Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

idufha l=ure Wmka
wisßu;a k;a;, Wodfjhs

l<.=K ie,lSu" iduh yd tluq;=lu iy w÷frka wf,dalhg hdula fmkajd §u fjkqfjka wisßu;a k;a;,a W;aijh wo Èk ls;=kq ne;su;=ka iurkq ,efí'

Y%S ,dxlsl lf;da,sl ck;djg fukau f,dj mqrd ishÆu lf;da,sl ck;dj wo Èk wisßu;a k;a;,a Èk ieuÍug tlaj isák w;r tfiau lf;da,sl fkdjk ck;djg ;u ifydaor lf;da,sl ck;dj iuÛ k;a;, ieuÍug tlaj isàu úfYaI;ajhls'

b;sydifha i|yka jk mßÈ l%sia;=ia jykafia Wm; isÿ jQ l%s'mQ'4 fyda 3 jeks jif¾ jk w;r uq,a hq.fha tkï l%sia;= j¾I ;=kajk ishji j; f;la ls;= Wm; ieuÍula isÿ fkdlf<ah' tl, frdau kS;sh wkqj Wm; ieuÍu ;ykï jqjo ls;= oyu je<o.;a frdau wêrdcHhd tf;la foieïn¾ 25 jk Èk fh§ ;snqKq frdaujrekaf.a ysre ms§fï W;aijh ls;= Wm; ieureug fhdod .ekSug wK lr ;sfí' Bg iu.dó tod isg wo olajd fkdfhla wxf.damdx. tla fjñka úÑ;%‍j;a wisßu;a kk;a;,a W;aijh ieuÍu isÿ lrkq ,nhs'


kuq;a fuu k;a;,g mokï jQ ls;= Wm; isÿ jQfha foújrekaf.a ieKfl<s  miqìula ;=< fkdjk fcÆfi,fï fn;af,fyfï iS; /hl .j f,kl jqjo tjlg ufyaYdlH W;aij iïm%‍odhdkql+,j meje;aúKs' ta wkqj k;a;,a iufha ls;= Wm; ixfla;jla lrñka iEu  ls;=kq m,a,shla iy ksjila bÈßfha .jf,kla bÈlrñka thg k;a;,a .ila o tlalr ;sfí' tfiau l%sia;=ka jykafia È<s÷ mjq,l bm§u fya;=fjka úfYaIfhka È<s÷ mjq,aj, <uhskag k;a;,a iShd ;E.s fNda. fnodÈu isÿ lrkq ,nhs' k;a;,a iqn me;=ï yqjudre lr .ksñka lefrda,a .S o kkafoiska olakg ,efí'

furg fld<U we;=¿ k.r k;;a,a ieris,s olakg ,efnk w;r ue,alï rxð; w.ro.=re ysñhka fujr úfYaI ksfõokhla ksl=;a lrñka i|yka lrkafka mßir ys;ldó ierisß Ndú; lrñka k;a;,a ieureu isÿ lrk f,ihs' Y%S ,dxlslfhda l%sia;=ka jykafia Wmka foieïn¾ 24 jeks od ueÈhï ? foõ ueÿrej,g f.dia foaj mQcdjg iyNd.s jk w;r miqj t<efUk 25 jeks Èk k;a;,a W;aijh iur;s'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook