Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ckdêm;sjrhd úiska md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug tfrysj tlai;a cd;sl mlaIh" ck;d úuqla;s fmruqK" fou< cd;sl ikaOdkh yd Y%S ,xld uqia,sï fldx.%ih we;=¿ foaYmd,k mlaIo isú,a ixúOdk" kS;S{hska fukau úfYaIfhka iajdëk ue;sjrK fldñifï idudðlfhl= we;=¿ md¾Yajhka 12la úiska f.dkq fldg ;snQ fm;aiï ms<sn|j i;a mqoa., fYa%IaGdêlrK úksYaph uKav,hla yuqfõ meje;s kvq úNd.fha ;Skaÿj m%ldYhg m;a lsÍug kshñ;j we;s fuu wjia:dfõ fYa%iaGdêlrKh;a" wNshdpkdêlrKh;a msysgd we;s wÆ;alfâ WmßudêlrK ixlS¾Kh yd ta wjg wdrlaIdj oeä lsÍug mshjr f.k we;'


Bfha ^12& oyj,a jk úg;a úfYaI fmd,sia lKavdhïj,g wu;rj úfYaI ld¾h n<ldho le/,s u¾ok lKavdhïo le|jd ;sfnkq oel.; yels úh'

w.úksiqrejrhd m%uqL i;a mqoa., fYa%IaGdêlrK úksYaph uKav,hla yuqfõ Èk 04la ;siafia tlS fm;aiï 12la yd tajdg tfrysj lreKq oelaùu i|yd bÈßm;a jQ ueÈy;aldr fm;aiïo ms<sn|j meje;s kvq úNd.h bl=;a 07 jeksod isl=rdod rd;%s 7 miq ù ñks;a;= 10g wjika jQ w;r kvq ;Skaÿj bÈß Èkl§ m%ldYhg m;a lrk neõ w.úksiqre k,ska fmf¾rd uy;d m%ldY lr isáfhah'

fYa%IaGdêlrKfhau m%ldYlhl= i|yka lr isáfha fyg ^14& Èkfha§ iïmQ¾K msgq úYd, ixLHdjlska hq;= kvq ;Skaÿj ksl=;a lsÍug we;s wmyiq;dj u; we;eï úg újD; wêlrKfha§ idrdxY.; flá kvq ;Skaÿjla lshjd ;Skaÿj m%ldY lsÍug fndfyda ÿrg bvlv mj;sk nj;a tfia jqjfyd;a iïmQ¾K iúia;rd;aul kvq ;Skaÿj ksl=;a lsÍu i|yd Èkhla kshu lrkq ,eìh yels nj;ah'

lu,a ufyakao% ùrr;ak 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook