Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

bkaOk ñ, lsysm wjia:djl§u wvq ùula isÿ jqjo udi 1 1/2l muK ld,hla lsisÿ nia .dia;= ixfYdaOkhla isÿ fkdlr nia r: ysñhkag yd Y%S ,xld .ukd.uk uKav,hg wh:d mßÈ ,dN Wmhkak wjia:dj ,nd § wo ^26od& uOHu rd;%sfha isg l%shd;aul jk mßÈ isÿ lr we;s 4] nia .dia;= ixfYdaOkh lsisfia;au m%udKj;a fkdjk nj iuia; ,xld nia u.Skaf.a ix.uh mjihs'

by; woyia oelajQ iuia; ,xld nia u.Skaf.a le|jqïlre úuqla;s ÿIdka; uy;d fufiao lSh'

,fï isÿ lr,d ;sfhk 04] nia .dia;= ixfYdaOkh lsisfia;au m%udKj;a kE' bkaOk ñ, lsysm wjia:djl§u wvq ùula isÿ jqKd' kuq;a n,OdÍka udi 1 1$2l muK ld,hla nia ysñhkag yd Y%S ,xld .ukd .uk fldñIka uKav,hg wh:d mßÈ ,dN Wmhkak wjia:dj ,nd § ksyඬj n,d isáhd' tmuK ld,hla n,d b|,;a fï isÿ lr,d ;sfhk nia .dia;= ixfYdaOkh m%udKj;a kE'wms 21od cd;sl .ukd.uk fldñIka iNdjg ixfoaYhla Ndr foñka b,a,d isáfha wju nia .dia;=j re' 12 isg re' 10 olajd wvq lr,d u.Skag oefkk wdldrfha nia .dia;= ixfYdaOkhla lrkak lsh,d' kuq;a fuys§ isÿ lr,d ;sfhkafka uq¿ukskau u.Ska /jàula' wju nia .dia;=j wvq lsÍula lr,d kE' fojeks nia .dia;=fõ b|,d ;uhs wvq lsÍula lr,d ;sfhkafka' ta lshkafka re' 15 wvq lr,d re' 14 olajd' re' 20 nia .dia;=j wvq lr,d re' 19 olajd' fï wdldrfhka isÿ lrk nia .dia;=fjka u.Skag ,efnk m%;s,dNh fudllao@ remsh,lska wvq l<dg jevla kE' fudlo b;=re remsh,a u.Skag wdmiq fokafk;a ke' fï /jàula lr,d ;sfhkafka wirK u.Skaj'

remsh,a 22lska bkaOk ñ, wvq lr,d ;sfhk fj,djl u.Skag óg jvd iykodhs nia .dia;= ixfYdaOkhla isÿ l< hq;=hs' wms ,nk i;sh we;=<; wod< n,OdÍkaf.ka b,a,Sula lrkjd úfYaIfhkau wÆ;a m%jdyk weue;s w¾cqk rK;=x. wud;Hjrhdf.ka b,a,Sula lrkjd'

wo bkaOk ñ, jeä jqfKd;a fyg nia .dia;= jeä lrkjd' kuq;a bkaOk ñ, wvq ùfï§ tfyu blaukska nia .dia;= ixfYdaOkh fjkjd wms olskafka kE' tal u.shdg widOdrKhla' wms lshkafka bkaOk ñ, iQ;%h jf.a úoHd;aul mokula ;sfhk l%ufõohla nia .dia;= ixfYdaOkh i|yd y÷kajd fokak lsh,d' bkaOk ñ, wvq jeä fjk tlg idfmala‍Ij nia.dia;= ixfYdaOkh fjk l%ufõohla wjYH lr,d ;sfhkjd'

yhsfõ tflka uqo,a wh lsÍu ms<sn| .egÆjla ;sfhkjd' iuia; ud¾. moaO;shu uqo,a wh lsÍu .ek .egÆjla ;sfhkjd' wmsg kï f;afrkafka fïl n,OdÍka tl;=fj,d lrk ud*shdjla lsh,d' ta lshkafk wud;HdxY m%OdkSka" m%jdyk wxY m%OdkSka" kshduk wdh;k" nia ysñhka" nia r: fiajlhka we;=¿ fï ishÆfokd tl;=fj,d f,dl= ud*shdjla lrkjd' wirK u.Ska fïflka mSvd ú¢kjd',

[ch;a Y%S nKavdr |uõìu]

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook