ mÈxÑhg hk isysk olsñka h'

fï fj,dfõ tïnish jy,d' ùid f*daï Ndr .kafk fyg Wfoa fyg tkak'

;dkdm;s ld¾hd,h bÈßmsg isá wdrla‍Il ks,OdÍka lekvd /lshd wfmala‍Ilhkaf.a .uk je<elajQy'

wmsg wo 2'00 g tkak lsh,d ;sfhkjd' ä,dks o is,ajd ñia ;uhs wmsj tõfõ' thd tïnishg l;d lr,d ;sfhkafk lsõjd'

/lshd wfmala‍Ilhka ä,dks is,ajdf.a ku Wcdrefjka fuka lSfõ túg Tjqka ms<sf.k ;dkdm;s ld¾hd,h fj; hEug bvfokq we;ehs is;dh'

fudk ä,dksfhlao tfyu flfkla fufyg l;d lf<a keye' fïlg ´fk ´fk úÈyg hkak fokak neye' lreKdlr, ´f.d,af,d hkak' ke;akï wms fmd,sish f.kajkjd'

wdrla‍Il ks,OdÍka meñKs ish¨ fokd ;dkdm;s ld¾hd,h wi,ska bj;a lsÍug lghq;= l<y' t;ek isá lSmfofkl= ;u cx.u ÿrl:kj,ska ä,dksf.a cx.u ÿrl:khg l;d lsÍug W;aidy l< o th ta jk úg;a úikaê lr ;snqfKah'

‘‘fï .Eks wmsj /jeÜgqjo' wfma nexl= fmd;aj, i,a,s fiaru weo,d'‘‘

ta jk úg lekvd /lshd wfmala‍Ilhkaf.a nexl= .sKqïj, ;snQ remsh,a ,la‍I 4 ) 5 ;a w;r uqo,a wka;su Y;h olajd ä,dks úiska ,ndf.k ;sìKs'

/lshd wfmala‍Ilhka we,md;f.a cx.u ÿrl:khg l;d l<y'

‘‘ flda Th ä,dks lshk .Eks' wmsj tïnish <Ûska mkak .;a;d' wo ldgj;a tkak lsh,;a keye' ä,dks lsh,d flfkla tïnish w÷kkafk;a keye' /lshd wfmala‍Ilhka we,md;g neK jÈkakg jqy'

ä,dks ñia tïnishg hkjd lsh,d Wfoau .shd' oeka f.or keye'‘‘


we,md; wkaÿka l=kaÿka jqfKah' lekvd /lshd wfmala‍Ilhka ish¨ fokd we,md;f.a ksjig wdy'

‘‘ä,dks ñia f.oßka .syska jf.a' lduf¾ thdf. jákd nvquqÜgq fudl=;a keye' wms oeka fudlo lrkafka'’’

we,md;f.a .; oyÈfhka f;;aj f.diskah' ä,dksf.a lekvd /lshd isyskh Wmka f.hsu ñhf.dia ;sìKs'

‘‘WU,d fokakd ;uhs wmsj wudrefõ oeïfï' WU,d wms;a tlal oekau iS' whs'ü' tlg hkak tkak ´fk'’’ lekvd isyskh fnd| lr.;a msßi we,md; hqj< n,y;aldrfhka u /f.k ryia fmd,sish fj; wdy'

lekvd /lshd ,nd fok nj mjid remsh,a fldaá follg wêl uqo,la jxpd lsÍfï isoaêh iïnkaOfhka we,md; hqj< wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j u.ska w;awvx.=jg .;af;ah'

‘‘i¾ ä,dks ñia lsõj úÈyg fï yefudaf.u nexl= .sKqïj,ska i,a,s wrka ÿkafka uu' taàtï' ld¾Ù tflka ;uhs i,a,s .;af;' uu;a ys;df.k ysáfh fï .Eks we;a;gu ñksiaiq rg hjhs lsh,d' i,a,s .kak fj,dfj uu;a ä,dksg fydfrka .dkla .id .;a;d' fï .Eks fufyu jxpdldßhla lsh,d uu ySfklskaj;a ys;=fj keye'

we,md; ryia fmd,sisfha ks,OdÍka yuqfõ mdfmdÉpdrKh lrkakg jQfõh' wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=fõ uQ,H jxpd úu¾Yk tallh'''

ä,dks w;awvx.=jg .ekSfï fufyhqula C%shd;aul l<y' Èk folla .; jkakg fmr ä,dks ieÛ ù isák ia:dkh fidhd .kakg wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=jg yels úh'

mkaksmsáh l,,af.dv m‍%foaYfha ;j;a l=,S ksjil ieÛù isá ä,dks o is,ajd kue;s fyr w;awvx.=jg .ekSug ryia fmd,sish mshjr .;af;ah'

ä,dks o is,ajd kue;a;sh lekvdfõ /lshd ,nd fok nj mjid mqoa.,hka ish .Kklf.ka uqo,a ,ndf.k we;s nj wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j l< úu¾Ykj,ska wkdjrKh ù ;snqfKah'

fï uyd mßudK jxpdjg ckm‍%sh Ñ;‍%mg k¿jl= fukau ldhj¾Ok YQrhl= jQ ;s,la chùr kue;a;d o ä,dksg iydh ù we;s njg f;dr;=re ,eî ;snqfKah'

;s,la chùr w;awvx.=jg .ekSug wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j mÍla‍IK l< o ta jkúg Tyq isx.mamQrej n,d f.dia isáfhah' ;s,la chùr Y‍%S ,xldjg meñfKk úg .=jka f;dgqmf,a § w;awvx.=jg .ekSug wjYH lghq;= wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j fhdokq ,enqfõ wêlrK ksfhda.h ,ndf.kh'

rg mqrd wysxil ñksiqka ish oyia .Kkla rjgd Tjqka i;= uqo,a foafmd< fld,a,lE fp!r ldka;djf.a meálsßh È. yefrkafka bka wk;=rejh'

ä,dks o is,ajd Wmkafka n<msáh m‍%foaYfha h' l=vd l, isgu wehg .; lrkakg isÿjqfKa ÿIalr lgql Ôú;hls' Wmka od isg ia:dk 13 l mÈxÑh fjkia lsÍug wehg isÿjqfKa weh l< fp!rlï ksiduh' n<msáh" wïn,kaf.dv" u.af.dk" le,Ksh" nKavdr.u" y,dj;" weô,smsáh" rdc.sßh" .ïmy" r;akmqr" fudrjej" mkaksmsáh" fudrgqj m‍%foaYj, ießirñka fï fp!r /ðk l< jxpdjka fndfydah'

óg jir 25 lg muK Wv§ weh kS;Hkql+,j újdy jQjdh' 1998 j¾Ifha È ä,dksf.a ieñhd yÈis wk;=rlska ñh hkafka weh w.dOhg weo ouñkah' Ôj;aùug uÛla fidhñka isá ä,dks wrdìlrfha /lshdjla fidhd hkafka l< hq;= fjk;a hula fkdjQ ksid h'

jir lSmhla wrdìfha /lshdj l< weh kej; Y‍%S ,xldjg tkafka ysia w;skah' fudrgqj m‍%foaYfha uy,a ksjdihla l=,S moku u; ,nd .;a weh tys jdih l<dh'

fudrgq iuka kue;s md;d, kdhlhdf.a ióm f.da,hl= weiqre lsÍug ä,dksg wjia:dj ,efnkafka ta w;r;=r§h' fudrgq iukaf.a f.da,hd ;u ;djld,sl ieñhd f,i f;dard f.k isá ä,dks jeà we;s w.dOfhka f.dv taug W;aidy l<dh'

tfy;a wehg .e,ùula ,enqfKa ke;' fudrgq iukaf.a md;d, i.hd kv;a;= lsÍug isÿjqfKa o ä,dksguh' md;d, ieñhd jrla ä,dksf.ka remsh,a ,la‍I myl uqo,la b,a,d isáfhah' ta uqo, wehg ,nd §ug yelshdjla ;snqfKa ke;' fudrgqj fidhsid mqrfha ;uka okakd y÷kk mjq,lska rka NdKav lSmhla ,ndf.k tajd Wlia lr md;d, ieñhdg weh uqo,a ,nd ÿkakdh'

rka NdKav Wli fírd §ug fkdyels jQ ;ek wehg isrn;a lkakg isÿjkafka Ôú;h ;j ;j;a w.dOhgu weo ouñkah' nkaOkd.drfha§ ä,dksg y,dj; m‍%foaYfha mÈxÑ lrefKa whshd uqK.eiqfKah' ä,dks lrefKa whshd iu. in|;djla f.dvk.d .;a;dh'

nkaOkd.drfhka ksoyi ,nd ä,dks fl<skau hkafka y,dj; lrefK whshd fidhdf.kh' ál ld,hla lrefK whshd iu. .; l< o thska Ôúf;a hym;a fkdjk nj weh f;areï .;a;dh'

kej; flfia fyda úfoia /lshdjla lsÍug wehg isf;kafka ta w;r;=rh' ;uka isÿl< jxpd ksid úfoia.; ùu wmyiq nj oek.;a ä,dks jHdc úfoaY .ukan,m;‍%hla ilia lr .kakg fm<UqfKa flfia fyda rg /lshdjlg hEfï wruqfKka h' jHdc úfoaY .uka n,m;‍%hla ilia lr .ekSug lrefKa whshd Wmldr lf<ah' lrefKaf.a ñ;=frl=f.a ud¾.fhka fï úfoaY .uka n,m;‍%h ilia lr .ekSug lghq;= flßKs'

ta i|yd remsh,a yh,la‍Ihl uqo,la wjYH úh' ä,dks ta jk úg rdc.sßh m‍%foaYfha ksjil ldurhla l=,shg f.k tys kjd;eka f.k isáhdh' rdc.sßh m‍%foaYfha ;reKhl=g cmdkfha /lshdjla ,nd fok nj mjiñka Tyq rjgd remsh,a yh,la‍Ihl uqo,la ,nd .;a ä,dks ta uqo,aj,ska ;u jHdc úfoaY .uka n,m;‍%h ,nd .;a;dh' úfoaY /lshd ,nd fok nj mjid" úúO mqoa.,hka rjgd uqo,a ,nd .ekSu b;du myiq ld¾hhla nj ä,dks ta jk úg f;areï f.k isáhdh'

ä,dks ta jk úg isáfha r;akmqr m‍%foaYfha l=,S ksjilh' weh ksjeishkag lshd isáfha ;ud úYajúoHd, l:sldpd¾hjßhla njh'

r;akmqr l=,S ksjfia ysñldrhka iuÛ fnfyúka l=¿m. ù isá ä,dks Tjqka iuÛ fkdfhl=;a úfkdao pdßldj, mjd ksr; jQjdh'

jrla r;akmqrfha meje;s ldhj¾Ok YQr;d ;r.dj,shla keröug ä,dks hkafka ksfjia ysñhka o iuÛ' fï ldhj¾Ok YQr;dj,sfha m‍%Odk wuq;a;d f,i iyNd.s jkafka ckm‍%sh k¿jl= fukau Y‍%S ,xld ldh j¾Ok YQrhl= f,i kï ord isá ;s,la chùrh' ä,dksg ;s,la chùr uq,skau yuqjkafka fï ldhj¾Ok ;r.dj,sh w;r;=r§h'

‘‘uu hqksj¾isá f,lap¾ flfkla' l<ïnq bkafka' fmdä ßi¾É tllg fï ojiaj, r;akmqf¾ weú;a bkakjd'’’

ä,dks ;s,la chùr yuqjQ uq,au Èkfha Tyq uq<d lf<a ta wdldrhgh' ä,dksf.a rEm fYdaNdj fukau wef.a .;s mej;=ï flfrys is;a.;a ;s,la chùr weh iuÛ in|;djla f.dvkÛd .;af;ah'

fï iïnkaO;dj wkshï fma‍%uhla olajd ÿrÈ. hkak jeä ld,hla .; jqfKa ke;' wjidkfha ä,dks yeu fokdgu ;s,la chùr y÷kajd ÿkafka Tyq ;u ieñhd f,ih'

ä,dksf.a ksjfia ;s,la chùr iuÛ újdy ú ,nd.;a Pdhdrem lSmhla o úh' tfy;a Tyq ä,dks iu. kS;Hkql+,j újdy jQ njg idla‍Ishla ke;' ä,dks lshkafka Tyq ;u kS;Hkql+, ieñhd njh'

flfia fj;;a ä,dksf.a jxpksl C%shdjka ms<sn|j ;s,la chùr oek fkdisáhd hehs lsj fkdyel' ckm‍%sh k¿jl= fukau jir .Kkla Y‍%S ,xld wfhdauh mqreIhd f,i lsre< me<| rfÜ ck;dj w;r uy;a ckdorhg m;aj isá ;s,la chùr fp!r ldka;djlf.a ur W.=f,a meg,S we;s njla fmfkkakg ;sfnhs'

ÈhqKq rgj, Wiia /lshd ,nd fok nj lshñka ä,dks /jgQ wysxil ñksiqka .Kk fldmuK oehs lsj fkdyel' wysxil ñksiqka uq<d lr Tjqka ÿla uykaisfhka Wmhd .kakd uqo,a fld,a, lk fujeks fp!r ldka;djka wm iudch ;=< fldf;l=;a isá;s' jeo.;a jkafka fujeks fp!rhka y÷kdf.k Tjqkaf.a jxpdjkag yiq fkdùuh'

fyauka; rkaÿKq
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID