Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

úfkdao ijdßhl f.dia‌ ú,am;a;=fõ ysrjQ
msßila yuqodfjka fírd.;a ‌‌fufyhqqu

67 fokl= iu. nia‌ tl ufâ tß,

ú,am;a;=j jfkdaoHdkh ueÈka .uka .kakd mq;a;,u ukakdru mrK ud¾.fha nia‌ r:hlska .uka lrñka isáh§ ú,am;a;=j uy jkh ueo isrù isá msßila‌ mq;a;,u wdmod l<ukdlrK tallfha ks,OdÍka hqo yuqodj yd kdjql yuqodj ueÈy;aù fírd f.k we;'

r;akmqr me,auvq,af,a isg ú,am;a;=j cd;sl jk WoHdkh yryd mq;a;,u mrK ukakdru ueÈka jQ ud¾.fha hdmkh ola‌jd Èk myl ixpdrhla‌ i|yd .uka lrñka isá msßila‌ fufia fírdf.k ;sfí' tu nia‌ r:fha yegy;a fokl= .uka lr we;s w;r ta w;r l=vd orefjdao jQy'


mq;a;,fï isg ukakdrug .uka .kakd ud¾.fha mq;a;,u wjika ia‌:dkh jQ jkd;ú,aÆj mrK t¿jkal=,u fl%dia‌fõ ;e,ú,s md,fï isg ie;mqï 23 la‌ ÿßka jQ mÆ.y;=f¾ wdikak m%foaYfha§ yÈisfha we;sjQ j¾Idj;a iu. nia‌ r:h ufâ tÍ tys isg msßi wirK ù we;'

uq,a,sl=,u kdúl yuqod l|jqf¾ ks,OdÍka úiska fï ms<sn|j jkd;ú,aÆj m%dfoaYSh f,alï p;=r chisxy uy;d oekqj;a lr we;s w;r Tyq läkñka mq;a;,u wdmod l<ukdlrK tallfha wOHla‍I ta'tï'wd¾'tï'tka'fla' w,yfldaka uy;dg isoaêh okajd we;'

läkñka l%shd;aul jQ mq;a;,u wdmod l<ukdlrK wOHla‍Ijrhd mq;a;,u 143 jk n, fiakdêm;s n%sf.aäh¾ Oïñl Èidkdhl uy;d iïnkaO lr f.k we;s w;r ta iu.u kdúl yuqod ks,OdÍkaf.a wdOdrfhka fmf¾od ^22 od& wÆhu jk úg nia‌ r:h iy tys isá u.Ska kdúl yuqod g%ela‌g¾ fhdod .ksñka t¿jkal=,u fl%dia‌fõ ;e,ú,s md,u ola‌jd f.k taug lghq;= lr ;sfí'

kuq;a ta jk úg fl%dia‌fõ ;e,ú,s md,fï c, uÜ‌gu wä folla‌ ola‌jd by< f.dia‌ ;snQ w;r nia‌ r:h ta u;ska .uka lsÍu oeä wjodkï ù ;snqKs' fï ksid nia‌ ßfha isá l=vd orejka iy jeäysáhka 68 fokd t¿jkal=,u .fÛa jdäh kdúl yuqod úfYaI n, >kfha kdjql msßif.a wdOdrfhka oeä mßY%uhla‌ ord fmf¾od oyj,a jk úg fl%dia‌fõ kdúl yuqod l|jqr msysá ia‌:dkhg /f.k taug lghq;= lr ;snqKs'

miqj n%sf.aäh¾ Oïñl Èidkdhl uy;df.a ueÈy;aùfuka t¿jkal=,u hqo yuqod wkqLKa‌v l|jqr fj; /f.k ú;a wdydr ,nd§ tu ia‌:dkfha ;djld,slj kjd;eka .ekSug i,ia‌jd ;snqKs'

nia‌ r:fha ßhEÿre jk mS'tï' okql bfïIa uy;d tys§ fufia lshd isáfhah'

wms 21 od iji 4 g ú;r t¿jkal=,u msúiqfuka we;=¿ jqKd' uu toa§ mdr fyd|g ;snqKd' hkak .egÆjla‌ ;snqfKa keye' kuq;a u.§ jeia‌i mgka .;a;d' mdr È.gu uv' hkak yeÿj;a nia‌ tl tfrkak .;a;d' lrkak fohla‌ ;snqfK keye' wms wirK jqKd' rd;%sfha nia‌ tfla ishÆ fokdu uy le,Efõ nfha ysáfha' kuq;a wfma wdrla‍Idjg kdúl yuqodj wdjd' miqj wdmod tallfhka yd hqo yuqodfjka weú;a msßi wrka .shd'

fï msßi jk ueo isrù isáh§ ksremo%s;j fírd .ekSug yelsjQ nj mq;a;,u wdmod l<ukdlrK tallfha wOHla‍I ta'tï'wd¾'tï'tka'fla' w,yfldaka uy;d mejeiSh'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook