BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

තානාපතිගෙන් තර්ජන නිසා ශ්‍රී ලාංකිකයන් භීතියෙන් සලිත වෙලා - තානාපති ආපසු කැඳවන්න - හරින්

lgdrfha fvdayd kqjr iage*¾â Y%S ,xld mdi, wdY%s;j u;= ù ;sfnk w¾nqoh fya;=fjka ;dkdm;s tatiamS ,shkf.a udre lrk fuka fyda h<s ishrg le|jk fuka ;uka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiakf.ka b,a,Sula l< nj wud;H yÍka m%kdkaÿ mjihs'

w.yrejdod mej;s leìkÜ uKav, /iaùu wjidkfha úfYaI lreKq idlÉPd lrk wjia:dfõ ;uka l< tu b,a,Sug ckdêm;sjrhd hym;a m%;spdrhla m< l< nj o úfoaY /lshd lghq;= ms<sn| wud;Hjrhd îîiS isxy, fiajh iu. úfYaI idlÉPdjlg tlafjñka i|yka lf<ah'

wud;Hjrhd tu b,a,Su lr ;sfnkafka iage*¾â Y%S ,xld mdif,a .=rejßhka fofofkl= iy mqia;ld,hdêm;skshg mreI jpkfhka nek jeÿKq njg iy bka wk;=rej Tjqka ksjdi wviaisfha ;enQ njg ;dkdm;s tatiamS ,shkf.ag tfrysj t,a, ù ;sfnk fpdaokd ms<sn|j woyia olajñks'


;dkdm;sjrhd bkafka úfoaY lghq;= wud;HdxYh hgf;a' kuq;a leìkÜ weu;sjrfhla úÈhg ug;a j.lSula ;sfhkj fï rfÜ wms m;alrk ;dkdm;sjre ,xldfõ f.!rjh /lf.k lghq;= lsÍu iy;sl lrkak", hkqfjka wud;Hjrhd mejiSh

zzckdêm;s;=ud ta iïnkaOfhka oeäj i,ld n,kjd lshk m%ldYh l<d'zz

wod< .=rejßhkaf.a fouõmshka lsysmjrlau ish wud;HxYhg meñK ish ÿla.ekú,a, ;uka fj; bÈßm;a l< nj o wud;Hjrhd ckdêm;sjrhdg oekqï § ;sfí'


oeka fï ;;ajh krl w;g yeß,d' oeka fïl wksjd¾hfhkau úi|kak ´k fudlo <uhs ;=ka fofklaj w;awvx.=jg wrf.k' tl <uhl=f.a orefjl=;a bkakjd' fmdä <ufhlaj w;awvx.=jg wrf.k ;shd.kak ;eklaj;a ke;=j bkakjd' b;ska fïl úYd, m%Yakhla", wud;H yÍka m%kdkaÿ mejiSh'

tfia w;awvx.=jg .ekqKq tla ldka;djlf.a iajdñmqreIhd jk ;drl îîiS isxy, fiajh iu. woyia olajñka lshd isáfha" fmd,sia wmrdO úu¾Yk ld¾hdxYfha w;awvx.=fõ isá Tjqka ;sfokdu fï jkúg ksoyia lrkq ,en we;s kuq;a" ;dkdm;s ld¾hd,fha Wmfoia mßÈ Tjqkag rfÜ /£ isàu msKsi ,nd § ;snqKq n,m;% wj,x.= lr we;s njh'

ta wkqj ,nk fkdjeïn¾ 08 fjks Èk jkúg ráka msgj hdug Tjqkag isÿ ù we;s nj lshd isá ;drl ^ish iïmQ¾K ku fy<s fkdlrk fuka Tyq b,a,d isáfhah&" ;dkdm;sjrhdf.a l%shdl,dmh fya;=fjka lgdrfha isák Y%S ,dxlslhkag ,NS;sfhka l,af.ùug, isÿ ù we;s nj;a i|yka lf<ah'

;dkdm;sjrhd .=rejßhka ,jpkj,ska ¥IKh lr ;sfnk, nj o ;drl i|yka lf<ah'

lgdrfha Y%S ,xld mdi, ,n,y;aldrfhka mjrd .;a;d,

lgdrfha Y%S ,xld mdi, .ek ~iajdëk mÍlaIKhla

t,a, ù ;sfnk fpdaokd ms<sn| lreKq úuiSu msKsi ;dkdm;s tatiamS ,shkf.a weu;Sug îîiS isxy, fiajh lsysmj;djlau W;aidy l< kuq;a ta iEu wjia:djlu ÿrl:kh úikaê flßK' flfia jqj;a" mdif,a mßmd,kh ,b;d ¥Is;, njg tys fjfik Y%S ,dxlslhka meñKs,s l< neúka tys mßmd,kh fjkia lsÍfï lghq;a;g iïnkaO jQ nj ;dkdm;sjrhd óg by;§ îîiSh iu. woyia olajñka i|yka lf<ah'

ijqÈ wrdìh iy l=fõÜ rdcHfhka wk;=rej jeäu Y%S ,dxlslhka msßila fiajh lrkafka lgd¾ rdcHfha neúka tys fjfik Y%S ,dxlslhka ;dkdm;sjrhdg tfrysj È.ska È.gu fujeks ÿla.ekú,s bÈßm;a lsÍu nrm;, ;;ajhla nj o wud;H yÍka m%kdkaÿ i|yka lf<ah'

,ta jf.au lgd¾ rdcHfha cd;sl lKavdhug l%Svd lrmq ;reKfhl=f.a riaidj;a ;dkdm;sjrhd ke;s l<d lsh, úYd, fpdaokdjla ta rfÜ Y%S ,dxlsl mqrjeisfhda ,smshlska ug fhduq lr,d ;sfhkj", Tyq mejiSh'

;dkdm;sjrhd iage*¾â Y%S ,xld mdif,a lghq;=j,g weÛs,s .eiSu ,iïmQ¾Kfhkau jerÈhs, hkak ish ia:djrh nj îîiS isxy, fiajh iu. jeäÿrg;a lshd isá úfoaY /lshd lghq;= ms<sn| wud;H yÍka m%kdkaÿ" mdif,a lghq;=j, jrola ;sfí kï ta iïnkaOfhka Y%S ,xldfjka lñgqjla m;alsÍu jeks l%shdud¾.hla yereKq úg ;dkdm;sjrhd tys n,h w;am;a lr.ekSu ksjerÈ fkdjka nj;a i|yka lf<ah'

iage*¾â Y%S ,xld mdi, wdY%s;j u;= ù we;s w¾nqoh w;rjdrfha" ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaIf.a lKsIaG mq;=ka fofokd miq.shod fvdayd kqjr mej;s r.aì ;r.hla i|yd meñKs wjia:dfõ ;dkdm;sjrhd yeisreKq wdldrh o újdohg ;=vq § ;sìK'

.=rejßhka mjik wdldrhg ;dkdm;sjrhd Tjqkag ,lshkak neß ;rï krl úÈhg, mreI jpkfhka nek je§ ;sfnkafka tu ;r.h wjia:dfõ fma%laIlhka msßila Tyqg ,yQ, lshd wmydi lsÍfuka wk;=rejh'

úfYaIfhkau .=jka f;dgqfmdf,a§ fhdaIs; rdcmlaI iy frdays; rdcmlaIf.a .uka uÆ /f.k .sh njg t,a, jQ fpdaokd iïnkaOfhka fld<U mej;s udOH yuqjl§ ms<s;=re ÿka ;dkdm;sjrhd" ,fyg Tn;=ud tkakflda nE.a ;=kla wrka lgd¾ rdcHhg' uu ;dkdm;sjrhd jqkdg uu tl nE.a tlla weof.k tkjd' ienúkau uu ms<s.kakjd" uu tal l<d", hkqfjka i|yka lf<ah'

;dkdm;sjrhd úiska mdi, mjrd .ekSu fld<U mej;s udOH yuqjl§ oeä úfõpkhg ,la l< tjlg mdif,a úÿy,am;sjrhd jQ Wmd,s chisxy" wf.daia;= ksjdvqfjka wk;=rej h<s lgdrh fj; meñKs wjia:dfõ ;dkdm;sjrhd úiska ;dkdm;s ld¾hd,h fj; le|jd mreI jpkfhka nek jeÿk nj îîiSh iu. lshd isáfhah'

zzug Tng úia;r lrkak neye ta lshmq jpk'zz

bka wk;=rej ;dkdm;sjrhd úiska ;uka o ,ksjdi wviaishg, m;al< nj i|yka l< ysgmq úÿy,am;s Wmd,s chisxy" ta w;rjdrfha ;dkdm;sjrhd úiska ish /lshd n,m;%h wj,x.= fldg lgdrfhka msgqjy,a lsÍug lghq;= l< nj o îîiS isxy, fiajhg mejiSh'

/lshd n,m;% fkdue;sùfï fpdaokdj u; ysgmq úÿy,am;sjrhd fukau .=rejßhka msßi o w;awvx.=jg m;a jQ wjia:dfõ wod< n,OdÍka fj; f.dia lreKq olajd Tjqka fírdf.k ;sfnkafka Y%S ,xld mdif,a ks¾ud;D l=uqÿ f*dkafiald úisks'

mdi, yd iïnkaOj ;dkdm;sjrhd isÿ lrk ,wkjYH weÛs,s .eiSï, .ek È.ska È.gu ;ukag o f;dr;=re ,enqKq nj wud;H yÍka m%kdkaÿ i|yka lf<ah'


,uq,skau fu;=ud biafldaf,a .=rejreka 12lg wjir ÿkafka kE' t;fldg uu lf<a" ;dkdm;sjrhdg whs;shla kE ñksiqkakag /lshd n,m;% wj,x.= lrkak' uu wud;Hjrhd yeáhg .=rejrekag wjYH wjirh ,nd ÿkak' fu;=ud t;k b|kau fï mdi,g ysßyer lrkak mgka .;a; oeka udi lsysmhl b|kau", wud;H yÍka m%kdkaÿ mejiSh'

u;= ù we;s jd;djrKh ms<sn|j ;uka úfYaI mÍlaIKhla mj;ajk nj o weu;sjrhd jeäÿrg;a mejiSh'

ta ms<sn|j úfoaY wud;HdxYfhka lreKq úuiSug îîiS h oerE W;aidyh o wid¾:l úh'

u;= jQ w¾nqoh ms<sn|j úfoaY lghq;= rdcH wud;H jika; fiakdkdhl miq.shod lgdrfha ixpdrhl ksr;j lreKq fidhd ne¨ w;r Tyqf.a ueÈy;aùu u; ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak o lgdrfha § iy Y%S ,xldfõ§ fomd¾Yjh iu.u idlÉPd l<y'

úfYaIfhkau w¾nqoh ms<sn| ;uka ks.ukhlg t<fUk ;=re lsisÿ l%shdud¾.hla fkd.kakd fuka fld<U§ mej;s idlÉPdfõ§ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak ;dkdm;sjrhdg Wmfoia § ;sfí'

;ukag tjeks Wmfoila ,enqK nj óg by;§ îîiS isxy, fiajh iu. oyia olajñka ms<s.;a ;dkdm;sjrhd lshd isáfha ;uka ckdêm;sjrhd ÿka tu ksfhda.h lsisfia;au W,a,x>kh fkdl< njh'

,ckdêm;s;=ud lsjqfõ Tyqj ^l=uqÿ f*dkafiald& ßudkaâ lrkak tmd' ta kvqj b,a,,d wialr .kak' tajd wms lrd ta úÈhgu", Tyq mejiSh'

iage*¾â Y%S ,xld mdif,a b;sydih

È.= l,la lgdrfha jdih lrk l=uqÿ f*dkafialdf.a woyila m%ldr orejka 14 fofkl= iys;j 2001 Tlaf;danrfha § fodayd kqjr wdrïN lrk ,o iage*¾â ^Stafford& Y%S ,xld mdif,a fï jkúg 1000 lg wêl orejka msßila bf.kqu ,n;s'

wdrïNfha isgu mdi, md,kh lrkq ,enqfõ l=uqÿ f*dkafiald f.a iNdm;s;ajfhka hq;a Ndrldr uKav,hla úisks'

mdif,a wOHdmkh yeoEÍu msKsi tla orefjla udihlg lgd¾ ßhd,a 850 iy 900 lg wdikak uqo,la f.jk nj óg by;§ îîiS isxy, fiajh iu. i|yka l< Tyq" fjk;a mdi,l udisl .dia;=j lgd¾ ßhd,a 3800 la muKjk nj mejiSh'

iïmQ¾Kfhkau iafõÉPd mokula u; Ndrldr uKav,h th md,kh lrk nj mjik iNdm;sjrhd" orejkaf.a mdi,a .dia;=j,ska uqo,a f.jkq ,nkafka mdif,a .=rejrekag muKla nj o lshd isáfhah'

lgd¾ ßhd,a ñ,shk 17 l muK uqo,la mdi,a wruqof,a b;sßj ;sfnk w;r" ta uqo, iy ;j;a wruqo,a /ia lr ßhd,a ñ,shk 60 l úhoñka mdi, fjkqfjka kj f.dvke.s,a,la bÈlsÍu ish n,dfmdfrd;a;=j nj o Tyq îîiS isxy, fiajhg mejiSh'

;dkdm;sjrhd mdi, mjrd .kq ,enqfõ tu uqo, ms<sn|j ~;kaydfjka~ njg l=uqÿ f*dkafiald fpdaokd Crk kuq;a ;dkdm;sjrhd tu fpdaokdj o ;rfha neyer lrhs'

BBC
« PREV
NEXT »
Loading...

Facebook Comments APPID