BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

header-ad -->

සතුන් පිට යන්න එපා; නාඩි වාක්‍යයෙන් ඩී.එස්‌.ට උපදෙස්‌ | Balangoda Ananda Maitreya Thero

i;=ka msg hkak tmd 
kdä jdlHfhka ã'tia‌'g Wmfoia‌

kdä jdlH ms<sn|j wms úáka úg w;smQcH n,xf.dv wdkkao ffuf;%h uy kdysñhka iu. idlÉPd lf<uq' fuu idlÉPdjka i|yd uqo,a wud;HdxYfha fcHIaG iyldr f,alï ^m%jD;a;s& Èjx.; m%Nd;a udkjisxy uy;d o" Èjhsk mqj;a mf;a m%jD;a;s l¾;Dj isá Èjx.; ohdr;ak rKisxy uy;d o iyNd.s jQy'isxy, niska rEmjdysks idlÉPdj fufyh jQfha Y%S ,xld .=jka úÿ,s ixia‌:d ksfõolj isá iq.;a ,hk,a rKisxy uy;dh' bx.%Sis niska idlÉPdj fufyhjQfha tjlg ia‌jdëk rEmjdysks fiajfha l%Svd jd¾;dlre f,i fiajh l< w;=, r;akdhl uy;d h' we;eï wjYH lreKq iy .egÆ iys; ;eka ms<sn| úuik ,oafoa uúisks' tlS idlÉPd fjka fjka jYfhka oela‌ùfuka mdGl Tn ;=< we;súh yels jHdl+, ;;a;ajhka uÛ yeÍu i|yd w;smQcH n,xf.dv wdkkao ffuf;%h uykdysñhkaf.ka wm wik ,o ishÆ m%Yak iy Wkajykafia ÿka ms<s;=re ir,j mdGl Tnf.a myiqj i|yd fufia m%Yak iy ms<s;=re jYfhka leá fldg fldgia‌ jYfhka m<jk nj i,lkak'


ta kdä jdlHfha ;snqKq yeáhg wfma f.!;u nqÿka jykafia nqoaO;ajhg m;ajk fj,dfõ ta fndaêhg wê.Dys; foúhka úÈyg b|,d ;sfhkafka uuhs' ta wkqj uu udr mrdch ;Ka‌yd" r;S" rÛd hk whf.a l%shd l,dm oelmq flfkla‌' ta jf.au ta ld,fha ;snqKq yeu fohla‌u uu oel,d ;shkjd'

m%Yakh • mqyqÿka wm ;=< fkdfhl=;a m%Yak we;s fjkj ia‌jdóks' nqÿka jykafia" Wka jykafia mrdch lrkak udrhd lsh,d flfkla‌ wdj isoaêh nqÿka jykafiaf.a isf;a Wmka woyila‌' ;Ka‌yd" r;S" r.d hkq nqÿka jykafiaf.a isf;a we;sjqKq la‌f,aY iuQyhla‌ lsh,d iuyre lshkjd' iudfj,d fï lreKq meyeÈ,s lrkjo ia‌jdóks'

kdysñ • fïl b;du ir, m%Yakhla‌fka uy;a;fhda' nqÿka jykafia nqoaO;ajhg m;ajqKd lsh,d lshkafka ishÆ flf<ia‌ m%ySk lr,d ,nmq W;a;Í;r ;;a;ajhg' tfyu ;;a;ajhlg m;ajqKq wfhla‌f.a isf;a flf<ia‌ ljodj;a my< jkafka keye' nqÿyduqÿrefjda Wodk jdlHhlskau ta m%S;sh m%ldY lr,d ;shkjd' udrhd lshkafka ienEu flfkla‌' ;Ka‌yd" r;S" r.d lshkafka udrhdf.a ¥;sldjka'

ta kï j,ska ye¢kafjkafka nqÿka jykafiaf.a isf;a we;sjqK rd. is;sú,s lsh,d flfkla‌ lshkjd kï nqÿka jykafiag" nqoaO;ajhg lrk f,dl=u wf.!rjh" wmydih talhs' nqÿka jykafiafiaf.a wryx .=Kh fkdms<s.ekSula‌' udrhd lshkafka ienE flfkla‌' ta ;eke;a;d ÈjH mq;%fhla‌' wfma nK fmd;aj, ola‌jkafka udr ÈjH mq;%hd lsh,d'

m%Yakh • msxj;a ia‌jdóks fcda;sIHh ms<sno uyckhd ;=< úúO u;su;dka;r ;sfhkjd fïjd fndre' ms<s.kak nE lsh, lshkj' talg fya;=;a ;sfhkjd' tl tl fcda;sIfõ§ka tlu lreK .ek úúO u; m%ldY lrkjd' fï .ek Tnjykafia fudkjo lshkafka ia‌jdóka jykai@

kdysñ • uy;a;fhd" Th m%Yakh fndaê i;a;ajhka jykafia fuf,dj ìys jqKq fj,dfj;a ;snqKd' bkaÈhdj lshkafk fcda;sIH .ek uyd oekqï iïNdrhla‌ ;sfhk rgla‌' fndaê i;a;ajhka jykafiag kï fok ojfia uyd n,iïmkak n%dyauK mäjreka y;a fofkla‌ wdj' bka yh fofkla‌u u; folla‌ m%ldY l<d' fï ;eke;a;d .sysf.hs isáfhd;a wksjd¾hfhkau ila‌ú;s rc flkl= njg m;a fjkjd' .sys f.h w;yer, uyK jqfKd;a nqÿ fjkj lsh,' ta w;r ysáh nd,u n%dyauK mçjrhd jQ fldKa‌v[a[ n%dyauKhd ú;rhs lSfj fï ;eke;a;d wksjd¾hfhkau uyK fj,d nqÿ fjkj lsh,' b;ska j¾;udkfha úúO u;su;dka;r we;sjk tl mqÿuhla‌ fkdfjhsfka'

m%Yakh • ta ldrKh ;jÿrg;a meyeÈ,s lrk f,i uu kuia‌ldr mQ¾jlj b,a,d isákj ia‌jdñkS@

kdysñ • ta foa isÿjkafk fufyuhs' fcda;sIH lshk úIh uy .eUqre úIhhla‌' yßhg ima; uyd id.rh jf.a .eUqre wdOHd;añl úIhla‌'

fmr isá uyd n,mïmkak >Doaê,dNs >DIsjreka ;uhs fï Ydia‌;%h f,daflg ìys lf<a' tla‌ tla‌ fcda;sIHfõ§ka ;u ;uka fï Ydia‌;% .%yKh lr.;a m%udKhg ;uhs ksjerÈ m,dm, lshkak mq¿jka' yßhg lka yekaola‌ ;sfhk flkd uy ihqfrka ta yekafoa m%udKhg c,h .kakjd' f;a yekaola‌ ;sfhk flkd tu m%udKhg uqyqÿ j;=r .kakjd' fmd,a lgq yekaola‌ ;sfhk flkd ta m%udKhghs j;=r .kafka' Bg jvd f,dl= Ndck ;sfhk we;af;d ;ukaf.a Ndckfha m%udKhg j;=r .kakjd' ta wkqj ;u ;uka Ys,amh yeoErE m%udKhg ;uhs wkd.;h ms<snoj mqfrdal:kh lrkak mq¿jka fjkafka' ta we;af;da lshkafk fndre fkfuhs' ;uka Ys,amh .%yKh lrmq m%udKhghs úia‌;r lshkafka'

uqkakefya fcda;sIHh .ek Wkkaÿ fjkj kï fykaÈßla‌ fyÜ‌áf.dv uy;a;h ,sh, ;sfhk ,Ôú;h yd .%yfhda, lshk fmd; lshjkak' ta fmd; wdOqkslhkag" ffjoHjrekag" yduqÿrejrekag fydo w;a fmd;la‌' ir,j hï hï lreKq f;areï fíreï lr.kak mq¿jka

m%Yakh • meyeÈ,shs ia‌jdóks kdä jdlH ;=<ska Tnjykafiaf.a wkd.; isÿùï tfyu;a lsh,d ;snqK o ia‌jdóks'

kdysñ • lsh,d ;snqKd' ux tajd tÉpr ysf;a r|jd .;af;a keye' tl isoaêhla‌ ú;rla‌ u;lhs' kdä jdlHfha lsh,d ;snqKd ysre kefÛk rgl rc flfkla‌ fuf;la‌ lsisu flkl=g fkdÿka f.!rj kduhla‌ ug m%odkh lrkjd lsh,d'

m%Yakh • Tn jykafiag oeka fldÉpr ú;r f.!rj kdu ,eì,d ;shkjo ia‌jdóks@

kdysñ • ,xldfõ yqÛla‌ úYajúoHd,j,ska ug f.!rj iïudk ,eì,d ;shkjd' ug u;l keye' ux tajd tÉpr ysf;a ;shdf.k keye' iïudk ,efnkak ,efnkak wfma udkh jeä fjkjd' tajg we,s,d ysáfhd;a wfma Nj .uk §¾> fjkjd' fï iïudk tllgj;a ux ne¢,d keye' ug tl iïudkhla‌ ú;rla‌ u;lhs' ta nqreufhka ,enqKq w.a. uyd mKa‌ä; lshk iïudkh' tal;a ,enqfKa nqreufha ;snqKq O¾u ix>dhkdfjka mia‌fia' ta;a uu Th tl iïudkhlgj;a we,s,d" .e,s,d keye'

^l¾;D igyk - Wkajykafia yeu úgu w;aika lrkafka n,xf.dv wdkkao ffu;%h ia‌:ùr hkqfjka muKls'&

m%Yakh • Tn jykafiag wkd.;fha ,efnkak hk iïudk Tn jykafia Ndr.kakj o ia‌jdóks@

kdysñ • f.!rj" kïnqkdu" iïudk" Wmdê fï lsisjla‌ ux wfmala‌Id lrk foaj,a fkfjhs' ta we;a;ka ug ,ndÿkak foaj,a' ta foaj,a ux ms<s fkd.;af;d;a ta whg lk.dgqjla‌" l,lsÍula‌ we;s fjkjd' tajf.a ;;a;ajhlg ta wh m;afjkjg uu wlue;shs' tu ksid uu tu iïudk;a ms<s.kakjd'

m%Yakh • Tnjykafiaf.a ó<Û Njh .ek oek.ekSug wfma fn!oaO ck;dj uy;a leue;a;la‌ ola‌jkjd ia‌jdóks' Bg fmr ia‌jdóks Tnjykafia f.!;u nqÿka jykafia nqÿjk wjia‌:dfõ ta isoaê iuQyh ÿgq foú flfkla‌' wo Tnjykafia idudkH f,dalfha f.!rj wdorhg m;a nqoaO mq;%hdKka jykafia kula‌' uf.a m%Yakh Tn jykafiag lrk wf.!rjhla‌ fkdfõjdhs m%d¾:kd lrkjd' fndfyda fofkla‌ ys;kak mq¿jka nqÿka jykafia nqÿjk wjia‌:dj ÿgq" nqÿka jykafia O¾u foaYkd lrk wjia‌:d ÿgq Tnjykafia wehs ksjka iqjh w;am;a lr.;af;a ke;af;a lsh,d@

kdysñ • tal idOdrK m%Yakhla‌ uy;a;fhda' uu Nj .ufka ieß irkafka tla‌;rd m%d¾:kdjla‌ bgqlr .kak' fn!oaOhkag ;sfhkjd ;ukaf.a ksjka uÛ idla‌Id;a lr.kakd l%u ;=kla‌' nqÿ"mfia nqÿ" uy ry;a lsh,d' talg lshkafka ;=ka;rd fndaêfhka tla‌;rd fndaêhlska ksjka iemhg m;a fjkjd lsh,d' uf.a m%d¾:kdj fjkafka iïud iïnqoaO;ajhg m;afj,d ksjka wjfndaO lr .ekSuhs' tfyu m%d¾:kdjla‌ ;sfhk flkl=g ta ;;a;ajhg m;a fkdù ksjka wjfndaO lr .kafka keye' ug fï fj,dfõ ldrKhla‌ u;la‌ fjkjd' fï jf.au m%Yakhla‌ ux jrla‌ Ndjkd mqyqKq jk wjia‌:djl u;=jqKd' ux l÷fndv Ndjkd uOHia‌:dkfha Ndjkd mqyqKqjlg .shd' ta uydIs Ishdfvda kdhl yduqÿrefjda ,xldjg tjmq iqcd; yduqÿrejka hgf;ahs' Wkajykafiaf.ka uu nqreu Ndjkd l%u ms<sn| mqyqKqj;a ,nd.;a;d' tl Ndjkdjla‌ wjidkfha§ ug Ndjkdj iuDoaO fjkafku keye' Ndjkd lrk wjia‌:dj, we;sjk fjkia‌lï uu yeuúgu iqcd; yduqÿrejkag lsõjd' Wkajykafia wgqjd fm< fmd;a wdÈfhka ta ms<sn| úia‌;r lr,d fya;= myo,d fokjd' wjika wjia‌:dfõ§ uf.ka weyeõjd Tn jykafiag fï Ndjkd iuDoaO fkdfjkak fya;=jla‌ ;sfhkak ´kE''' Tnjykafiag fudlla‌ yß m%d¾:kdjla‌ ;sfhkjo lsh,d' uu lsõjd uu nqÿ nj m%d¾:kd lrkjd lsh,d' túg Wkajykafia lSjd tfyu kï fï Ndjkdj iuDoaO fjkafka keye Tnjykafia fuf;la‌ jevQ Ndjkdju lrf.k hkak lsh,d' ta fya;=j ksidu fjkak we;s nqÿka jykafia nqÿjk wjia‌:dj oel,d" nqÿ nK weys,d" ug ksjka wjfndaO fkdjqfKa lsh,hs uu ys;kafka'

m%Yakh • ia‌jdóks" fï Nj .ukska miq Tnjykafiaf.a bÈß Nj .uk ms<sn|j;a" fn!oaO ck;dj oek .ekSug uy;a wdYdfjka bkakjd' ta ms<sn|j;a ug meyeÈ,s lr .kak mq¿jka o mskaj;a ia‌jdóks@

kdysñ • fyd|hs uu lshkakï' mqyqÿka ñksia‌iq ;ukaf.a Nj .uk .ek ys;kafka ke;=j wks;a whf.a j;f.d; fydh fydhd Nj .uk kslrefKa kdia‌;s lr .kakjd' tal ta we;a;kag f;afrkafka keye' bka ta we;a;kag M,la‌ ke;s nj' uf.a bÈß Nj .uk isoaO fjkafka fufyuhs' ux wmj;a jqKdu flá ld,hlg n%yau f,dalhl Wmam;a;sh ,nkjd' Bg mia‌fia uu kej;;a Y%S ,xldfõ WmÈkjd' talg fya;=jla‌ ;sfhkjd' oekg wfma rfÜ ;sfhk wOHdmkh l%uh yev .eys,d ;sfhkafka ngysr ixl,amj,g wkqj' jia‌;=j" Okh tla‌ /ia‌ lr .kak udkisl ;;a;ajhla‌ ;uhs we;s fjkafka' mqrdKfha fï rgj, bkaÈhdfõ mjd fn!oaO ixl,am mokï lr.;a wOHdmk l%uhla‌ ;snqKd' ta wOHdmk l%uh ;=<ska wfma rfÜ fjfyr úydr" jeõ wuqKq" l=Uqre wdÈfhka iuDoaêu;a jqKq rgla‌j mej;shd'

wo ;sfhkafka ngysr ixl,amj,g .e;sjqKq wOHdmk l%uhla‌ ksid wd;aud¾:ldó" wfkla‌ iudch .ek fkdis;k msßila‌ ìysfj,d ;sfhkjd' fï ngysr wOHdmk l%uh ksid wfma orejkaf.a is;a i;ka fjkia‌ fj,d' wdorh" lreKdj" ohdj" ffu;%Sh .s,sys,d .sys,a,d' fï ;;a;ajh fjkia‌ lrkak mq¿jka fn!oaO wOHdmk l%uhlg muKhs' bkaÈhdfõ kd,kaod uyd úYajúoHd,fha mej;sfha fn!oaO wOHdmk l%uhhs' wfma b;sydih neÆj;a fn!oaO wOHdmk l%uh ;=<ska ;uhs fï rfÜ ixia‌lD;sh" wd.u" NdIdj /l=fKa' tu ksid uu kej;;a fï rfÜ Wmam;a;sh ,n,d" fï rfÜ wOHdmk weue;s fjkjd' uf.a ld¾hNdrh ksu lr,d" fï rfÜ kej;;a fn!oaO wOHdmk l%uh msysgqj,d" uu fï Njfhka iuq.kakjd' bkamiq ux È.gu n%yau f,dafla /£ bkakjd" uf.a m%d¾:kdj bIag fjk ld,h ola‌jdu'

ixia‌ldrlf.a igyk

w.ia‌;sh¾ fl!Isl kdä jdlH ;=<ska m%ldY l< mßÈu ^ysre kefÛk rdcHhlska& nqreu rc;=ud úiska fuf;la‌ lsisÿ whl=g m%odkh fkdl< f.!rj iïudk Wmdêhla‌ Wkajykafiag msßkeñks' th wNsOc uyd rÜ‌G .=re hk iïudk Wmdêhhs' fuu Wmdêh ,nd .ekSu i|yd nqreuhg jäk f,ig Wkajykafiag ;=kajrla‌u furg nqreu ;dkdm;s;=ud wdrdOkd lr we;s w;r" wjidk wjia‌:dfõ Wkajykafia tlS wdrdOkdj ms<sf.k nqreuhg jeäfha trg rcqf.a iy ck;djf.a is;a ßoùu iqÿiq fkdjk ksid nj kd ysñfhda mejiQy'

w;s mQcH wNsOc uyd rÜ‌G.=re w.a. uyd mKa‌ä; n,xf.dv wdkkao ffuf;%h uy kdysñhkf.a m%ldYkh we;=<;a ùäfhda leiÜ‌ máhla‌ ^wo fuka tl, CD fyda DVD ;eá ;snqfKa keye& u;= mrmqf¾ oek.ekSu i|yd iy m¾fhaIK lrk whf.a hym; i,ld cd;sl fl!;=ld.drhg o cd;sl f,aLkd.dr fomd¾;fïka;=jg o Ndr§ug m%Nd;a udkjisxy uy;d iuÛ lghq;= lrñka isá w;r uy kdysñhkaf.a wmj;aùu o udkjisxy uy;d Èjx.;ùu o isÿúh' uy kdysñhka wmj;a jQ wjia‌:dfõ lsishï rEmjdyskS kd<sldjl ksfõÈldjl úiska fuu úia‌;r we;=<;a leiÜ‌ mg folla‌ f.k f.dia‌ we;s w;r tajd wdmiq ,enqfKa ke;' ;j;a leiÜ‌ mg oy wgla‌u mqia‌ w,a,d Ndú;hg .; fkdyels ;;a;ajhl meje;sKs' fï leiÜ‌ mg msßisÿ lr .ekSfï l%ufõohla‌ ;sfí kï kdysñhka ms<sn| ;j;a jákd úia‌;r Tng oek .ekSug yelsjk nj lreKdfjka igyka lrñ'

ima; >DIs kdä jdlH - iS' uyd,sx.ï uy;d

1940 isg furg m%NQ mka;sh fjkqfjka kdä jdlHh weiqfrka wkd.;h mqfrdal:kh l< iS' uyd,sx.ï uy;d fj; ud fhduq lf<a w.ia‌;s fl!Isl kdä jdlH m%ldYl wdpd¾h chixl¾ uy;d úisks' uyd,sx.ï uy;d i;= jQfha ima; >DIs kdä jdlHhhs' ta uy;d 1940 isgu furg m%NQ ck;djg kdä jdlH weiqfrka wkd.;h mqfrdal:kh l< o kdä jdlH ms<snoj §¾> jYfhka yd iúia‌;rd;aulj úia‌;r oek.ekSug yels jQfha wNsOc uyd rÜ‌G.=re w.a. uyd mKa‌ä; w;s mQcH n,xf.dv wdkkao ffuf;%h uyd kdysñhka úiska úáka úg mqj;am;a yd i.rdj,g ,shk ,o ,sms f,aLk wdY%fhks'

uyd,sx.ï uy;d ug yuq jQfha ta uy;dg jhi wjqreÿ wiQj imqrk iufha§h' tjlg ta uy;d mÈxÑj isáfha fld<U fldgqfõ .Eia‌my ykaÈfha msysá uy,a ksjdihlh' ;u ÈhKsh yd nEKkqjka iu. uy,a ksjdihl Èú f.jQ uyd,sx.ï uy;d ;uka fj; tk whg kdä jdlH lshjd fmd;l úia‌;r ,shd§u isÿ lrk ,§'

^ta uy;d úiska m%ldYhg m;a lrk ,oafoa ima; >DIs kdä jdlH l%uhhs' tkï >DIsjreka y;a fofkla‌ úiska ix.Dys; lrk ,o kdä jdlH l%uhls'&

Tyq lsis;a fkdwid meñKs ;eke;a;df.a ol=Kq w; n,d lreKq y;rla‌ lshhs' ta ish,a, i;H kï muKla‌ kdä jdlH lshùu wdrïN lrhs' wjia‌:d .Kkdjl§u ta uy;d kdä jdlH lshjk wjia‌:djg iyNd.s ùug ug wjia‌:dj ysñ úh' ta iEu wjia‌:djl§u Tyq w; n,d m%ldY l< úia‌;r ishhg iShhla‌u i;H úh' ^fï ms<sno úia‌;r bÈßfha§ fjku .%ka:hlska t<s oela‌fõ'& ks;r ks;r uyd,sx.ï uy;d yuqùu ksid wm w;r iqyo;dj j¾Okh úh' tfyhska ta uy;df.a fm!oa.,sl Ôú;h ms<snoj úuiSug ug yels úh' Èkla‌ uu ta uy;df.ka kdä jdlH lshEùug bf.k .;af;a flfiaoehs úuiSñ' Tyq ;udg kdä jdlH .%ka: ,enqKq wkaou yd ta ms<sno úia‌;r fufia mejiSh'

,wfma wïu uereKg mia‌fi wfma ;d;a; ;j;a .eyekq flfkla‌ ^l=vïud flfkla‌& leojdf.k wdjd' ta fjkfldg uf.a jhi wjqreÿ tfld<yhs' ;d;a; ke;s fj,djg l=vïu ug yßhg ysßyer l<d' ;d;a; f.or wdúg fkdfhl=;a fndre lsh, ;d;a; ,jd ug ovqjï ÿkak' ojila‌ ;d;a;f.kqhs" l=vïuf.kqhs ysßyer úÈkak neßu ;ek uu f.oßka msg jqKd' f.oßka mek, .shd' ux fydhdf.k ljqre yß ths lsh, ux b;d fõ.fhka .shd' yjia‌ fjkfldg uu ye;ela‌u oyhla‌ myf<djla‌ ú;r wE;g .shd' ug yß uykaishs' ux oela‌l Ysj fldaú,la‌' ux fldaú,g .syska ms<su msgqmig fj,d ysáh' ux okafku ke;=j kskao .sys,a,' weye wer, n,k fldg fldaú, jy,' ux fydogu nh jqKd' lrkak fohla‌ ke;sj nv.skafku fldaú,g fj,d ux Ysj ia‌f;da;% lshñka Yssj foúhkag lkak,õ l<d' ta ia‌f;da;% wms ks;ru Ysj foúhkag lshk tajhs'

WoEik y;rg ú;r fldaúf,a WoEik mQcdj lsÍug mQcl;=ud weú,a, fodr weßhd' t;=ud ud Èyd n,df.k bo, mQcdj bjr fjklka bkak lSj' Tyq ug nekafkaj;a ier mreI lf<aj;a keye'

mQcdfjka miq ud Tyqf.a ldurhg leojd f.k .shd' Wfoag lkak §, w,audßhla‌ wer, froaol T;mq md¾i,hla‌ ug ÿkak' ux weyqj fï fudkjo lsh,' mQcl;=ud lSjd óg wjqreoaolg follg bia‌fi,a, tl mQcl;=fula‌ weú,a, fldaú,g mQcdjla‌ ;sh, ug fï fmdÈh §, lSj lsishï ojil fldaú, wßkfldg <ufhla‌ fldaú, ;=< bo, yuqfjhs' ta orejg fï fmdÈh fokak lsh,' ux miq.sh wjqreÿ fol ;=fkau fldaú, wßk fldg orefjla‌ yuqfjhs lsh, n,dfmdfrd;a;=fjka ;uhs ysáfha' wo ;uhs fï <uhd oela‌fla' ux oeka ksoyia‌' fï fmdÈh Th orejg whs;s jia‌;=jla‌' bkamiq uu fmdÈh È. wer, neÆj' tafl ;snqfK merKs ;,afld< fmd;a f.dvla‌' ux mQcl;=udg lSj ug fïj jevla‌ keye" ug fïj tmd" uu fï ;,am;a lshjkak okafk kE lsh,'

t;fldg mQcl;=ud lSj fï orej fï fmd;a wrf.k hkak' ;ukag fï ;,am;a lshjkak okak .=rejrfhla‌ yuqfjhs' tfyu lsh, ta mQcl;=ud ug mvqre;a ÿkak' Bg mia‌fi uu fldaúf,ka msgfj,d .shd' fndfyda úg uu rd;%sh .; lf<a wïn,ïj,'

ojila‌ ux ysáh wïn,ug mQcl;=fula‌ wdj' t;=ud uf.ka weyqj fmdÈfha ;sfhkafk fudkjo lsh,' ux fmdÈh È. wer, fmkakqj'thd lSj ug fï ;,am;a lshjk yeá bf.k .kak ´k kï ta mQcl;=ud tla‌l tkak lSj' ux t;=ud tla‌l, .shd' mQcl;=ud ;,am;a lshjk yeá lsh, ÿkak' ug i;s ;=k y;rlska ;,am;a lshjk yeá mqreÿ jqKd' ug yß mqÿuhs tÉpr bla‌ukg ;,am;aj, ;snqKq foa bf.k.kakg mq¿jka jqKq tl .ek' ux ta .ek mQcl;=udf.ka weyqj' ux fuÉpr bla‌ukg fï Ydia‌;%h bf.k.;af; fldfyduo lsh,' mQcl;=ud lSj b;du <.u Njhl§ ud fcda;s¾fõÈfhla‌ jYfhka lghq;= l< ksid tu úia‌;r ;ju uf.a há ysf;a ;sfhkj lsh,' ta ksid tu Ydia‌;% bla‌uKska m%.=K jqKd lsh,' i;s lSmhlg miq mQcl;=ud lSjd oeka fï Ydia‌;%fhka m%fhdack .kak msg;a jkak lsh,' t;=ud ug mvqre;a ÿkak' ux .=re;=udg jeo, wdYs¾jdo ,ndf.k msg;a jqKd' tod bo, ux fï kdä jdlH lshjkj'

uyd,sx.ï uy;d i;=j ;snqfKa ima; >DIs kï kdä jdlH l%uhhs' tkï >DIsjreka y;a fokl= úiska tl;= ù lshjk ,o kdä jdlH l%uhhs' l,a.; fjkfldg fuu kdä jdlHfha b;sß fldgia‌ o ,ndf.k fï ola‌jd kdä jdlH lshjk nj;a ta uy;d lSjd' w.ia‌;sl fl!Isl kdä jdlH l%uh fuka fuu kdä jdlH l%uh fldgia‌ jYfhka fjkalr ke;' Wmka Èkfha isg urKh ola‌jd o urKfhka miq B<. Wm; ,nk ia‌:dkh ola‌jdu wLKa‌v úia‌;rhla‌ tlS kdä jdlHfhka lshhs'

nÿ,af,a ffu;%S r;akdhl
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID