Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

mj;sk foaYmd,k  w¾nqoh §¾> fjk iEu Èkhla mdidu rfÜ iEu mqoa.,fhl=gu remsh,a 100l muK wu;r jeh nrla orkakg isÿjk nj md¾,sfïka;= uka;%S  mdG,S pïmsl rKjl mjihs'mdG,S pïmsl uka;%Sjrhd Bfha ^07& fï woyia m<lf,a ish  f*ianqla msgqj yryd úfYaI  m%ldYhla ,nd foñks'

tys§ jeäÿrg;a woyia oelajQ rKjl uka;%Sjrhd"

,miq.shod Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uyd iuq¿j wu;d ckdêm;s;=ud m%ldY l<d w¾nqoh Èk y;lska úi|k nj' ta jf.au fï w¾nqoh ks¾udKh lf<a rks,a úl%uisxy uy;d njhs t;=ud fpdaokd lf<a' t;=ud úiska u;l ;nd .; hq;= lreKq lsysmhla ;sfhkjd'


tlla ;uhs" fï w¾nqoh §¾> fjk iEu Èkhla mdidu remsh,a ñ,shk 2000lg wêl m%udKhla" ta lshkafka fï rfÜ iEu mqoa.,fhl=gu remsh,a 100l muK wu;r jeh nrla fï w¾nqofha ks¾udmlfhd úiska ,nd § we;s nj' ÿ.S ÿmam;a ck;djg kï fïl tl fõ,la lEug jeh jk uqo,' ta ksid fï jHjia:dj iuÛ" kS;sh iuÛ isÿ lrk fï fi,a,u jydu k;r lsÍug ckdêm;s;=ud lghq;= l< hq;=hs'

we;a;gu fï w¾nqoh ks¾udKh lf<a ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dhs' Tyq th ks¾udKh lf<a rfÜ ckdêm;s wfmala‍Ilhd ùfï wruqKska' ta fmdfydÜgq mla‍Ifha wfmalaIlhd f,i' ta jf.au miq.sh 14"15" yd 16 Èkj," md¾,sfïka;=fõ§ uyskao rdcmla‍I uy;df.a md,khg tfrysj iïu; lrk ,o úYajdiNx. fhdackdj iïnkaOfhka ckdêm;sjrhd;a rdcmla‍I l,a,sh;a m%ldY lf<a iudk u;hla' ta ;uhs th kS;s úfrdaë nj' th jHjia:djg tfrys nj' th md¾,sfïka;=fõ ia:djr ksfhda.j,g mgyeks nj' uq,ska m%ldY lf<a md¾,sfïka;=fõ yekaidâ jd¾;dfõ fï lsisjla i|yka fkdjk nj' fojkqj m%ldY lf<a yekaidâ jd¾;dj ksl=;a jQ miq" th fjí wvúfhka ishÆ fokdg oek .kakg ie,iqKq miq th l+g f,aLkhla nj'

l+g f,aLk ms,sn| l=m%lg b;sydihla ;sfnk pß; lsysmhla úiska ;ukag Wmamekak iy;sl fydrg yomq wh" ;ukaf.a fkdjk fplam;a j,ska m%fldaá .Kka jxpd lrmq wh" úúO wh fjkqfjka wefgdaks n,m;% wrf.k tajdhska m%fldaá .Kka Okh Wmhd.;a ;lalä /,la ;uhs fï l+g f,aLk .ek ck;djg lreKq olajñka bkafka' oeka ta W.=f,a uyskao rdcmla‍I uy;d;a yiqù yudrhs'

flfia fj;;a wNshdpkdêlrKh úiska ,nd ÿka kvq ;Skaÿj;a ta jf.au fYa%IaGdêlrKh úiska ,nd ÿka w;=re ;ykï ksfhda.h;a wm úiska È.ska È.gu mqk mqkd m%ldY l< foa" tkï ckdêm;sjrhd w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d bj;a lsÍu;a" uyskao rdcmla‍I uy;d w.ue;s OQrhg m;a lsÍu;a iïmQ¾Kfhkau kS;s úfrdaë nj oekgu;a iy;sl fldg ;sfnkjd'

ta jf.au md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug ckdêm;sjrhdg n,hla fkdue;s nj;a ta w;=re ;ykï ksfhda.h u.ska lsishï ÿrlg fYa%IaGdêlrKh ;yjqre fldg ;sfnkjd',

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook