Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ke;s w.ue;slulska uyskao b,a,d wiafjhs
fyg kej;  rks,a w.ue;sOQrfha Èjqreïfohs

l=uka;%K wdKavqfõ w.ue;s uyskao rdcmlaI wo ^15& b,a,d wiajQj;a rks,a úl%uisxy fj; m%cd;ka;%jd§ wdKavqjla msysgqùu l,ahk ,l=Kq fmkakqï lrk nj ckdêm;s ld¾hd, wdrxÑud¾. i|yka lrhs'

ta isßfiak ckdêm;s wo fmrjrefõ meje;afjk W;aijhla i|yd Èh;,dj yuqod l|jqrg hdug kshñ; ksidh' 


ñka ;yjqre jkafka ckdêm;sjrhdg rfÜ mj;sk foaYmd,k yd wd¾:sl wia:djrNdjh ms<sn|j jf.a j.la fkdue;s njh'


bßod w.ue;s rks,a

kuq;a foaYmd,k wdrxÑ ud¾. mjikafka t,efUk  bßod ^16& rks,a úl%uisxy uy;d   w.%dud;H OQrfha Èjqreï§u ioyd iQodkula mj;sk njh' ta nj l;dkdhl lrE chiQßh" tlai;a cd;sl fmruqK kdhl rks,a úl%uisxy" ckdêm;s isßfiak w;r mej;s idlÉPdfõ§ tl.;djhla we;sj ;snQ njo tu wdrxÑ ud¾. ioyka lrhs'

flfia jqj;a tlai;a cd;sl fmruqK wdrxÑud¾. i|ykalr isákafka w.ue;sjrhd f,i läkñka rks,a úl%uisxy kdhljrhd m;alr mj;sk w¾nqoh läkñka úi£ug ckdêm;s isßfiak lghq;= l,hq;= njh' .;jk iEu fudfyd;la mdidu rdcH hdka;%Kh fukau rfÜ wd¾:slh oreKq lvd jeàulg ,lafjñka we;s nj;a ta yuqfõ ;jÿrg;a rg wia:djr ùug bvyeÍu fldfy;au wkqu; l, fkdyels njo Tjqkaf.a woyi ù ;sfí'

ke;s w.ue;slulska b,a,d wiaùu

uyskao rdcmlaI uy;d wo ^15& Èkfha w.%dud;H ;k;=frka b,a,d wiaùug kshñ; nj md¾,sfïka;= uka;%S ,laIauka hdmd wfíj¾Ok uy;d Bfha rd;%sfha udOH fj; m%ldY l< w;r md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI uy;d o th ia:sr lrñka Üúg¾ mKsúvhla ksl=;a lr ;sìKs'

wo WoEik 9'00g úf–rdu m%foaYfha msysá ks, ksjfia isg úfYaI m%ldYhla lrñka fuu b,a,d wiaùu ksfõokh lsÍug kshñ; njhs md¾,sfïka;= uka;%S .dñ” f,dl=f.a uy;d Bfha udOH fj; m%ldY lf<a'

rg ;=< oeä foaYmd,k w¾nqohla ks¾udKh lrñka isÿjQ Tyqf.a w.%dud;H ;k;=rg m;aùu fukau fuu b,a,d wiaùu o ;rula újdomkak ud;Dldjla ù ;sfí'

kS;s lafIa;%fha iy foaYmd,k lafIa;%fha m%ùKhska fmkajd fokafka b,a,d wiaùug w.%dud;H ;k;=rla uyskao rdcmlaI uy;dg fkdue;s njhs' ta uy;dg w.%dud;H ;k;=rla ;sìKs kï th wysñ jQfha fkdjeïn¾ 14 jkod md¾,sfïka;=fõ§ úYajdiNx. fhdackdj iïu; jQ fudfydf;a isguh'

bka bÈßhg" miq.sh foieïn¾ 03 jkod jkf;la isÿjQfha kS;súfrdaë f,i uyskao rdcmlaI uy;d iy Tyqf.a weu;s uKav,h ;k;=re oeÍuh' wNshdpkdêlrKh úiska w;=re ;ykï ksfhda.hla ,ndfoñka tÈk je<elajQfha tu ;;ajhhs' wNshdpkdêlrKfhys w;=re ;ykï ksfhda.h fYa%IaGdêlrKfhka o bj;a lf<a ke;'

tfyhska uyskao rdcmlaI uy;d wo Èkfha ;ukag iqmqreÿ mßÈ f,dal fndrejla lrñka udOH bÈßfha fndre je<la weo nd ú,s,eÊcdj w,af,ka jid .ekSfï W;aidyhl ksr; ùug kshñ;j we;' uyskao rdcmlaI uy;dg w.ue;s ;k;=rlska b,a,d wiaùug fï fudfydf;a yelshdjla we;akï pkao%sld nKavdrkdhl uy;añhg ckdêm;s ;k;=frka b,a,d wiaùug o yelsúh hq;=h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook