Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

kvqj,g nfha wdKavqj ndrf.k we;s njg tlai;a cd;sl mlaIh k.k fpdaokd iïmQ¾Kfhkau m‍%;slafIam lrk nj md¾,sfïka;= uka;%S l=uka;%K wdKavqfõ ysgmq w.ue;s uyskao rdcmlaI mjid we;'

ta kdrdfyakamsg wNhdrdufha§ miq.shod ^06& meje;s W;aijhl§  udOHfõ§ka ke.+ m‍%Yak j,g ms<s;=re foñkah'

tfy;a we;a; th fkdfõh' Bg lÈu idlaIsh imhkafka rdcmlaI md,k iufha isÿjQ nrm;, jxpd" ÿIK rdcH iïm;a jrm%ido n,h iy wêldßh wksis f,i Ndú;d lsÍu i|yd jQ ckdêm;s mÍlaIK fldñIka iNd jd¾;djhs'

tys iajdëk rEmjdyskS udOH cd,hg uqo,a fkdf.ùu iy w,dN lsÍu iïnkaO fm;aiu ^PCI /95/2015& g wod<j tlS wl%ñl;djg yd j.lsj hq;= md¾Yjhla jk  m¾is uyskao rdcmlaIf.a m%cd whs;sh wfydais l,hq;= nj ckdêm;s fldñiu meyeÈ<sj fhdackd  lr we;' tfiau ta fjkqfjka jk ffk;sl m%;smdoko meyeÈ<s lr we;'


fuu fm;aiug wod<j j.lsjhq;a;ka f,i fpdaokd ,enQ md¾Yj 6la kï lr we;'

ta" 1' fyajf.a wkqr isßj¾Ok" 2' úf–isxy mKaä;f.a wreK uq¾;s úf–isxy"3' chisxy wdrÉÑf.a Wmd,s rxð;a " 4' È,Sma m%shka; úl%uisxy" 5' flfy<sh nKavdr Èidkdhl rUqlaje,a," 6' m¾is ufyakao% rdcmlaI h'

Tjqkag we;s fpdaokd jkafka"

1' mqrmamdvq fkdue;s wjia:djl wkqr isßj¾Ok ITN udOH cd,fha iNdm;s iy m%Odk úOdhl ks,OdÍ f,i wl%uj;aj m;alsÍu'

2' óähd *elagß wdh;kfhka ksl=;a l< uyskao rdcmlaI wfmalaIlhdg wh;a remsh,a 101"773"058'00 jákd oekaùï fkdñf,a m<lsÍu yryd ITN fj; uq,H mdvqjla isÿlsÍu'

3' óähd fid¨Ika wdh;kfhka ksl=;a l, wdh;kfhka ksl=;a l< uyskao rdcmlaI wfmalaIlhdg wh;a remsh,a 2"467"812'00  jákd oekaùï fkdñf,a m<lsÍu yryd ITN fj; uq,H mdvqjla isÿlsÍu'

4' ffu;%Smd, isßfiak wfmalaIlhdf.a remsh,a 8"863"768'00 la jákd oekaùï úlagß weâj¾ghsiska wdh;kfhka ,ndf.k m<fkdlr kej; ,nd§u yryd ITN udOH cd,hg mdvq lsÍu'

5' rate card fjkia lr tkï isßfiak wfmalaIlhdg kshñ; .=jka ld,hg fo.=Khl uqo,la whlrk w;r uyskao g Bg wvq uqo,la whlsÍu yryd remsh,a 112"904"638'00 l mdvqjla ITN fj; isÿlsÍu h'

isßfiakf.a fm%davdj meyeÈ<shs `

ta wkqj hymd,k wdKavqfõ ÿIK .ek lshñka uyskao rdcmlaIj kej; w.ue;s lsÍu iïnkaOj isßfiak ckdêm;s lshk l;djo wuqu wuq fm%davdjla nj ;yjqre fjhs'

fldfydug;a jHjia:d úfrdaë wdKavq l=uka;%Khla Èh;al, isßfiak  uyskao yjq, fï jk úg;a  frÈ ke;=ju isák miqìfï ta .ek wÆf;ka ,shkako fohla ke;' kuq;a wm fï f;dr;=re wkdjrKh lr isákafka ck;dj fï .ek o;a; iys;j oekqj;aj isàu jeo.;a jk ksidh'

my; oelafjkafka fuu fpdaokd ,enQ md¾Yjhkag wod< ckdêm;s fldñiu ksl=l< ks¾foaYh'my; oelafjkafka fuu fpdaokd ,enQ md¾Yjhkag wod< ckdêm;s fldñiu ksl=l< ks¾foaYh'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook