BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

කතානායකගේ නිවේදනයෙන් පසු සාගල අගමැති කාර්ය මණ්ඩලය සහ පහසුකම් ඉල්ලයි

w.ue;s ld¾h uKav, m%OdkS f,i lghq;= l< md¾,sfïka;= uka;%s id., r;akdhl wod< ;k;=rg ysñ ld¾h uKav,h yd myiqlï ,nd §ug lghq;= lrk fuka
i|yka lrñka w.%dud;H f,alï tia' wurfialr fj; ,smshla fhduq lr ;sfnkjd'


« PREV
NEXT »
Loading...

Facebook Comments APPID