Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

b;sydifha m<uq j;djg Y%S ,xld ksoyia mlaIfha vd¾,s mdf¾ msysá mlaI uq,ia:dkh iS,a ;nd jidoukak fya;=jQfha ckdêm;s isßfiakf.a ielh ñi j¾I wjidk ksjdvqjla fkdjk nj Y%S,ksm wNHka;r wdrxÑud¾. mjihs'

mlaI n,h ;ukag wysñj pkao%sld nKavdrkdhl l=udr;=x. fj; ysñfõ hk oeä NS;shlska ckdêm;s isßfiak miqjk nj;a ta ksidu fï jk úg mlaIh wu;k iEu fudfyd;lu pkao%sld ysgmq ckdêm;skshg nekSu isßfiak ckdêm;sf.a m%Odk lghq;a;la ù we;s nj;a tu wdrxÑud¾. mjihs'


ckdêm;s isßfiak mlaI iu.sh wdrlaId lsÍu fjkqjg n, ;Kaydfjka lghq;= lsÍu yuqfõ ;laIh ;=< l|jqre lsysmhla ìysjQ nj;a wo jk úg mlaI uq,ia:dkh jid iS,a ;eîug isßfiak ckdêm;s kshulr we;af;a miq.sh jir ;=kl ld,hla ;siafia rdcmlaI l,a,sh yuqfõ mlaIh;a isßfiak ckdêm;s;a wdrlaId lr.;a msßig yuqùfï wjia:dj wysñ lsÍug njo tu wdrxÑ ud¾. fmkajd fohs'

tfiau Y%S ,xld ksoyia mlaI uQ,ia:dkhg uqo%d ;enQ njg m<jk jd¾;d wi;H nj ksoyia mlaI uy f,alï" uydpd¾h frdayK ,laIauka mshodi mjik l;dfõ lsisu i;H;djla fkdue;s nj;a tu wdrxÑud¾. fmkajdfohs'

mlaI uQ,ia:dkfha fiajh lrk fiajlhkag jd¾Isl ksjdvq ,nd §u jeks iqrx.kd l;d foaYmd,kh .ek oekqj;a lsisjl=;a úYajdi fkdlrk nj;a uka;%Sjreka fld<ôka neyerj isàu mlaI uq,ia:dkh lsisfjl=g fyda we;=,aùug fkdyels f,i iS, ;nd jeiSug ;rï fya;=jla fkdjk njo mjihs'

;jo mlaI uy f,alï mshodi hkq Y%S,ksm m%;smam;a;s fyda mlaIh fjkqfjka orÈh we§ wfhl= fkdjk nj;a rdcmlaI iufha ck;d iólaIK lshñka iEu ckaohlu rdcmlaI Èkk nj mejiSu yer Tyq mlaIhg l, fohla fkdue;s njgo mlaI wNHka;rh fpdaokd k.hs'

ta ksidu miq.sh wdik ixúOdhlhkaf.a yuqj wjia:dfõ mlaI uy f,alï .=áfkdld fírefKa hka;ñka nj i|yka lrk tu wdrxÑud¾. jeäÿrg;a i|yka lr isákafka mlaI uq,ia:dkh jid ;eîug isÿjk ;ekg jev lghq;= isÿl, Woúh wo ta nj jix lsÍug ork m%h;akh .f,a meyerE n<f,l= isys.kajk njh'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook