BREAKING NEWS
latest

728x90

header-gossip ad

468x60

header-ad -->

අමරණීය ජෝති ගැන නොදත් කතාවක් ‍| Gossip story about Jothi

wurKSh fcda;s .ek fkdo;a l;djla

l,d Ys,amSka lSm fokl=u wjdikdjka; f,iska ure ;=re<g .ksñka l,d f,dalfha b;du w÷re ld, mßÉfþohla miq.shod f.ù .shd' isâks wdá.,f.ka mgkaf.k ,Sskia Èidkdhl" y¾nÜ weï'fikúr;ak" m¾,a jdiqfoaú" ruKs n¾f;da,ñhqia iy tÉ'wd¾' fcda;smd, olajd fkdlvjd tl È.gu isÿflreKq fï wjuÛq,a lsysmfhka weoysh fkdyels" bis,sh fkdyels isoaëka folla jQfha ruKsf.a iy fcda;sf.a urK folhs' fï urK folska uq¿ rgu fldhs ;rï lïmkhg" ixfõ.hg" m;ajQfha oehs hkak rfÜ i;r foiska fld<U lk;af;a y;r udhsï f;rmjd hkakg .e¨ wiSñ; uyck .x.dfjka meyeÈ,shs'

ck ..la
fcda;smd,g wjika f.!rjh olajkq msKsi ie;mqï .Kka È.g fm<.eiqKq fmda,sïj, wõjg fõf<ñka yd bysreKq ó ueis fmdÈhla f,iska /ia lk fikÛ w;f¾ wfkal úo jO ysxid bjid ord .ksñka lk;a;g tla frdla jQ risl le, fcda;smd, ms<sn|j furg ck;dj w;r meje;s kshu wdl,amh ms<sìUq l<d' .dhk Ys,amshl=g wjika f.!rjh oelaùug tn÷ ckldhla tla /ia jqKq m%:u iy wjika wjia:dj thu jkjdg lsisÿ ielhla kE' fya;=j fcda;smd, n÷ wiSñ; ckm%sh;ajhla ÈkQ .dhlhl= ñka by; isáfhaj;a u;=jg we;sjkakg;a neß ksidh' fcda;smd, foi jmr weiska ne¨ fndfyda fofkl=f.a weia wrjkakg iu;a jQfha miq.shod rfÜ i;r foiska lk;a;g .,d wd fï uyck .x.djhs' fcda;smd, fjkqfjka fun÷ msßila isák nj" fun÷ n,fõ.hla f.dvkeÛS ;snqKq nj tod mila lr .;a fndfyda fokl= fcda;sg ;uka w;ska isÿ jQ flfkys,slï" widOdrK wlghq;=lï ms<sn|j yoj;ska je,mqKdg ielhla kE'


ks;r.fhka

fcda;s Èkd isá fï wiSñ; ckm%sh;ajfha yd Tyq fjkqfjka f.dvke.S ;snqKq wÈis n,fõ.fha ryi kï fcda;s idudkH ck;dj fjkqfjka .S; .ehQ .dhlhl= yd Tjqkaf.a f<ka.;= ñ;=rl= ùuhs' fcda;smd, lsisjl=f.a .=re yrelï ke;sj uÛ fmkaùulska f;drj wfkalúO ÿla lïlfgdÆ ueo iafjda;aidyfhka keÛS isg uq¿ rgu mskjQ .S; fldals,hd njg m;ajQfha ks;r.fhka" n,fõ." l,a,s" .=rel=,j,ska f;drj ksiÛ l=i,;dj ksidu Tyq ;ukag ysñ ksh; ia:djrh Èkd .;af;a yelshdj iuÛ w;aje,a ne|.;a wd;au ffO¾hho ksid'

fcda;s jeä jYfhkau .dhkd l< yskaÈ" fou<" bx.%Sis wkqlrK .S; Tyqf.a .dhk l=i,;dj hgm;a fldg wfma we;euqkag ßis mßÈ Tyq flfrys l¿ me,a,ula u;= lrjkakg iu;a jQ nj ryila fkdfjhs'

rislhkaf.a uJfod< imqrd,kq msKsi ;ukag wjdisodhl jQ ÿIalr;djka mjd ch .ksñka kula Èkd.;a fcda;smd, rgmqrd meje;s ix.S; ikao¾Ykj,g ke;sju neß .dhlhd jQjd' tl, w;sYhska ckm%sh;ajhg m;ajQ ~iaj¾K fk;a~" ~iaj¾K yxis~ ~id.ßld~ hk ikao¾Ykj,§;a ~fcda;s rd;%sh~ tal mqoa., m%ix.fha§;a fcda;sg fõÈldfjka niskakg fkd§ .S; b,a,d fmdrlE risl msßi fcda;smd, iu. ne£ isáfha .yg fmd;a; f,iska'

fijKe,a,

Ñ;%mg .S; .dhkfha§ fcda;s wNsNjd hkakg iu;a .dhlhl= isáfhao kE' ta ;rug Tyq Ñ;%mg la‍fIa;%fha taldêldrhla f.dv kxjdf.k isáhd' fuhg jvd;au fya;= jQfha m%Odk k¿jka ish,a,kagu iß,k f,iska fufyhúh yels WÑ; lgyඬla Tyq i;= ùuhs' wdodhï w;ska w;sYh id¾:l jQ isxy, Ñ;%mg iy ckm%sh;ajh w;ska by<u ysKsfm;a;g m;a k¿jka miqmi oejeka; fijKe,a,la f,iska isáfha fcda;smd, nj mejeiSu ys;=jlaldr ;lafiarejla fkdfõ'

leiÜ jHdmdrfha meñ”u;a iu. fcda;s leiÜ f,dalfha§ ùrfhla jqfKa ks;e;ska' we;eï udij,§ leiÜ mg y; wglgu tlÈ.g .S; .dhkd lrkakg fcda;sg isÿjQjd' leiÜ mghl .S; .dhkh i|yd we;eï .dhlhkag Èk ;=k y;rla .; fjoa§ fcda;s fndfyda úg .S; 12la meh folla we;=<; tl yqiaug .dhkd l< úiaañ; wjia:d tughs' leiÜ fjf<|fmdf<a Tyqf.a leiÜ wf,ú jQfha WKq lejqï mßoafoka'
ix.S; ikao¾Ykj,§;a" Ñ;%mg .dhkfha§;a leiÜ udOHfha§;a" .=jka úÿ,s jev igykaj,§;a Tyq fjkqjka rg mqrd úisÍ ;snqKq risl;ajh m%:u j;djg tlg tlajQ wjia:dj miq.shod lk;a; jeks ;ekl§ wka;su jrg olskakg ,eîu uq¿ risl mrmqf¾u wjdikdjla'

wj;lafiarej

;ukag ysñ ;ek ms<sn|j iudcfha meje;s úksYaph .ek lsishï wkaoul w;rux jQ meyeÈ,s iajNdjhla fcda;s ;=< jQjd' fun÷ wdl,amhla fcda;s flfrys we;sjkakg fya;= idOl jQ lreKq lSmhlau ;sfnkjd' tla;rd ld, iSudjla ;=< fï je/È u;fhys uq,au îch ms<sis| .;af;a .=jka úÿ,sh ;=<hs' fcda;smd,f.a .dhk yelshdj ms<sn| fkdj Tyqf.a .S moud,d iy we;eïúg Tyqf.a fm!oa.,sl Ôú;h mjd mdol lr .ksñka wj;lafiarejlg nei.;a tjlg .=jka úÿ,sfha n,OdÍyq fcda;smd,f.a .S; lmamdÿ lf<a ms<sflõ lf<a jylÿre f,iska' l,lg by; fun÷u brKulg uqyqK mE iqks,a Ydka; uq¿ rgu mskjQ .dhlhl= f,iska kula Èkdf.k isá mrK nhsisl,a" fmÜr,a ,dïmq iy .=jka úÿ,s hka;% wÆ;ajeähd lrkakl= f,iska mSvdldÍ wiykldÍ ;;a;ajhlg weo jeàfï mdmhgo yjq,a jQfha .=jka úÿ,shhs' kjish mkia .Kkaj,§ .=jkaúÿ,s Ys,amSkaf.a lgyඬ mÍlaId lrkq i|yd bkaÈhdfõ r;ka cxl¾f.a m%Odk;ajfhka meje;s mÍlaIKhlg fmkS fkdisàfï ~jrog~ .=jkaúÿ,sh iqks,a Ydka;f.ka m<s.;af;a Tyqf.a .S; ;ykï lr .=jkaúÿ,s Ys,amsfhla yeáhg Tyq Èkd isá ku iuQ, >d;kh lr ouñkah' tod .=jkaúÿ,sh l< widOdrK flfkys,slï bjid .; fkdyelsjQ iqks,a .=jkaúÿ,sh wu;l lr oud msg;aùu i|yd ihsl,a lE,s" mrK ,dïmq ln,a iuÛ fmdrnokakg jQjd' tod iqks,ag ta widOdrKh isÿl< n,OdÍyq .=jka úÿ,sfhka w,a,mq j;af;a msysá rEmjdyskshg mekf.k ish wKil m;=rejoa§ fcda;smd,go miqlf,l ta brKug uqyqK fokakg isÿjqKd' .=jka úÿ,sfhka iqks,ag l< wmrdOh cd;sl rEmjdysksfhka fcda;smd,go l< ks,Odß me,ka;sh wNsNjd hkakg fcda;smd, iu;a jqKd' wfkla ishÆu udOHhka urdf.k Wmka rEmjdysksh m%;slafIam l< .dhl Ys,amshl=g rislhka bÈßhg taug n,.;= igkla lrkakg isÿùu iajNdúlhs' fcda;smd, fuh ch.;af;a iqks,ag fkdjQ wd;au ffO¾hhla Tyq ;=< ;snQ ksid'

wjudkh

hï fyhlska fcda;smd, wd;au ffO¾hfhka f;dr wysxil mqoa.,hl= jQjd kï Tyqo iqks,a Ydka; f,iska l,lsreKq udkisl iajNdjhla we;s idudkH l,dlrejl= f,iska ñh hkakg fyd|gu bv ;snqKd' fcda;sf.a wjika fudfyd;g /ialld isá risl msßi mdol lrf.k fï igyk ,shkakg wm woyia lf<a ta uÛska oEia wkaOj jerÈ ks.ukhlg t<eöfuka fkdj ienE risl;ajhla f.dvkÛd .;a l,dlrejl=f.a wd;au ffO¾hh ;k;=rej,ska bÈuqKq ks,Odß me<eka;shg hgm;a lrkakg fkdyels nj mila lrkakghs'

fcda;smd, ms<sn|j;a Tyqf.a risl le, ms<sn|j;a ieuodu;a ;lafiare fjka wmjdo wj,do keÛQ ks,Odßjdofha flfkys,slï ueo ñh hk fudfyd; olajdu fkdie,S keÛs isá fcda;s fjkqfjka .,d wd uyd ñksia .x.dj md,kh lr.; fkdyels jQ ;ek Tjqka mdovhka" fínoaoka ria;shdÿldrhka yeáhg we;eï ckudOH uÛska yxjvq .ikakg mgkaf.k ;sîu ñh.sh fcda;smd,g;a Tyq msgqmi isá risl n,fõ.hg;a lrkq ,nk n,j;a wjudkhla nj fkdlshd fkdyelsh'

ulaksido h;a ta ñksiaiq fcda;sf.a .S;j,g;a jvd fcda;smd,g wdorh l< neúks'

fm%aï Èidkdhl

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID