Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

k;a;,g ore oeßhka n,d isákafka k;a;,a iShdf.ka ;E.s fnda. foda; mqrd ,nd .ekSugh' 1816 ;rï wE; w;S;fha§ úlafgdaßhdkq hq.fha tx.,ka;fha Ôj;a jQ laf,ardg o wmQre k;a;,a ;E.a.la ,eìKs' laf,ardg ta ;s<sKh ,enqfKa mshdf.ks' uj ñhhEu‍g fmr ish orejkag k;a;,a ;E.s iQodkï lr ;snqKq w;r mshd k;a;f,a§ ta ;E.s ¥orejkag fnod ÿkafkah'

laf,ardg ,enqfKa w;alï lrk ,o ì;a;r yevfha fmÜáhls' ;E.a. ,syd n,k ;=re wehg bjiSula fkd;snqK;a th újD; lsÍug fkdyels úh' tfy;a tys uj úiska ;nd ;snQ igykla weh ÿgqjdh' ì;a;rh we;=f<a wjYH ishÆ foau ;sfnk nj ta igykhs'

laf,ard ;ukaj njq;siauhg Ndr ÿka k;a;,a idoh fufyhùug meñKs fv%dia,afïh¾ kï olaI bxðfkarejdf.ka fmÜáh újD; lrk wkaou úuiSh' th ;uka úiska ujg uj o l=vd ld,fha ;s<sK lrk ,oaola nj Tyq mejiSh'


laf,ard fv%dia,afïh¾ idofhka bj;g le|jd f.k .sfha mshd‍ iuÛ k¾;khg tlaùu m%;slafIam lr ksid weh mshdf.ka oඬqjï ,eîh' fv%dia,afïh¾ úiska o orejkag ;E.s ,nd ÿka w;r laf,ardg ,enqfKa wehf.a ku ,shQ ;E.a. ms<sn| f;dr;=re i|yka l< kQ,ls'


ta wkqj weh iudka;r f,dalhl jkdka;rhlg msúfik w;r tys§ ;E.s fmÜáfha h;=r olakg ,efí' tfy;a weh h;=r .ekSug fmr th óhl= úiska th veyef.k ysu ñÿKq ú,la yryd m,d hhs' wehg h;=r meyer .ekSug yels fõúo@ bka miq weh msúfikafka fln÷ f,dalhlgo@ Bàta fyd*auka k;a;,a iufha wmQre ;E.a.lg ysñlï lS fmdä;a;shl .ek kÜl%el¾ wekaâ o ujqia lsx lD;sfhka f,djg fy<slf<a tf,isks'

miqj kÜl%el¾ wekaâ o ujqia lsx úúO whqßka úúO udOHfhka rislhka ri f,djlg le|jdf.k .sfhah' fujr th fi,shqf,dhsâ iskud mghl is;a;ï ù we;' ta kÜl%el¾ wekaâ o f*da ßhe,ïia kñks' wfußldkq iqrx.kd ùr l;d .Khg wh;a jk fï iskud mgh ,diafi yd,aiafg%dïf.a iy fcda fcdkaiagkaf.a wOHlaIKhls' fjda,aÜ äiaks fnod yeÍuls'

iskud mghg t;rï úpdrl meiiqï t,a, fkdjqK o tys ufkdaruH oiqka ud,dj f,dl= l=vd ldf.a;a is;a .;af;ah' fuys laf,ard f,i rÛkafka ueflkaiS f*dahs h' ;ju;a oy wg yeúßÈ úfha miqjk ueflkaiS o Üú,hsÜ id.d)fí%lsx fvdaõka ^2 fldgi& l< rx.khg hx.a wdáiaÜ wfjdaâ iïudkhg ks¾foaY jQ w;r bkag¾iafg,¾ rx.khg o ieg¾ka iïudkfhka msÿï ,oafoah'

iSks ,ka;fha iqrx.kdjf.a pß;h iïudkkSh ks<s flhsrd khsÜf,a o laùka t<sifn;a 2 rx.khg Tiald¾ iïudk Èkd.;a fy,ka ñrka ðkac¾ uj f,i o f.da,avka .af,daí" Tiald¾ wd§ iïudk /ilska msÿï ,o fuda.ka *%Suka fv%dia,afïh¾ f,io fuys pß; ksrEmKh lr;s'

y;r jeks rdcOdksfha woaNQ; /ck jkafka ñiaá veksh,a fldama,kaâh' ;sia yh yeúßÈ weh ieneúkau úYsIag uqo%d kdgH Ys,amskshls' iïudkkSh k¿ ßpâ B .%dkaÜ ysu msh,s ,ka;fha hqj rcq Ysj¾ jkafkah' ckm%sh úlg k¿fjl=jQ bhqðksfhda v¾nßia mqIam ,ka;fha hqjrcq fydaf;dakah' laf,ardf.a mshd f,i ue;sõ uelaf*ðhka o ñh .sh uj f,i wekd ueäf,a o rÛhs'

iskud mgfha rE .; lsÍï isÿjQfha tx.,ka;fha mhskajqâ Ñ;%d.drfhahs' b;d ckm%sh ;kq ks¾udK Ys,amshl=jQ msfhdÜ b,shsÉ phsfldõials 1892 § o kÜl%el¾ iQÜ i|yd iemhQ ;kq weiqßka tajd hdj;ald,Sk lrñka f–ïia ksõgka fydaj¾â l¾Kridhk ix.S;hla ks¾udKh lf<ah' f–ïia ksõgka fydaj¾â welvñ iïudk wglg ks¾foaY jqKq iskud mg 100 lg jeä .Kklg ix.S;h iemhQ .%eó " tó iïudk ,dNS ix.S;{fhls'

kÜ l%el¾ wekaâ o f*da ßhe,ïia iskud mgfha k;a;,a .i wä 18 la Wi jQ w;r th wdf,dalj;a lsÍug bá mkaoï oyila fhdodf.k we;' ñka fmr kÜl%el¾ mdol lrf.k iskud mghla ks¾udKh jQfha 2010 §h' ta ;%sudk iskud ks¾udKhls'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook