BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

header-ad -->

විජේවීරගේ සිරුරෙන් උණු උණු ලේ ගලන හැටි මම දැක්‌කා

úf–ùrf.a isrefrka WKq WKq f,a .,k yeá uu oela‌ld

frdayK ifydaorhd my<g .kska lsh,d úOdkhla‌ weyqkd' ljqre;a my< ;Ü‌gqjg wdjd' frdkS .=Kisxy frdayK ifydaorhdf.a ol=Kq w; f.k mÍla‌Id lr neÆjd''''

 wehs''' wf;a ur”h i,l=Kq ;shkjd lsh,d o n,kak''' úf–ùr ifydaorhd tfyu wykfldg frdkS .=Kisxyg ,eþc ys;=kd''' 

 kE'''' uu fï neÆfõ Thd wdhqO mqyqKqj tfyu wrf.k ;sfhkjo lsh,hs''


ug tfyu wjYH jqfKa keye ''' uu yeuodu ysáfha ck;dj w;f¾''' úf–ùr ifydaorhd lsõjd' ta w;f¾ frÈ lene,a,la‌ f.kaajd.;a frdkS .=Kisxy bka kdhl ifydaorhdf.a weia‌fol ne| oukq ,enqjd' Thf.d,af,da udj fï fldfyao f.kshkak yokafka'''' lsh,d kdhl ifydaorhd wyoaÈ lsis flfkla‌ Bg W;a;r ÿkafka keye' ta;a tla‌lu yuqod fin¿ msreKq mecfrda r: folla‌ fõ.fhka b.s,a,s,d fldfyao hkak .shd' Bg úkdä fol ;=klg mia‌fia frdayK ifydaorhd j;a r:hlg kxjkak f.ksÉpd' uu ta fj,dfõ neÆfõ l¾k,a oikdhl fldfyo lsh,hs' thd t;k ysáfha keye' jdyk ish,a,u msgj hoa§;a thd fjku ldurhlg fj,d l,amkd lrñka bkakjd uu oela‌ld''''

wms fudlo oeka lrkafka lsh,d wykak uu ta <Ûg hkak yokfldgu fldfyafoda b|, fckr,a isis,a ffjoHr;a; t;kg wdjd'''' ta;a l¾k,a ;ju ksyඬhs'''

 uu f;dg rdcldßh;a mejrejd''' jydu m,hka' rdcldßh lrmka''' lsh, fckr,a wä fmdf<dfõ ymam,d ;¾ckh l<d' bx.%Sisfhka isxy,fhka NdId foflkau fckr,a l¾k,ag nkskak mgka .;a;d''' uu f;daj n,af,la‌ jf.a fu;k fjä ;sh,d ur,d odkjd lsh,d fckr,a l¾k,ag neK jeÿkd'''

n,kfldg wfma l¾k,ag ;uhs bka mia‌fi isoaOfjk isÿùï Tla‌fldu wëla‌IKh lrkak lsh,d fckr,a Ndr §, ;sfhkafk'''

 ta isoaO jqKq isÿùï ál ug wog;a ueú,d fmakjd' l¾k,a udj;a l;d lrf.k .syska ld¾ tlg ke.a.d' lsre<mk mdrg wrka l,¾ ,hsÜ‌ tl .djÈ h<s;a ld¾ tl k;r l<d'''

 ,wms fldydgo hkafka lsh,d ug wy.kak neß jqKd''' Thd .sys,a,d n%sf.aäh¾ chiqkaorf.ka wykak taf.d,a, fldydgo f.ksÉfp lsh,d''' ,

 l¾k,ag oekqKq mSvdj fudk ;rï o lsh,d lshkjd kï hkak ´k ;ek fudlla‌o lsh,d j;a wyf.k kE''' uu jdykfhka neye,d n%sf.aäh¾ chiqkaor bkak ;ekg ÿjf.k .shd' t;fldgu fckr,a isis,a ffjoHr;ak my<g weú,a, thdf.a jdykhg f.dvfj,d hkak yokjd' ,óg mia‌fia wmsg lsis lrorhla‌ ke;=j ksod .kak mq¿jka fõú fkao chiqkaor'''' , lshñka Tyq jdykhg ke.a.d'' fokakdu uy yhsfhka yskd jqKd''' 

 jdykh t<shg .;af;d;a ksielju l¾k,a oikdhl mdf¾ bkakjd olskjd''' tfyu jqKd kï ;j;a f,dl= mg,eú,a,la‌''' uu wdmyq ÿjf.k .sys,a,d l¾k,ag lsõjd jdykh me;a;lg .uq'' oeka fckr,a t<shg tkjd lsh,d''' wms w;=re mdrlg jdykh od,d k;r lr .;a;d''' jdyk fm< mdia‌ jqKdg mia‌fia uu wdmyq ÿjf.k .sys,a,d n%sf.aäh¾ chiqkaorf.ka hkak ´k ;ek fudloao lsh,d wy .;a;d''' 

 tl lKa‌vdhula‌ úf–ùr ifydaorhd j wrf.k .sys,a,d ;snqfKa f.da,a*a msáhg''' t;ek§ thdf.a Ôú;h ms<sn| wjidk lghq;= lr,d bjr fj,d fnd/,a, lk;af;a wdodykd.drhg f.akakhs ie,eia‌u' wms t;kg .shdu we;s lsh,hs l¾k,a lsõfõ'


 fldfydu yß wms t;ekg hkfldg ie,iqfï uq,a fldgi l%shd;aul fj,d bjrhs' f.da,a*a .%jqkaâ tlg f.ksyska uia‌ jeoe,a,la‌ njg m;a lrmq úf–ùr ifydaorhdf.a foayh wdmyq f.kú;a wdodykd.drh bia‌iry ìu kslïu kslka w;wer, od,d ;snqKd' uf.a ys; lSß .eys,d .shd' uu w;a foflkau leurdj ;olr w,a,d .;a;d''' fï fjk lsisu fohla‌ PdhdrEm.; lrkak tmd lsh, ug §mq WmfoaYh u;la‌ jqKd''' úf–ùr ifydaorhdf.a isrefrka WKq WKq f,a ìu Èf.a .,df.k hk yeá uu oela‌ld''' 

 fïc¾ f;darfoksh;a frdkS .=Kisxy;a ;ukaf.a wdêm;H m;=rejñka ish,a, fufyhjk wdldrh uu oela‌ld''' wdodykd.drh Ndrj isák ks,Odßhdg tf;kag tkakg mKsúvhla‌ hjd ;snqKd'

 wdodykd.drh Ndrj ysgmq ks,Odßhd fï o¾Ykfhka uy;a úu;shg m;a jqKd' 

 ~~fï jf.a foaj,a i¾,d leu;s ;eklg wrka .sys,a,d lr.kak' lreKdlr,d fu;k kï fïjd lrkak tkak tmd' ug talg bv fokak nE'''',

 fïc¾ f;darfoksh msia‌f;da,h weo,d wrf.k ta ks,Odßhdf.a k<,g ;sínd'''' n,af,la‌ jf.a uefrkafk ke;=j lg jyf.k h;=r §mka lsh, Tyq ks,Odßhdg ;¾ckh l<d''' urK Nhska ;e;s .;a; ks,Odßhd wjidkfha f;darfokshf.a wd{djg tlÛ jqKd'

 fï isoaêfhka lïmdjg m;a jqKq wr ks,Odßhd bkamiqj /lshdfjka bj;a ù meúÈ Èúhg we;=¿ jqK nj miqlf,l ug oek.kak ,enqKd'

 bkamia‌fi fin¿ lSmfokl=g lsõjd kdhl ifydaorhj Wia‌i,d fmdafrdKqj we;=<g úis lrkak lsh,d' fin¿ka y;r fofkla‌ ú;r úf–ùr ifydaorhdj w,a,,d moao,d wr mqxÑ láka we;=<g ùis lrkak W;aidy l<d' foayh yria‌ w;g fndhsf,are lfÜ jeÈ,d h<s ìug weof.k jegqKd' ta fj,dfõ úf–ùr ifydaorhd fl¢ß.Ejd''' ta jk úg;a ;ju m%dKh ksreoaO ù ke;s nj wms ldg;a yeÛS .shd' 

 fudk ;rï ;sßika jevla‌ o mKmsáka ukqia‌ihl= mqÉp,d ouk tl'''' ta;a Tjqka lsisÿ .dKla‌ ke;sj ta jefâ ksu l<d'

 l¾k,a oikdhl uf.a f,dla‌ld yeÛSulska f;drj ta foi n,d ysáhd ñi lgj;a weßfha kE''' Tyq oeä l,lsÍul isáhd' wks;a msßi l%shdlf<a ;sßikakq jf.a' ;sßikakq mrdohs' uq;d,smaf.a jOld.drfh ysgmq lÜ‌áh fndfydu l%shdYS,Sj j.lSï lrk wdldrh wmg olskak ,enqKd' fldfydu jqK;a t;k ysgmq jeä fofkla‌ ;uka ta j| §, mKmsáka mq¿ia‌id oeuqfõ ljqo lshd j;a oek ysákakg ke;=j we;s'

 l¾k,a oikdhl iuÛ uu ksyඬju h<s;a kdrdfyakamsg uq,ia‌:dkhg meñKshd' Tyq jpkhla‌j;a l;d lf<a kE' f,dl= wd;au l,lsÍul bkak nj muKla‌ fmakak ;snqKd'

 m%Yakh )frdayK úf–ùrf.a wjika cjksldj wjika jQ nj rg oek.kak úg foaYmd,k ;;a;ajh fudk jf.ao'''

 ms<s;=r ) we;a;gu fkdjeïn¾ 12 jeksod Wfoa jrefõ w;awvx.=jg .;a; úf–ùr ifydaorhdf.a l;dj 13 jeks odg t<sh jefgk fldg w¿ ¥ú,s njg m;a fj,d ryila‌ njg m;ajk ,l=Kq ;snqKd' ta fjkqfjka b;d bla‌ukska fjk;a m%nkaO l:djla‌ kdgHdkqidrfhka rÛola‌jkakg Wfokau foaYmd,k n,dêldßh yd wdrla‌Il m%OdkSka ie,iqï ilia‌ lr ;snqKd'

 tod oyj,a wdrla‌Il rdcH wud;H rxcka úfþr;ak w;s úfYaI mqj;am;a idlÉPdjla‌ le|jQjd' foia‌ úfoia‌ ckudOH /ila‌ Bg iyNd.s jqKd' rkacka weu;s;=ud kdgHfha msgm; lshjkak mgka .;a;d''''

 ~~ck;d úuqla‌;s fmruqfKa yd foaYfma%ó ck;d jHdmdrfha kdhl frdayK úf–ùr Bfha Wfoa jrefõ hqo yuqodj úiska W,mfka m%foaYfha§ w;awvx.=jg .;a;d' .=jka u.ska fld<Ug f.k;a lrk ,o idlÉPdjls § ishÆ igka w;yer m%cd;ka;%jd§ udj;lg msúfikakg Tyq tlÛ jqKd' Bg mia‌fia Tyq rEmjdysks udOH wu;d úfYaI m%ldYhl=;a l<d' 

 fï w;r úf–ùr b;d jeo.;a ryis.; ,smsf.dkq /ila‌ yuqodj fj; ndr fokakg yuqod Lkav lKa‌vdhula‌ iu. fld<U msysá ;u uQ,ia‌:dkh fj; msg;aj .shd' yuqodj úiska lrk ,o jeg,Sulska miqj uQ,ia‌:dkh we;=<g .sh úf–ùr tys ;snQ hï lsis ryiH ,smsf.dKq yuqodj fj; ,nd fokakg tÉ' î' fyar;a kue;s mqoa.,hl=g ndr ÿkakd' ,smsf.dkqj fidhd fok uqjdfjka iÛjd ;snQ wúhla‌ fydhd.;a tÉ' î' fyar;a bka úf–ùr fj; fjä jreidjla‌ t,a, l<d' tu m%ydrhg m%;sm%ydr oela‌jQ yuqod fjä myßka tÉ' î' fyar;a ñh.shd' Tyqf.a fjä m%ydrfhka nrm;< ;=jd, ,enQ úf–ùr;a ta iu.u wjika .uka .shd' wdrla‌Il fya;+ka u; fï fofokdf.au isrere wdrla‌Il yuqodjka úiska wdodykh l<d', 

 rkacka úfþr;ak we;=¿ msßia‌ fudk ;rï iQla‌Iu f,iu m%nkaO l:dj ks¾udKh lr ;snqK;a ckudOHfõ§ka fndfyda fofkla‌ ta l;dj úYajdi lf<a kE''' iuyre ryis.; tu uQ,ia‌:dkh fld<U fldfya ù oehs m%Yak lrkakg mgka .;a;d'

 fï wjia‌:dfõ§ rkacka úchr;ak ue;s;=ud n,j;a wmyiq;djhlg m;ajqKd' ta ú;rla‌ fkfjhs rfÜ jerÈ u; me;sß,d .shd' tjlg ysgmq ckdêm;sjrhd fuu >d;kfha j.lSu fjk;a whg ,efnk f,i fõÈldfõ m%ldY ksl=;a l<d' ;uka oek isáhd kï flfiaj;a 

 úf–ùrg fuu brKu w;a jkakg bv fokafka ke;ehs Tyq ;ek ;ek lsõjd' ta m%ldYhlskau wmyiq;djhg m;a jqfKa wdrla‌Il rdcH wud;H rxcka úfþr;akhs' wka;sfï uu bÈßm;a fj,d isoaO fjÉp foa .ek i;Hh fy<sorõ lrk ;=reu 

 úf–ùrf.a urKh ms<sn| me;sß,d .sys,a,d ;snqfKa m%nkaO l;d'

 m%Yakh ) wjidkfha Tng fudkjo jqfKa''@

 ms<s;=r ) ug;a jeä l,la‌ fy<sorõ fkdù bkak neßjqKd' yuqodfõ ryia‌ f;dr;=re" PdhdrEm" msgia‌;r md¾Yjj,g hkafk fldfyduo lsh, fydhmq nqoaê wxYj,g ux .ek bj jegqKd' 1990 ud¾;= 13 jeksod l¾k,a oikdhl;a fkdokajd fïc¾ f;darfoksh úfYaI wjirhla‌ msg udj w;awvx.=jg .;a;d' udj r|jd ;enqfõ ~~hgdfrda le*fÜßhdfõ, uq;d,s*a ,f.a jOld.drfha' ug t;k ojia‌ 19 la‌ ;shdf.k oi jO ÿkakd' udj;a urkakhs ysáfha' kuq;a rkacka úfþr;akg md¾,sfïka;=fõ§ isÿ jqKq tla‌;rd lg jer§ula‌ ksid ug Ôj;afjkak jdikdj ,enqKd'

 úreoaO mla‌Ifhka lrk ,o m%Yak lsÍulg W;a;r foñka rkacka úfþr;ak lsõjd wms fþúmS ielldrhkaj urkafk kE'''' fldákau lshkj kï udj urjkak yuqodjg nkaojmq ñksy;a oeka wmsg wyq jqKd' ñksyd mjd oeka ksremo%s;j bkakjd lsh,d' ta ;uhs uu''' 

 tal È. l;djla‌''' fldfyduyß ta m%ldYh m%isoaO jqK ksid udj urkak ;sfnk bvlv wysñ jqKd' 

 wka;sfï wjqreÿ 7 l=;a udi 9 la‌ uu ysr f.j,aj, ÿla‌ ú|,d 1997 iema;eïn¾ 27 jeksod ksoyia‌ jqKd' bka mia‌fia fl,skau mla‌I foaYmd,khg wj;S¾K fj,d 1999 § W;=re ueo m<d;a iNdjg fmdf<dkakrej Èia‌;%sla‌lh ksfhdackh lrñka m<d;a iNd uka;%Sjrfhla‌ f,i m;ajqKd' jir 8 la‌ m<d;a iNdfõ uka;%S Oqr orñka lghq;= l<d' wjidkfha ck;d úuqla‌;s fmruqfKa ienE foaYfma%óka isák lKa‌vdhu jk fmrgq.dó iudcjd§ fmruqfKa idudðlfhla‌ f,i fï rfÜ foaYmd,kh lrkak uu uf.a Ôú;h lem l<d' wo jk úg uu fmrgq.dó iudcjd§ fmruqfKa uOHu ldrl iNdfõ idudðlfhla‌'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID