Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

Y%S ,xld fõ.mkaÿ mqyqKqlre
iu. f.da,hd bj;g


uqo,g ;r. mdjd§u ioyd l%Svlhka fm<Uùug W;aidy l< Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha iydh fõ.mkaÿ mqyqKqlre wkQI iurkdhlf.a fiajh w;aysgqjd " mqyqKqùïj, § mkaÿ hjkakl= f,i lghq;= l< ^fkÜ fnda,¾& .hdka úYajð;ag Y%S ,xld l%slÜ wdh;khg iy l%Svdx.Kj,g we;=¿ ùug wo ^18& isg ;ykï l< nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;k ‍f,alï fudydka o is,ajd uy;d mjihs'

Y%S ,xld l%slÜ ms‍f,a rx.k fyar;a yd l=i,a cks;a fmf¾rdg ;r. mdjd§ug fhduqlrjd .ekSug wkqn, §fï fpdaokd wkqj meje;afjk mÍlaIKhg iydh m< lrñka fudjqka fofokdf.a jev jydu w;aysgqjQ nj o fyf;u i|yka lf<ah'
wkQI iurkdhl uy;df.a fiajh ;djld,slj w;aysgqjQjo ta uy;dg ysñ ish¨‍ fõ;k wod< ld, iSudj ;=<§ ,nd§ug mshjr .;a njo f,alïjrhd jeäÿrg;a lreKq ola‌jdisáfhah'

wkQI iurkdhl l,la tia'tia'iS' l%Svd iudch fjkqfjka l%Svd lr miqj mqyqKqlrejl= f,i Y%S ,xld l%slÜ wdh;khg tlaj fõ.mkaÿ iydh mqyqKqlre f,i lghq;= lf<ah'

Y%S ,xld ‘ta’ ms‍f,a fõ.mkaÿ mqyqKqlre f,i;a Tyq fiajh l< w;r kjiS,ka; ‘ta’ l%slÜ ixpdrfha § o wkQI iurkdhl Y%S ,xld ‘ta’ ms, iu. tlaúh' wkQI iurkdhl l,la b;d,sfha o l%slÜ l%Svdfõ ksr; jQfjls' óg wu;rj rEmjdysksfha l%slÜ úpdrlhl= f,i o wkQI l%shd lf<ah'

.hdka úYajð;a fkÜfnda,¾ flkl= f,ig uE; § Y%S ,xld ms,g mkaÿ heùfï mqyqKqùïj,g tlaj ;sfí' Tyq ms<sn|j l%slÜ la‍fIa;%fha jeä oekqula ke;af;a l%slÜ msáfha olaI mkaÿ hjkakl= fyda wvq ;rfï mdi,a uÜgfï mkaÿ hjkakl= f,ig fyda f;dr;=rla ke;s ksidh'

fuu mshjr .ekSug fya;= jQfha l=i,a cks;a fmf¾rd iy rx.k fyar;a hk l%Svlhkag miq.sh ngysr bka§h fldfoõ ;r.dj,sfha§ uqo,g ;r. mdjd§u i|yd fm,Uùu iïnkaOfhka t,a, jQ fpdaokdjhs' fuu l%Svlhka fofokd tu ;r. mdjd§u i|yd jQ fhdackdj m%;slafIam fldg we;s w;r ta ms<sn|j Tjqka uQ,H wmrdO fldÜGdihg m%ldY ,nd§ we;'

.d,af,a mej;s ngysr bka§h fldfoõ ms, iu. mej;s ;r.hl§ l=i,a cks;a fmf¾rdg ,l=Kq 180 g wvqfjka oeùhk f,ig fuu ;r. mdjd§fï ueÈy;alrejka b,a,Sï lr we;s nj wkdjrKh ù ;sfí' ta nj Tjqka uQ,H wmrdO úu¾Yk tallhg mjid we;'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY